Rekonštrukcia a modernizácia Slaneckej cesty II/552 v Košiciach

image 101599 25 v3

Jestvujúca cesta II/552 je zberná komunikácia funkčnej triedy B2 prechádzajúca intravilánom mesta Košice, v mestskej časti Nad jazerom. Severovýchodne od Slaneckej cesty, po jej ľavej strane, je v súbehu vedená električková trať a za ňou sa nachádza sídlisko Nad jazerom.

Juhozápadne od cesty leží priemyselná zóna a veľkosklady. V dôsledku narastajúcej intenzity dopravy pri súčasnom šírkovom usporiadaní je komunikácia II/552 nevyhovujúca kapacitne a z hľadiska kvality jazdy ani technicky, čo má vplyv na dopravnú nehodovosť a bezpečnosť premávky. Z uvedených dôvodov je potrebné navrhnúť dopravno-technicky kvalitnejšiu komunikáciu jej rozšírením, zároveň so zlepšením stavebno-technického riešenia križovatiek a riešením bezpečnosti chodcov.

Slanecká cesta počas popoludňajšej dopravnej špičky
Rozšírenie Slaneckej cesty II/552 na štvorpruhovú komunikáciu so stredným deliacim pásom kategórie MZ 19/50 je navrhnuté západným smerom od existujúcej cesty. Začiatok úpravy je pri mimoúrovňovej križovatke Nižné Kapustníky. Koniec úpravy je za križovatkou s ulicou Galaktická pri obratisku električiek. Dĺžka rekonštruovaného úseku je 2 275,0 m a dĺžka dočasného napojenia zo štvorpruhovej na jestvujúcu dvojpruhovú komunikáciu je 243,1 m. Rekonštrukcia cesty zohľadňuje preferenciu verejnej osobnej dopravy, vybudovanie moderných autobusových zastávok a v pridruženom dopravnom priestore aj cyklistickej komunikácie a chodníka pre peších.


Spoločnosť Amberg Engineering Slovakia, s.r.o. Bratislava v súčasnosti vypracováva dokumentáciu na územné rozhodnutie, na ktorú nadviaže spracovanie dokumentácie na stavebné povolenie v podrobnostiach dokumentácie na realizáciu stavby. Objednávateľom projektu je Magistrát mesta Košice. Pripravovaná stavba KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/552-Slanecká cesta bude financovaná z Integrovaného regionálneho operačného programu, Prioritná os 1: Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch.

KategórieDoprava