Rekonštrukcie malých mostov v rámci zlepšovania stavu ciest v SR

Cesty všetkých kategórií a tried zahŕňajú tisícky menších mostov. Ich definícia nie je exaktná, no dá sa povedať, že ide o jednopoľové mosty s rozpätiami zhruba do 10 m. Často stoja v tieni väčších mostných objektov, ktorým sa venuje viac pozornosti, no aj ich funkčnosť a stav rozhoduje o bezproblémovom fungovaní priľahlej komunikácie. Spoločnosť Amberg Engineering Slovakia, s. r. o., je spracovateľom viacerých projektov, ktorých predmetom je rekonštrukcia mostov, prípadne ich náhrada novými. Takýmito sú aj dva mosty, ktorým sa venuje tento článok.

I/66 Brusno – most ev. č. 66-089

Most ev. č. 66-089 – pohľad na pôvodný most
Most ev. č. 66-089 – pohľad na pôvodný most | Zdroj: Amberg Engineering Slovakia

Most ev. č. 66-089 sa nachádza v extraviláne k. ú. obce Brusno na ceste I/66 pred čerpacou stanicou Jurki. Pôvodný mostný objekt bol postavený v roku 1972, nedostatočná starostlivosť sa však podpísala na jeho veľmi zlom stave (pri hlavnej prehliadke v roku 2018 mu bol udelený stavebno-technický stupeň VI).

Most ev. č. 66-089 – stav pôvodnej nosnej konštrukcie
Most ev. č. 66-089 – stav pôvodnej nosnej konštrukcie | Zdroj: Amberg Engineering Slovakia

Stavba bola rozčlenená do troch stavebných objektov:
• SO 101-00 Úprava cesty I/66,
• SO 201-00 Most ev. č. 66-089,
• SO 801-00 Obchádzková komunikácia.

Most ev. č. 66-089 – zrekonštruovaný úsek pred mostom
Most ev. č. 66-089 – zrekonštruovaný úsek pred mostomZdroj: Amberg Engineering Slovakia

Základné parametre stavby

Dĺžka úseku (vrátane cesty): 369 m
Kategória cesty: C9,5/80 modifikovaná na C10,5/80
Rozpätie mosta: 8,5 m
Celková dĺžka mosta: 27,0 m
Celková šírka mosta: 12,3 m

Most ev. č. 66-089 – obchádzková trasa v čase výstavby mosta
Most ev. č. 66-089 – obchádzková trasa v čase výstavby mosta | Zdroj: Amberg Engineering Slovakia

Technické riešenie stavbySO 101-00

Stavebný objekt 101-00 riešil úpravu cesty I/66 pred mostom a za ním. Pri rekonštrukcii mosta sa zmenila výška nosnej konštrukcie, čo malo za následok zmenu nivelety na priľahlom úseku cestnej komunikácie. Z dôvodu nevyhovujúceho stavu vozovky na tomto úseku bola na požiadanie investora navrhnutá aj výmena jej obrusnej vrstvy, a to na celej šírke komunikácie.

SO 801-00

S ohľadom na vyťaženosť dotknutej komunikácie a priestorové možnosti bol počas búracích prác a rekonštrukcie mosta zvolený variant obchádzkovej trasy. Pomery v území umožnili obojsmernú obchádzkovú trasu v kategórii P6/40 (modifikovaná na P7/40) s obmedzením rýchlosti, takže dosah na dopravu bol minimálny.

Priečny rez mostom ev. č. 66-089
Priečny rez mostom ev. č. 66-089 | Zdroj: Amberg Engineering Slovakia

SO 201-00

Objekt 201-00 riešil rekonštrukciu mostného objektu s evidenčným číslom 66-089.
Pôvodný mostný objekt bol navrhnutý ako jednopoľový s rozpätím 8,5 m, z prefabrikátov typu Vlošák s dĺžkou 8,96 m a výškou 0,5 m. Prefabrikáty boli prosto uložené na oboch oporách, zrealizovaných ako železobetónové.

Na základe známych skutočností bola navrhnutá kompletná výmena nosnej konštrukcie. K diagnostike spodnej stavby došlo pomocou jadrových vrtov na získanie materiálových charakteristík, ako aj na overenie rozmerov prvkov spodnej stavby. Skúšky preukázali pevnosť betónu na úrovni viac ako 40 MPa. Geologické pomery boli overené doplnkovým IGP. Na základe informácií z týchto prieskumov sa rozhodlo ponechať opory s úpravami na osadenie novej nosnej konštrukcie a sanovať povrchy.

Pozdĺžny rez mostom ev. č. 66-089
Pozdĺžny rez mostom ev. č. 66-089Zdroj: Amberg Engineering Slovakia

S ohľadom na napojenie sa na úseky a ponechanie opôr bola medzi zvodidlami zachovaná neštandardná šírka 10,5 m, aj keď ide o cestu kategórie C9,5/80.
Nová nosná konštrukcia bola navrhnutá z nových tyčových prefabrikátov s výškou 0,60 m a spriahajúcej železobetónovej dosky s hrúbkou 0,20 m. Nosníky sú na opory uložené prostredníctvom elastomérových ložísk.

Stavba sa začala realizovať vo februári 2022, pričom zhotoviteľ mal len minimálne požiadavky vzťahujúce sa k úprave projektu. Zvolil si vopred predpäté tyčové prefabrikáty STRABAG IVP2015 s dĺžkou 8,95 m a výškou 0,65 m v počte 11 ks s osovou vzdialenosťou 1,12 m. Spriahajúca doska je navrhnutá s minimálnou hrúbkou 0,18 m.

Po odokrytí prechodových oblastí a vybúraní prechodových dosiek sa spresnil tvar opôr. Tie sa odbúrali do 1,2 m pod úroveň pôvodnej nosnej konštrukcie a následne sa zrealizovali nové úložné prahy, záverné múriky, časti krídel a prechodové dosky. Výstuž na previazanie bola kotvená chemickými kotvami.

Zrealizovalo sa nové odvodnenie rubu opôr a takisto aj prechodové dosky s dĺžkou 5 m. Na ostatných častiach opôr sa sanovali povrchy reprofiláciou a nanesením sanačnej malty triedy R4.

Rekonštrukcia prebehla bez významnejších problémov a doprava v danom úseku bola obnovená v auguste 2022.

I/76 Kozárovce – most ev. č. 76-035

Pôvodný most ev. č. 76-035
Pôvodný most ev. č. 76-035 Zdroj: Amberg Engineering Slovakia

Druhým projektom bola rekonštrukcia mosta ev. č. 76-035 pri obci Kozárovce, ktorý sa nachádza v k. ú. Psiare v Banskobystrickom kraji. Pôvodný mostný objekt bol postavený v roku 1924 a v bližšie neurčenom čase bol rozšírený. Mal oceľovú nosnú konštrukciu, tvorenú 5 nitovanými oceľovými nosníkmi tvaru I s výškou 1,2 m, so šírkou pásnic 0,2 m a vystuženými priečnymi výstuhami. S ohľadom na stav nosnej konštrukcie, ale aj nevyhovujúce šírkové usporiadanie požadoval investor asanáciu pôvodného mosta a výstavbu nového.

Stav nosnej konštrukcie pôvodného mosta ev. č. 76-035
Stav nosnej konštrukcie pôvodného mosta ev. č. 76-035Zdroj: Amberg Engineering Slovakia

Základné parametre stavby
Dĺžka úseku (vrátane cesty): 525 m
Kategória cesty: C9,5/80
Rozpätie mosta: 12,75 m
Celková dĺžka mosta: 21,5 m
Celková šírka mosta: 11,1 m

Technické riešenie stavby
Stavba bola rozčlenená do týchto stavebných objektov:
• SO 101-00 Úprava komunikácie I/76,
• SO 111-00 Obchádzková trasa,
• SO 201-01 Asanácia mosta ev. č. 76-035,
• SO 201-00 Most ev. č. 76-035,
• SO 601-00 Úprava VNK 22 kV.

SO 101-00 Úprava komunikácie I/76

V rámci stavby bolo navrhnuté rozšírenie cestného telesa na požadovanú kategóriu realizovaním nových vrstiev vozovky v priľahlých úsekoch cesty.

Pohľad na zrekonštruovanú cestu
Pohľad na zrekonštruovanú cestu | Zdroj: Amberg Engineering Slovakia

SO 201-00 Most ev. č. 76-035

Objekt 201-00 rieši nový mostný objekt, ktorý je navrhnutý ako integrovaný s monolitickou železobetónovou rámovou konštrukciou s rozpätím poľa 12,75 m. Šírkové usporiadanie bolo navrhnuté v súlade s kategóriou cesty, šírka medzi zvodidlami je tak 9,5 m.

Most pod obomi základovými blokmi je založený plošne. Pod základovými blokmi sa zrealizovala výmena podložia zo štrkového vankúša a výstužných geomreží.
Rámové stojky mostného objektu sú železobetónové s hrúbkou 0,75 m a premennou výškou 1,87 – 2,00 m. Za rubom stojok je navrhnuté odvodnenie priestoru prechodovej oblasti pomocou drenážnej rúrky vyústenej cez rámovú stojku do potoka. Nosná časť rámu (priečla) je monolitická železobetónová.

Priečny rez novým mostným objektom ev. č. 76-035
Priečny rez novým mostným objektom ev. č. 76-035 | Zdroj: Amberg Engineering Slovakia

Jej hrúbka je premenná, v pozdĺžnom smere mosta od 850 mm v krajných častiach po 600 mm v strednej časti (uprostred rozpätia). V mieste votknutia do rámových stojok sú zrealizované nábehy 250 × 250 mm pod uhlom 45°. Horný povrch priečle kopíruje priečny strechovitý sklon vozovky 2,5 %, pričom v najnižšom mieste 250 mm od obruby rímsy je navrhnuté úžľabie s protisklonom 4 %. Použitý je betón C30/37 –XC4, XD2, XF2, XA3 (SK) Cl 0,2 Dmax 16-S4 a výstuž B 500B.

S ohľadom na výšku násypu pri moste je prechod z mostného objektu na zemné teleso cesty pri rámových stojkách navrhnutý s prechodovými doskami s dĺžkou 3,5 m. Prechodové dosky sú uložené kĺzne na ozube nosnej konštrukcie (rámovej priečle) a na podkladový betón s hrúbkou 150 mm. Izolácia z NAIP je z nosnej konštrukcie pretiahnutá na prechodovú dosku v dĺžke minimálne 1,1 m.

Na mostnom objekte sú v styku s rámom s prechodovými doskami navrhnuté podpovrchové mostné závery. Dilatačné pohyby nosnej konštrukcie sú vo vozovke zaistené sústavou priečnych rezaných škár tesnených asfaltovou zálievkou v oblasti obidvoch stojok. Priečne rezané škáry sú zrealizované len v kryte vozovky.
V rámci realizácie príslušenstva sa upravilo aj koryto potoka.

Projektové práce pre investora sa realizovali v roku 2018. Následne mala byť vypísaná súťaž, no vzhľadom na viaceré faktory a v neposlednom rade aj na pandemické obdobie sa zahájenie realizácie posunulo až na marec 2022.

Stavba prebehla bez výraznejších problémov, najzásadnejším problémom sa ukázalo nevyhovujúce podložie na založenie rozšírenia násypu. Z toho dôvodu sa zvolila sanácia podložia geodoskou s hrúbkou 2 × 300 mm a na časti úseku aj cementovou stabilizáciou. Stavba bola odovzdaná do užívania v decembri 2022.

Pozdĺžny rez novým mostným objektom ev. č. 76-035
Pozdĺžny rez novým mostným objektom ev. č. 76-035 | Zdroj: Amberg Engineering Slovakia

Záver

Oba mosty nereprezentujú „výkladnú skriňu“ technológií zhotoviteľa ani schopnosti projektanta, sú však príkladom toho, ako sa zodpovedným prístupom všetkých zúčastnených strán (investora, projektanta, zhotoviteľa, ale aj stavebného dozoru) dá docieliť, aby na území našej krajiny boli mosty bezpečné a plnili svoju funkciu, pretože aj staršie mosty sú rovnako dôležité ako tie nové.

Pohľad na zrealizovaný most ev. č. 76-035
Pohľad na zrealizovaný most ev. č. 76-035 | Zdroj: Amberg Engineering Slovakia

TEXT A FOTO: Amberg Engineering
Slovakia, s. r. o.