Rekonštrukcia cesty I/65 Kremnica – Kremnické Bane
Galéria(8)

Rekonštrukcia cesty I/65 Kremnica – Kremnické Bane

Cesta I/65 je významná cesta spájajúca Martin s Kremnicou a Žiarom nad Hronom. Na prelome júla a augusta 2016 sa v Kremnických Baniach rozvodnil po nadmerných dažďových zrážkach potok, čo spôsobilo značné zosuvy na telese tejto komunikácie, ktoré viedli k vyhláseniu havarijného stavu na danom úseku. Rekonštrukcia však prebiehala aj preto, že cesta I/65 v úseku Kremnica – Kremnické Bane mala smerové vedenie a šírkové usporiadanie nevyhovujúce pre cesty I. triedy a jej stavebno-technický stav nezodpovedal významu tejto komunikácie. 

Súčasne s úpravou cesty I/65 sa realizovala aj úprava Kremnického potoka a zabezpečila sa stabilita telesa komunikácie a priľahlých svahov. Cesta nemala pred rekonštrukciou prídavný pruh pre pomalé vozidlá, čo bolo tiež jedným z dôvodov rekonštrukcie. Ďalším dôvodom bolo dobudovanie chodníka pre chodcov v intraviláne, pretože prístup k obytným domom po ceste bol nielen nebezpečný, ale v zimnom období vzhľadom na snehové bariéry aj takmer nemožný.

Existujúce vjazdy k obytným domom a prístupy na poľné cesty sa v rámci stavby upravili v nevyhnutnom rozsahu s plynulým napojením na existujúci stav. Súčasťou stavby bolo aj vybudovanie dvoch novonavrhnutých autobusových zastávok v intraviláne mesta Kremnica. Rekonštrukcia celého úseku prebiehala pri úplnej uzávere, výnimku mali vozidlá miestnych obyvateľov. Pred samotnou rekonštrukciou sa preto v prvom rade opravila obchádzková trasa, ktorá merala približne 11 km.

Časť úseku s dĺžkou približne 900 m sa nachádza v intraviláne mesta, zvyšok trasy je v extraviláne. Smerovo vedie trasa aj potok v úzkom koridore. Z oboch strán sa týčili strmé svahy a svahy zosuvných území – práve zložitá geológia v záujmovom území komplikovala celú výstavbu. Trasa rekonštrukcie cesty a jej rozšírenie na príslušnú kategóriu MZ 9/60 (redukovaná MZ 14/60) v intraviláne a C 9,5/60 v extraviláne s pruhom pre pomalé vozidlá vedie v maximálnej miere tak, aby sa využila existujúca trasa, v dôsledku čoho je nevyhnutné vybúrať existujúce nevyhovujúce oporné a zárubné múry a zrealizovať nové. Sanačné a stabilizačné opatrenia tvoria značnú časť stavebných prác.

Obr. 1 Prehľadná situácia stavby

Obr. 1 Prehľadná situácia stavby

Hlavná trasa

Limitujúcim faktorom pri návrhu smerového aj výškového vedenia hlavnej trasy (SO 101 Cesta I/65) bol bod napojenia ZÚ a KÚ. Z dôvodu rozšírenia existujúcej cesty o jeden jazdný pruh v miestach, kde bol terén z pravej strany k potoku veľmi strmý, navrhol projektant tzv. zatrubnenie potoka na šiestich miestach trasy. Týmto riešením sa minimalizovali zemné práce. Celková dĺžka zatrubnenia potoka je 343,7 m. Realizácia prebehla použitím prefabrikovanej konštrukcie klenbového tvaru s monolitickým dnom, ktorá sa skladá z dvoch bočných dielov a klenbového prefabrikovaného stropu.

Vzhľadom na mimoriadnu udalosť z 18. apríla 2017 sa termín realizácie diela predĺžil do 30. júna 2018. Pri realizácii stavebného objektu SO 240-04 (časť A) Zatrubnenie potoka v km 1,160 – 1,180 došlo vtedy pri výdatných dažďoch z dôvodu trhliny vo svahu k nestabilite svahu a jeho zosuvu, pri ktorom sa strhla klincovaná stena spolu s geotextíliou a rastúcim porastom. Následne sa začala po odsúhlasení objednávateľa realizovať sanácia zosuvu.

Obr . 2 Pohľad na SO 225-00 Zárubný múr v km 0,573 – 0,706 vpravo, hlavná trasa SO 101-00 Cesta I/65, zvyšky pôvodnej cesty I/65

Obr . 2 Pohľad na SO 225-00 Zárubný múr v km 0,573 – 0,706 vpravo, hlavná trasa SO 101-00 Cesta I/65, zvyšky pôvodnej cesty I/65

 

Základné parametre hlavnej trasy

Dĺžka trasy: 1 472,58 m
Rmin (smerový): 170 m
Rmin (výškový): 3 000 m
Maximálny pozdĺžny sklon: 6,03 %
Minimálny pozdĺžny sklon: 3,04 %

Obr. 4 SO 101-00 Cesta I/65 v hornej časti trasy, SO 240-04 Zatrubnenie potoka v km 1,160-1,180

Obr. 4 SO 101-00 Cesta I/65 v hornej časti trasy, SO 240-04 Zatrubnenie potoka v km 1,160-1,180

Zárubné múry

SO 220-00 Zárubný múr v km 0,115 – 0,533 vľavo
Stavebný objekt patrí medzi technologicky najnáročnejšie stavebné časti na celom projekte. Na základe výsledkov IGP a geotechnických posúdení vznikol návrh na zabezpečenie steny výkopu v sklone 5 : 1 pomocou klincovanej zeminy v kombinácii s torkrétom (striekaný betón vystužený kari sieťami) s následným obložením gabionom. Celková dĺžka steny je 418,225 m. Dĺžka kotvenej časti steny je 252,595 m. Kotvenie zárubnej steny lanovými kotvami s dĺžkou 18 m je navrhnuté v miestach zosuvu tak, aby sa zachytili jeho účinky.

Obr. 3 SO 220-00 vzorový priečny rez

Obr. 3 SO 220-00 vzorový priečny rez

 

SO 225-00 Zárubný múr v km 0,573 – 0,706 vpravo
Zárubná stena SO 225-00 je situovaná na pravej strane stavebného objektu 101-00 Cesta I/65 v smere staničenia a zabezpečuje zárezový svah. Stena je trojstupňová, prvý a druhý stupeň sa realizujú ako klincovaná zemina v kombinácii s torkrétom (striekaný betón vystužený kari sieťami) s následným obložením gabionom. Tretí stupeň predstavuje klasickú gabionovú konštrukciu v sklone 10 : 1.

Obr. 5 SO 225-00 vzorový priečny rez

Obr. 5 SO 225-00 vzorový priečny rez

Identifikačné údaje stavby

Názov stavby: I/65 Kremnica – Kremnické Bane
Kraj: Banskobystrický (Slovensko)
Druh stavby: rekonštrukcia
Stavebník: Slovenská správa ciest, Banská Bystrica
Projektant: Dopravoprojekt, a. s., Bratislava, Divízia Zvolen

Obr. 6 SO 240-04 Zatrubnenie potoka

Obr. 6 SO 240-04 Zatrubnenie potoka

Základné parametre stavby

Odovzdanie staveniska: 21. 10. 2016
Spustenie premávky: 15. 11. 2017
Dokončenie stavby: 30. 6. 2018
Dĺžka rekonštrukcie komunikácie I/65: 1 472,58 + cca 2 000 m predĺženia trasy
Celková dĺžka oporných múrov: 641,5 m
Celková dĺžka zárubných múrov: 843,3 m vrátane zárubných múrov v obci Kremnické Bane
Gabionové múry pri úprave Kremnického potoka: 227 m
Preložky inžinierskych sietí: 8× (voda, ­Telekom, vedenie NN, VO, rozhlas)
Zatrubnenie potoka: 343 m
Odkopy: 74 500 m3
Betóny: 2 750 m3 + 7 000 m3
Striekaný betón (torkrét): 1 200 m3
Nestmelené podkladové vrstvy: 8 077 m3
Frézovanie asfaltových plôch: 6 426 m3
Asfalty: 4 032 m3 + 1 580 m3
Zemné klince: 27 500 m (stabilizácia ­svahu)
Zemné lanové kotvy predopnuté: 2 270 m
Prebytok výkopovej zeminy: 46 654 m3 (odvezená na skládku)

Obr. 7 Sanácia svahu poškodená vplyvom zosuvu nad SO 240-04

Obr. 7 Sanácia svahu poškodená vplyvom zosuvu nad SO 240-04

I/65 Kremnica – Kremnické Bane

Route I / 65 is a significant route connecting Martin with Kremnica and Žiar nad Hronom. At the end of July 2016, in Kremnické Bane, a stream broke out in the aftermath of the excessive precipitation, which caused considerable downsides on the entity of this communication, that led to a state of emergency in the section. Reconstruction was also due to the fact that the route I / 65 Kremnica – Kremnické Bane had a directional route and a layout not suitable for the first-class routes and its construction and technical status did not correspond to the importance of this communication.

Obr. 8 Opravené miesto zosuvu – chýba sieť KRISMER a výplň kamenivom

Obr. 8 Opravené miesto zosuvu – chýba sieť KRISMER a výplň kamenivom

 

TEXT: Ing. Marcel Štirbl, Ing. Michal Mikuš, Bc. Marek Mozola
FOTO: Doprastav, a. s.

Marcel Štirbl, Michal Mikuš a Marek Mozola pôsobia v spoločnosti Doprastav, a. s.