Lávka cez rieku Morav
Galéria(6)

Lávka cez rieku Moravu prepája pamiatky Veľkomoravskej ríše a unikátnu prírodu

Partneri sekcie:

Cieľom projektu bola výstavba lávky cez rieku Moravu vrátane prístupových komunikácií. Stavba je výsledkom snahy Juhomoravského a Trnavského samosprávneho kraja vytvoriť cezhraničný Archeopark Mikulčice – Kopčany a prepojiť tak pamiatky Veľkomoravskej ríše, unikátnu prírodu a dve národné siete cyklociest.

V roku 2018, v čase, keď sme oslavovali 100. výročie vzniku Československa, sa zahájili stavebné práce na lávke cez rieku Moravu. Mosty už v minulosti predstavovali významné spojnice miest a ich obyvateľov. Tento nový most prispeje nielen k rozvoju cestovného ruchu a medziľudských vzťahov, ale aj k poznaniu našej spoločnej histórie.

Významná archeologická lokalita južnej Moravy sa nachádza neďaleko mesta Hodonín, v katastri obce Mikulčice, v lužných lesoch pri hraniciach so Slovenskou republikou. Hranicu tvorí rieka Morava. Práve v tejto oblasti, na ostrovoch medzi ramenami a kanálmi rieky, sa nachádzala v ranom stredoveku rozsiahla sídelná aglomerácia, ktorej centrum bolo na dvoch veľkých, silne opevnených a nad krajinou vyvýšených piesočných ostrovoch.

Lávka cez rieku Moravu
Lávka cez rieku Moravu
Lávka cez rieku Moravu
Lávka cez rieku Moravu
Lávka cez rieku Moravu

Dodnes stojí v poli na slovenskej strane, pri obci Kopčany, kaplnka sv. Markéty Antiochijskej, ktorá tvorí jadro cirkevných stavieb v tejto oblasti. Dnes k nej vedie po nových cyklochodníkoch a cez novú lávku 3,5-kilometrová cestička.

Zatiaľ poslednou časťou obnovy areálu bola práve výstavba lávky cez rieku Moravu, ktorá umožnila prepojenie oboch archeologických, rane stredovekých pamiatok a vznik česko-slovenského kultúrneho statku Archeoparku Mikulčice – Kopčany. Z tohto dôvodu má stavba výrazný celospoločenský význam a prispieva k rozvoju cezhraničnej spolupráce.

Lávka cez rieku Moravu
Lávka cez rieku Moravu |

Technické údaje stavby

Projekt spočíval v realizácii stavby mosta s dĺžkou 143,4 m cez hraničný splavný vodný tok (rieku Moravu) a vo vybudovaní nadväzujúcich prístupových komunikácií s celkovou dĺžkou 3,1 km s vyznačením 8,5 km novej cyklotrasy, ktorá sa napojila na už existujúcu infraštruktúru.

Stavba prebiehala v II. ochrannom pásme vodného zdroja, stavenisko bolo umiestnené v záplavovej oblasti rieky Moravy. Areály boli prepojené v blízkosti prírodnej vtáčej rezervácie Skařiny. V rámci projektu sa vybudovala nová prístupová komunikácia, prechádzajúca územím s prebiehajúcim interdisciplinárnym archeo­logickým výskumom Mikulčíc a Veľkej Moravy.

Súčasťou stavby boli tiež dodávka mobiliáru a stavebné úpravy na pravej a ľavej strane protipovodňovej hrádze splavného vodného toku v mieste priliehajúcom k novému mostu.

Objektová skladba

Stavba bola rozčlenená na tieto stavebné objekty:
• SO 000 Ostatné položky
• SO 101 Prístupová komunikácia
• SO 102 Úprava pravostrannej hrádze v hrádzovom km 94,681 až 95,220
• SO 103 Úprava ľavostrannej hrádze v hrádzovom km 94,681 až 95,220
• SO 111 Mobiliár
• SO 201 Lávka cez Moravu

SO 201 Lávka cez Moravu

Hlavným objektom stavby bola lávka cez Moravu. S ohľadom na charakter terénu, geo­lógiu a blízkosť vtáčej rezervácie boli vylúčené trámové masívne konštrukcie, prípadne rámové konštrukcie a vysoké piliere. Na spracovanie konečnej štúdie boli navrhnuté oblúkové a visuté konštrukcie.

Mostná konštrukcia mosta je navrhnutá ako subtílna oceľová konštrukcia s oceľovo-betónovou spriahnutou podlahou mostovky s dĺžkou premostenia 139 m, dĺžkou mosta 143,4 m a s dĺžkou nosnej konštrukcie 140,8 m (rozpätie polí: 24,35 + 91,3 + 24,35 m).

Dĺžka oblúkovej časti oceľovej konštrukcie je 91,3 m a má hmotnosť 204 t. Ide o Langerov nosník, ktorý tvorí dvojica priehradových parapetných nosníkov vždy zosilnených oceľovým oblúkom a oceľovými závesmi. Založenie mosta je hlbinné na železobetónovýh pilotách. Oceľová mostná konštrukcia sa skladá z troch častí – mostovky a dvoch predpolí. Most je uzavreto usporiadaný s dolnou mostovkou. Zábradlie s výškou 1 300 mm tvoria hlavné nosníky s lankovou výplňou.

Základná oceľová konštrukcia bola navrhnutá v jednej rovine ako jedenásť montážnych dielov. Tie boli vyrobené vo výrobni oceľových konštrukcií v Trenčíne a po častiach prevezené na stavenisko v Mikulčiciach (česká časť predpolí) a v Kopčanoch (zostávajúca časť oceľovej konštrukcie). Pomocou podpornej konštrukcie sa na slovenskej strane hrádze zvarila najprv konštrukcia stredného oblúka, ktorá sa osadila na piliere žeriavom. Predpolia (nájazdy na most) sa k osadenej časti konštrukcie pripojili následne na oboch brehoch rieky Moravy.

Most má parametre:

• charakteristika mosta: nová trvalá kolmá lávka – Langerov trám,
• dĺžka mosta: 143,40 m,
• šírka priechodného priestoru: 3,50 m,
• šírka mosta: 4,94 m,
• výška mosta: 9,00 m,
• voľná výška pojazdu: 7 m od najväčšej plavebnej hladiny.

Postup výstavby

S výstavbou sa začalo odovzdaním staveniska 1. 8. 2018 a položením základného kameňa dňa 18. 9. 2018. Následne sa začal archeologický výskum v lokalite stavby, hlavne v rámci stavebného objektu 101 Prístupová komunikácia.

V prvej fáze sa vypracovala RDS po jednotlivých objektoch – od SO 101 Prístupová komunikácia cez SO 102 Úprava pravostrannej hrádze v hrádzovom km 94,681 až 95,220, SO 103 Úprava ľavostrannej hrádze v hrádzovom km 94,681 až 95,220 (a zakladanie so spodnou stavbou) až po SO 201 Lávka cez Moravu.

V rámci stavebných objektov (SO 000 Ostatné požiadavky na objektoch, SO 102 Úprava pravostrannej hrádze v hrádzovom km 94,681 až 95,220 a SO 103 Úprava ľavostrannej hrádze v hrádzovom km 94,681 až 95,220) sa zriaďovali prístupové cesty a násypy až do úrovne plošín na vŕtanie pilot opôr 01 a 04, súčasne sa razili štetovnice pre piliere P2 a P3.

Po príprave plošín sa začalo s vŕtaním pilót s DN 640 mm na českej a následne aj na slovenskej strane. Po navŕtaní pilót a odšramovaní hláv sa zriadili podkladové betóny a začali sa práce na základoch a pilieroch P2, P3. V súbehu sa realizovali úložné prahy, krídla, záverné múriky a stienky opôr 01 a 04.

Z dôvodu environmentálneho obmedzenia sa práce na českej strane museli prerušiť od 1. 1. 2019 do 15. 8. 2019. V tomto čase sa po odsúhlasení RDS pre SO 201 (NK + príslušenstvo) začalo s výrobou nosnej konštrukcie v dielňach v Trenčíne. Pridali sa aj mostné závery a ložiská.

Nosná konštrukcia sa po dieloch dovážala na stavbu a pomocou podporných konštrukcií spájala do troch celkov – hlavného poľa a dvoch predpolí. Na osadenie konštrukcie hlavného pola a predmostí sa použil žeriav s nosnosťou 750 t, pre ktorý sa musela zriadiť špeciálna spevnená plocha ohraničená larstenami a zasahujúca čiastočne aj do toku Moravy. Dňa 25. 7. 2019 najväčší žeriav v Českej a Slovenskej republike od dodávateľa Hanyš – jeřábnické práce, s. r. o., zdvihol oceľovú konštrukciu a položil ju na piliere. Oceľová konštrukcia hlavného poľa s hmotnosťou 221 t sa kládla s pojazdom na vzdialenosť 37 m.

Lávka cez rieku Moravu
Lávka cez rieku Moravu | Zdroj: Doprastav

Symbolické otvorenie

Po osadení celej oceľovej nosnej konštrukcie sa namontovali mostné závery a začalo sa s prípravou filigránov a s armovaním a betonážou mostovky mosta. Po zabetónovaní sa namontovali klinové dosky a osadili ložiská. Súbežne sa pracovalo na dokončovaní SO 103 a po 15. 8. 2019 aj na dokončovaní SO 102.
Po vyzretí betónu sa realizovala statická a dynamická zaťažovacia skúška mosta a izolačná pochôdzna vrstva vozovky.

Po vydaní kolaudačných rozhodnutí a vyjadrení nasledovalo odovzdanie a prevzatie stavby investormi a správcami. Na stavbe sa zabudovalo 85 t betonárskej výstuže, 310 t nosníkov z ocele a 350 m3 betónu a navŕtalo sa 392 m pilót.

Slávnostné prestrihnutie pásky a otvorenie lávky pre peších a cyklistov sa uskutočnilo 29. 10. 2019, symbolicky v čase pripomínania 30. výročia udalostí Novembra ´89. Otvorenie lávky cez rieku Moravu, ktorá prepája dve krajiny a dva regióny, dáva spoločne nový impulz cestovnému ruchu a spolu s novými cyklotrasami predstavuje atraktívnu ponuku na trávenie voľného času.

TEXT A FOTO: Doprastav, a. s.
Názov stavby: Lávka cez rieku Moravu vrátane prístupovej komunikácie v archeo­logickom parku, Mikulčice – Kopčany
Stavebník: Lokalita stavby: Česká republika/Slovenská republika; Juhomoravský kraj (ČR)/Trnavský samosprávny kraj (SR)
Katastrálne územie: Mikulčice, Kopčany, Moravská Nová Ves
Druh výstavby: novostavba
Stavebník – investor: Juhomoravský kraj (ČR), Trnavský samosprávny kraj (SR)
Riadiaci orgán: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Spracovateľ štúdie: Stráský, Hustý a partneři, s. r. o.
Architektonický návrh – projektant: ­NOVÁK & PARTNER, s. r. o.
Technický dozor investora: TDI: LÁVKA PŘES MORAVU (vedúci člen SHP TS, s. r. o., ďalší členovia SHP SK, s. r. o., a EXACTING, s. r. o.)
Hlavný zhotoviteľ: Společnost LÁVKA PŘES MORAVU – Doprastav STAVOKOV; zloženie a objem prác: 51 % ­Doprastav, a. s., (vedúci člen, Doprastav, a. s., ­Doprastav CZ, s. r. o.), 49 % STAVOKOV, spol. s r. o.
Celkové investičné náklady: 1 929 455,10 eur bez DPH
Čas realizácie: 09/2018 – 10/2019
Financovanie: Operačný program Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika: Európsky fond regionálneho rozvoja (ERDF) 85 %, zvyšok rozpočet SR a ČR (Juhomoravský kraj a Trnavský samosprávny kraj).