Partneri sekcie:
 • OSMA
 • STAVMATSTAVEBNINY

Odvetrávaná fasáda na oceľovú konštrukciu

image 91939 25 v1

Prevetrávaná fasáda má v porovnaní s kontaktným tepelnoizolačným systémom vzduchovú medzeru, cez ktorú prúdi vzduch. Vetraná vzduchová medzera zabezepčuje odvod vlhkosti z povrchu izolácie a vnútorného líca vonkajšieho opláštenia a zároveň zabraňuje prehrievaniu fasády.

Použitie odvetrávanej fasády má hlavné opodstatnenie pri rekonštrukciách, kde je okrem zateplenia potrebné vyrovnať, zjednotiť a vytvoriť úplne nový tvar fasády, alebo v prípadoch, keď aj napriek sanácií hydroizoláciou zostáva v konštrukcii obvodových siten zvyšková vlhkosť.

Na novostavby sa používa systém odvetrávanej fasády, ak sa má namiesto klasickej omietky použiť na fasádu domu drevený alebo iný obklad. Montáž odvetrávanej fasády nevyžaduje mokré procesy, preto realizácia nie je obmedzená teplotami alebo technologickými prestávkami potrebnými na vysychanie vody a vyzrievanie materiálov.

Riešenie pri rekonštrukciách

Kontaktné tapelnoizolačné systémy majú určité obmedzenia a v niektorých prípadoch ich nemožno odporučiť na zateplenie obvodováho plášťa domu. Kladú vyššie nároky na kvalitu podkladu, jeho rovinnosť, súdržnosť, únosnosť, vysušenie a odsolenie muriva. Predovšetkým staré domy nesú určité špecifiká dané nefunkčnou hydroizoláciou, použitím rozličných materiálov pri stavbe a postupným rozširovaním a dostavovaním stavieb.

Pri ich dodatočnom zatepľovaní je najčastejším problémom zvýšená vlhkosť obvodového muriva a neúnosný, nerovný a nejednotný povrch obvodového plášťa. Zvyšková vlhkosť v stene dobre sanovaného domu proti zemnej vlhkosti môže byť natoľko významná, že použitie difúzne uzatvorenejších stavieb (kontaktné zatpelenie) by nemuselo byť úplne rozumné. Naopak, vrstva vzduchovej medzery odvetrávanej fasády tu pomáha priebežnému odvádzaniu vlhkosti z konštrukcie.

Ďalším dôvodom na výber odvetrávanej fasády je nerovný povrch a nejednostnosť podkladu. Krivosť stien sa mnohokrát pohybuje aj v desiatkach centimetrov. Tu je dobré mať vždy na pamäti, že podklad pod kontaktným tepelnoizolačným systémom musí mať takú rovnosť, aká sa očakáva od výsledného povrchu. Pri hypotetickom vyrovananá desaťcentimetrového rozdielu omietkou bude trvať sto dní, kým povrch vyzreje a bude naň možné začať lepiť tepelnoizolačné dosky.

Rozličná hrúbka vyrovnávajúcej vrstvy vedie následne k úskaliam pri voľbe dostatočnej dĺžky kotviaceho prvku, ktorý musí byť prichytený v súdržnom murive. V porovnaní s tým možno odvetrávanú fasádu aplikovať aj na krivý povrch bez potreby jeho vyrovnania.

Obmedzenie tepelných mostov

Nosná konštrukcia z ocele má približne štyrikrát nižšiu tepelnú vodivosť ako hliníková. V porovnaní s drevom ide o konštrukčne spoľahlivejší materiál. Zostava Diagonal 2H používa namiesto klasických kolmých konzol subtílnejšie oceľové diagonály. Rozloženie diagonálnych prvkov so šírkou 40 mm a hrúbkou plechu 1,5 mm do priehradovej sústavy umožňuje zmenšiť plochu prierezu na polovicu v porovnaní s klasickou najsubtílnejšou konzolou so šírkou 60 mm a hrúbkou plechu 2 mm.

Na obmedzenie prenosu tepla má rovnako pozitívny vplyv „geometrická výhoda“ šikmo orientobvaných prvkov, keď po dlhšom profile prestúpi menej tepla. To má za následok zníženie tepelného toku konštrukciou približne o polovicu. Sústava navrhnutých diagonál s obmedzením tepelného toku zodpovedá kontaktnému tepelnoizolačnému systému ETICS s rovnakou hrúbkou, degradovanému vplyvom rozperiek.

01 | Rozmeranie diagonálnych prvkov
Na základe statického posúdenia sa na obvodovom plášti vytýčia zvislé aj vodorovné vzdialenosti bodov, na meiste ktorých sa namontujú jednotlivé diagonálne prvky.

02 | Montáž diagonálnych prvkov
Na celú zatepľovanú plochu obvodového plášťa sa namontujú diagonálne prvky.

03 | Korekcia odchýlok
Odhnutím diagonálnych prvkov od muriva sa vymedzí priestor na vloženie tepelnej izolácie. Drobnými korekciami a nastavením uhlov diagonálnych prvkov sa upravia odchýlky od rovinnosti pôvodného krivého povrchu podkladovej konštrukcie.

04 | Vytvorenie dutiny na izoláciu
Na diagonály sa upevnia zvislé pomocné profily L. Montážou pomocných profilov L sa vytvorí dutina na vloženie tepelnej izolácie a budúci tvar fasády.

05 | Montáž podkonštrukcie
Pri montáži profilov treba dbať na vytvorenie požadovaného tvaru podkonštrukcie. Ich vzájomná poloha sa fixuje pomocou montážnej svorky a dištančného prvku.

06 | Montáž priečnych stužujúcich prvkov
Priečne stužujúce prvky sa najskôr spoja s L-profilom a až potom sa zakotvia do steny.

07 | Vloženie tepelnej izolácie
Do vytvorenej podkonštrukcie sa bez potreby ďalšej fixácie vloží pružná minerálna vlna.

08 | Difúzna fólia
Na profily L sa pomocou obojstranne lepiacej pásky položí difúzne odvetraná vetrotesná fólia. Pod škárovo otvorené varianty opláštenia je potrebné použiť fóliu odolnú proti namáhaniu UV žiarením.

09 | Difúzna fólia proti UV žiareniu
Pod škárovo otvorené varianty opláštenia (max. šírka škáry 50 mm) je potrebné použiť fóliu odolnú proti namáhaniu UV žiarením. Škáry môžu tvoriť max. 40 % z povrchu fasády.

10 | Vonkajšie profily Z
Na vetrotesnú fóliu sa zvislo namontujú vonkajšie profily Z. Tým sa stuží pásnica priehradovej sústavy, vymedzí sa šírka zvislej prevetrávanej medzery a vytvorí sa podklad na montáž pohľadového opláštenia.

11 | Vonkajšie opláštenie
Na pripravenú podkonštrukciu z profilov Z sa namontuje vonkajšie opláštenie.

Info o systéme:

 • Nosná konštrukcia z oceľových subtílnych prvkov vytvárajúca priehradovú sústavu; na dodatočné zateplenie starších rodinných domov alebo architektonické stvárnenie fasád novostavieb; možno osadiť pohľadový obklad s hmotnosťou do 20 kg m2; aplikácia do výšky max. 12 m

Čo budete potrebovať
Odvetraná fasáda DIAGONAL 2H

 • Oceľový diagonálny prvok
  na priečne stuženie zostavy
 • Oceľové diagonálne prvky
  na vytvorenie priehradovej sústavy
 • Pomocné profily L
 • Difúzne otvorená vetrotesná fólia
  Homeseal LDS 0,04
  plošná hmotnosť: 150 g/m2, šírka: 1 500 mm, dĺžka: 50 m, m2     2,64 €
  alebo
  Homeseal LDS 0,02 UV
  plošná hmotnosť: 270 g/m2, šírka: 1 500 mm, dĺžka: 50 m, m2    5,40 €
 • Profily Z
 • Tepelná izolácia
  NATURBOARD 037 (TP 116)
  hrúbka: 50, 60, 75, 80, 100, 120, 140, 150, 160, 180 a 200 mm, šírka: 600 mm, dĺžka: 1 350 mm, m2    od 3,06 €
  alebo
  TP 435 B
  hrúbka: 50, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180 a 200 mm, šírka: 600 mm, dĺžka: 1 250 mm, m2     od 6,60 €
  alebo
  FRN
  hrúbka: 50, 80, 100, 120, 140, 150, 160 a 180 mm, šírka: 600 mm, dĺžka: 1 000 mm, m2     od 6,10 €
 • Vonkajšie opláštenie
  Heraklith C
  hrúbka: 15, 25 a 35 mm, šírka: 600 mm, dĺžka: 2 000 mm, m2     od 6,54 €
  alebo
  Knauf Aquapanel Cement Board – Outdoor
  hrúbka: 12,5 mm, šírka: 1 200 a 1 250 mm, dĺžka: 900 mm
 • Skrutky
 • Náradie a pomôcky
  vodováha
  meter
  akumulačný skrutkovač
  vŕtačka
  lešenie
  ceruzka
  ochranný odev
  ochranné rukavice

TIP
Vonkajšie opláštenie

Ako vonkajšie opláštenie je možné použiť cementové dosky vhodné do exteriéru, na ktoré možno aplikovať aj fasádnu omietku, alebo jednovrstvovú dosku z drevitej vlny známu pod názvom Heraklith.

Minerálna izolácia

Doska z minerálnej vlny Naturboard 037 (TP 116) je určená na zateplenie obvodových stien a viacvrstvového obvodového muriva. Ide o polotuhý hydrofobizovaný izolačný materiál vyrobený z minerálnych vlákien. Dostupný v hrúbkach od 30 do 260 mm. Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ = 0,037 W/(m . K)= 0,037 W/(m . K). Trieda reakcie na oheň A1.

Izolácia je vhodná aj na aplikáciu do konštrukcie interiérových priečok, stropov a šikmých striech. V prípade aplikácie do konštrukcie sa v otvorených difúznych systémoch nemusí z vnútornej strany aplikovať parotesná zábrana.

TEXT: spracované z podkladov firmy Knauf Insulation
FOTO: Knauf Insulation

Článok bol uverejnený v časopise Stavebné materiály 2/2017.