panelák

Komunikácia medzi výrobcom zateplenia a vlastníkmi bytov

Partneri sekcie:

Situácia v oblasti obnovy bytových domov sa mení. Doteraz prezentované témy strácajú aktuálnosť a do popredia sa hlásia nové problémy. Na najčastejšie z nich sme sa opýtali Ing. Moniky Štefancovej, objektovej manažérky firmy Baumit.

Zo strany výrobcu je mimoriadne dôležitá schopnosť identifikovať a zachytiť naozaj podstatné a dôležité otázky, ktoré majú potenciál vystihnúť trend do budúcnosti, a odlíšiť ich od chvíľkových „módnych trendov“, ktoré sú viazané na krátky čas alebo majú len lokálne opodstatnenie.

Vonkajší tepelnoizolačný kontaktný systém je len jednou časťou obnovy bytových domov, ktorá napĺňa požiadavku úspory energie, ale keďže je viditeľný a mapovateľný všetkými vlastníkmi bytov, býva často pripomienkovaný vo zvýšenej miere.

Problémom v komunikácii môže byť fakt, že výrobcovia materiálov a ľudia z bytoviek spolu nehovoria priamo a často hovoria aj „odlišným jazykom“.

Ponuka výrobcov stavebných materiálov je veľmi široká, obsahuje celú škálu rôznych komponentov a ľudia z bytových domov sú často laici… Ako si majú vybrať konkrétny tepelnoizolačný systém, ako sa majú zorientovať v ponuke a urobiť dobré rozhodnutie?
Musím povedať, že im vôbec nezávidím mieru zodpovednosti. Najmä preto, že dobré rozhodnutie môžu urobiť iba vtedy, ak si problematiku naštudujú, odborne zvládnu a vidia súvislosti. Je to náročný proces a vlastne by ani nemal byť v osobnej kompetencii každého jedného vlastníka.

Je však dôležité, aby si ľudia zvolili tých najlepších spomedzi seba, ktorí majú predpoklad adekvátne zastupovať ich záujmy. Je škoda, že často nemajú záujem alebo čas angažovať sa v prospech ostatných, a tak je prvým krokom usporiadanie vzťahov medzi vlastníkmi a až po ňom nasleduje riešenie praktických otázok obnovy.

Môžu si vlastníci vybrať konkrétny tepelnoizolačný systém?
Vzťah medzi vlastníkmi bytov a výrobcom materiálov nie je priamy. Pri obnove bytového domu je zmluvným partnerom dodávateľská firma, ktorá používa certifikovaný tepelnoizolačný systém od konkrétneho výrobcu a na jeho spracovanie má tzv. licenciu.

Materiály, inovácie, riešenia a podpora výrobcu sa k vlastníkom dostávajú sprostredkovane, cez dodávateľskú firmu, resp. niekedy môžu byť aj žiadané zo strany vlastníkov bytov.

To si však vyžaduje vlastníkov, ktorí sú zorientovaní v problematike, k procesu obnovy vlastného bytového domu pristupujú aktívne a v ponuke materiálov oddeľujú zodpovedné a realizovateľné riešenia od tých jednoducho znejúcich a sľubujúcich všetko a navždy.

Nepodceňujme však ľudí z bytoviek – skoro všetci majú prístup k internetu a informáciám, stránky výrobcov poskytujú dostatok informácií na samoštúdium, a tak sa môže stať, že konkrétne technické riešenie zaujme niekoho viac.

Druhým krokom by malo byť kontaktovanie obchodného zástupcu alebo technického poradenstva výrobcu, aby sa vhodnosť preferovaného tepelnoizolačného systému posúdila v kontexte konkrétneho bytového domu.

V materiálovej ponuke výrobcov ide často o drobné nuansy vo vlastnostiach výrobkov. Vo vysvetľovaní princípu fungovania sa objavujú odborné názvy ako hydrofobizácia, hydrofilita, nanotechnológie, fotokatalýza, lotosový efekt a podobne. Je dobré rozumieť im a treba ich vysvetliť čo najjednoduchšie.

Čo chcú ľudia?
Ľudia chcú čisté obvodové plášte, resp. materiály s vysokou odolnosťou proti riasam, možnosť revitalizovať staršie zateplené obvodové plášte a pretrvávajúcou témou sú balkóny a lodžie, a ich odolnosť proti poveternostným vplyvom. Je pochopiteľné, že ich najviac zaujíma to, čo je viditeľné na povrchu: znečistenie a poruchy.

Očakávajú jednoduché vysvetlenie problémov, rýchle označenie vinníka, skorú a lacnú opravu nedostatkov. Tu je z hľadiska vymožiteľnosti práva a rýchlosti riešenia dôležité uplatňovať svoje požiadavky v záručnej lehote, t. j. priebežne monitorovať stav obvodového plášťa a včas kontaktovať dodávateľskú firmu, ktorá dielo realizovala.

Po uplynutí záručnej lehoty je možné spoliehať sa už len na to, že zateplenie bolo zhotovené správne a že časom sa prejavia len tie nedostatky, ktoré súvisia so zmenami na obvodovom plášti počas životného cyklu (vyblednutie farieb, zaprášenie povrchu) a nevyplývajú zo zabudovaných nedostatkov (zatekanie do obvodového plášťa, nesúdržnosť vrstiev).

Zodpovedná diagnostika problémov nie je jednoduchá záležitosť, nemala by sa vykonávať systémom „pozriem a vidím“. Ide o súbor komplexných činností, ktorými sa overujú najmä mechanické vlastnosti jednotlivých vrstiev a tiež stav povrchu z hľadiska rozvoja trhlín. Relevantné výsledky sú v kompetencii notifikovaných osôb a nezávislých súdnych znalcov.

Doteraz sme hovorili o čistení a prefarbovaní obvodových plášťov bytových domov. Niektorí vlastníci však svoj bytový dom zateplili už pred dvadsiatimi rokmi a dnes sa vzťahujú na návrh zateplenia z hľadiska energetickej hospodárnosti prísnejšie normy. Čo robiť v takomto prípade?
V takomto prípade je očistenie obvodového plášťa potrebnou (po dvadsiatich rokoch!), ale predsa len „kozmetickou“ úpravou. Ak je hrúbka pôvodného zateplenia 50 alebo 60 mm, je predpoklad nedostatočnej tepelnej ochrany, t .j. pre vlastníkov z toho vyplýva nižší potenciál úspor energie, a čo je horšie, možnosť výskytu tepelných mostov (a plesní!) v kritických detailoch.

Zakonzervovanie tohto stavu novou farbou by bola chyba. Vhodným riešením je aplikácia nového zateplenia na pôvodné, čo je však finančne náročnejšie ako len prefarbenie obvodového plášťa. Zo strany výrobcov sú dlhodobo prezentované teoretické princípy v prístupe k tejto problematike, ale situácia na trhu (a najmä na účtoch vlastníkov) momentálne nevytvára priestor na masívny dopyt.

Dôležitá je projektová príprava a skúsenosť dodávateľa. Opäť nie je možné aplikovať paušálny prístup a rýchle rady – aj v praxi bude potrebný určitý čas na osvojenie si tejto technológie.

Neprehliadnite: 3 tipy na zateplenie odolné voči mechanickému poškodeniu

Spomenuli ste zhotoviteľa… Aká je dnes situácia na trhu a aká je úroveň dodávateľských firiem? Vo výberovom konaní sa každý snaží prezentovať v čo najlepšom svetle, ale až počas realizácie sa ukáže pravda o kvalite prác a dodržiavaní termínov.
Už vo výberovom konaní by mali byť nastavené výberové podmienky tak, aby vytvorili husté sito a „oddelili zrno od pliev“. To, že sa snažia dodávateľské firmy čo najviac predať, je legitímny spôsob obchodného fungovania na trhu. Zdá sa, že trh dodávateľov je už stabilizovaný a firmy už majú za sebou určitú „históriu“.

A to je dobre, lebo je možné fyzicky navštíviť ich referenčné stavby, hovoriť so zástupcami vlastníkov, ktorí môžu poskytnúť referencie a verziu dodávateľa buď potvrdiť, alebo jej odporovať. Kompetencie zhotoviteľa, jeho transparentnosť, pracovné kapacity a cena sú rozhodujúce pre úspech v súťaži o zákazku.

Používaný tepelnoizolačný systém sa môže v tomto kontexte zdať ako sekundárny pre proces rozhodovania, ale dôležitosť výrobcu rastie napríklad vtedy, ak sú vyššie nároky na logistiku, riešenie reklamácie, technickú podporu, personálne zázemie a ochotu komunikovať.

V prípade, že vlastníkov bytov osloví konkrétne technické riešenie určitého výrobcu, cesta zvoleného alebo preferovaného materiálu na obvodový plášť vedie v prvom rade cez projektanta.

Ing. Monika Štefancová
objektová manažérka, Baumit

Text: Ing. Monika Štefancová, objektová manažérka Baumit
Foto: Miro Pochyba

Článok  bol uverejnený v časopise Správa budov 2/2019.