Projekt D4R7
Galéria(4)

Nové dunajské súmostie bude mať spolu tri kilometre

Cieľom projektu diaľničného obchvatu Bratislavy, tvoreného diaľnicou D4 a rýchlostnou cestou R7, je vybudovať južnú časť nultého obchvatu Bratislavy a časť južnej siete rýchlostných ciest spájajúcich západ a východ Slovenska.

Diaľnica D4 a rýchlostná cesta R7 s celkovou dĺžkou viac ako 59 kilometrov budú slúžiť ako vonkajší obchvat hlavného mesta. Celková schéma zahŕňa výstavbu 14 križovatiek a 122 most­ných konštrukcií vrátane nového mosta nad riekou Dunaj a viaduktu na úrovni Slovnaftu.

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky podpísalo v máji 2016 s koncesionárom projektu (spoločnosťou Zero Bypass Limited) koncesnú zmluvu na výstavbu a prevádzku južnej časti diaľničného obchvatu Bratislavy.

Ide o úseky D4 Jarovce – Ivanka sever, D4 Ivanka sever – Rača, R7 Prievoz – Ketelec, R7 Ketelec – Dunajská Lužná a R7 Dunajská Lužná – Holice.

Výstavba projektu D4R7 výrazne pomôže aj dopravnej obsluhe dotknutého územia a odľahčí okolité obce a existujúcu cestnú sieť. Projektovanie a výstavbu 27 km dlhej diaľnice (D4) a 32 km dlhej rýchlostnej cesty má na starosti konzorcium D4R7 Construction, s. r. o., ktoré tvoria spoločnosti Ferrovial Agroman a rakúska spoločnosť PORR.

Projekt D4R7
Projekt D4R7
Projekt D4R7
Projekt D4R7

Dodávka na stavbu

Mageba mala, samozrejme, veľký záujem podieľať sa na tomto výnimočnom projekte. Po úvodnej fáze výberov dodávateľov uspela a stala sa jedným zo subdodávateľov. V roku 2018 tak uzatvorila s konzorciom prvé zmluvy.

Následne po tom, ako sa spolu so zákazníkom podieľala na tvorbe riešení na mieru pre jeho mosty, dodala do dnešného dňa na stavbu spolu:

  • 124 ks hrncových ložísk pre vertikálne zaťaženie do 17 800 kN a pre horizontálne zaťaženie do 3 400 kN,
  • 328 ks elastomérových ložísk podľa EN 1337 (max. veľkosť do 350 × 450 × 105 mm),
  • 24 750 ks elastomérov (30 × 30 × 20 mm),
  • 4 ks dilatačných záverov pre pohyby ±40 mm RS80 (spolu 29,6 m),
  • 2 ks špeciálnych dilatačných záverov pre kumulované pohyby po osiach x, y ±100 mm RS (spolu 140,7 m).

Okrem dodania vyššie uvedených produktov je mageba obzvlášť hrdá na to, že uspela aj vo výbere na dodávku mostných záverov pre Most cez Dunaj. Je to šiesty most ponad Dunaj, ktorý bude súčasťou obchvatu Bratislavy na diaľnici D4.

Ide o dunajské súmostie, ktoré pozostáva zo štyroch samostatných, na seba bezprostredne nadväzujúcich mostov, ktoré majú celkovú dĺžku takmer 3 000 m. Mageba sa zaviazala vyrobiť, dodať a namontovať konkrétne 5 ks mostných záverov s celkovou dĺžkou približne 170 m a hmotnosťou 150,5 t.

Na túto náročnú úlohu sa vybrali mostné závery typu TENSA®MODULAR LR5-LS mm až LR14-LS pre dilatačné pohyby od ±250 mm do ±700 mm so životnosťou minimálne 30 rokov. Z dôvodu požiadavky na redukciu hluku budú dilatačné závery vybavené sínusovými platňami, ktoré redukujú hluk pri prejazde až do 80 %.

Projekt D4R7

Stav prác

Dodávka a montáž prvých dilatácií sa plánujú na jún 2020, ukončenie montáže posledného záveru sa očakáva v priebehu mesiaca november 2020. Po namontovaní LR14-LS celkovým dilatačným pohybom 1 400 mm sa tento záver stane záverom s najväčším dilatačným pohybom zabudovaným v Slovenskej republike.

Teší nás, že dodávkou kvalitných mostných ložísk a dilatačných záverov na tomto veľkolepom projekte prispeje mageba do budúcna k dlhoročnému a bezproblémovému užívaniu diaľničného obchvatu Bratislavy.

Text: Peter Haluška
Foto a obrázky: mageba Slovakia, s. r. o.
Peter Haluška je obchodný riaditeľ v spoločnosti ­mageba Slovakia, s. r. o.

Článok bol uverejnený v časopise Inžinierske stavby 2/2020.