06 Nasunutie opláštenia

Ako zabezpečiť trojvrstvovú požiarnu ochranu oceľového stĺpa (montážny postup)

Partneri sekcie:

Oceľové stĺpy či nosníky je potrebné chrániť vhodnou povrchovou úpravou pred účinkami ohňa, ktorý môže vzniknúť pri požiari budovy.

Na tento účel sú vhodné sadrovláknité protipožiarne dosky, ktoré obsahujú prísady nehorľavých vlákien. Podľa STN EN 13501-1: 2019: Klasifikácia požiarnych charakteristík stavebných výrobkov a prvkov stavieb. Časť 1: Klasifikácia využívajúca údaje zo skúšok reakcie na oheň sú zatriedené do triedy reakcie na oheň A1, teda do triedy nehorľavé.

Info o materiáli: Sadrovláknitá požiarna doska – homogénna, vláknami vystužená, sadrou spájaná doska na suchú výstavbu s papierovými vláknami a prísadami nehorľavých vlákien, hydrofobizovaná; trieda reakcie na oheň A1.

Stĺpy alebo nosníky možno opláštiť jednou, dvomi alebo dokonca tromi vrstvami sadrovláknitých protipožiarnych dosiek, v závislosti od požiadaviek na požiarnu bezpečnosť stavby.

Pre správnu špecifikáciu požiadaviek požiarnej bezpečnosti stavieb v prípade jednotlivých stavebných konštrukcií v budove a pre následné posúdenie má zásadný význam ich presné zatriedenie podľa kategórií noriem požiarneho kódexu. Podľa STN 73 0802: 2010: Požiarna bezpečnosť stavieb.

Požiarne opláštenie môže mať dĺžku max. 1 000 mm na každý prvok.

Spoločné ustanovenia sa stavebné konštrukcie nevýrobných budov delia na tri základné skupiny:

  • požiarne deliace konštrukcie, ktoré ohraničujú požiarne úseky a ich cieľom je brániť šíreniu požiaru mimo požiarom napadnutého úseku vo vodorovnom aj v zvislom smere;
  • nosné konštrukcie, ktoré sa počas predpokladaného času požiaru nesmú porušiť a stratiť únosnosť alebo stabilitu;
  • nosné konštrukcie, ktoré nemajú požiarnu deliacu funkciu a pre ktoré sa nestanovuje požiarna odolnosť, je však potrebné dodržať predpísaný druh konštrukcie.

 Požiarne deliace konštrukcie

Tieto konštrukcie zahŕňajú:

  • požiarne steny;
  • požiarne stropy;
  • obvodové steny.

Požiarna odolnosť požiarne deliacich konštrukcií sa nesmie znížiť alebo porušiť výklenkami, nikami alebo akýmikoľvek zmenšenými hrúbkami konštrukcie, ktorými by sa znížila požadovaná požiarna odolnosť.

 Nosné konštrukcie vnútri požiarneho úseku

Zabezpečujú stabilitu budovy alebo jej častí (napr. nosné steny alebo stĺpy, stropy, prievlaky, trámy, väzníky, stropné dosky) a nesú požiarne deliace konštrukcie požiarnych úsekov.

Ich požiarna odolnosť sa stanovuje podľa stupňa požiarnej bezpečnosti požiarneho úseku, v ktorom sú umiestnené. V budovách s troma a viacerými nadzemnými podlažiami musia požiarne deliace a nosné konštrukcie vykazovať požiarnu odolnosť najmenej 30 minút.

Normatívne požiadavky požiarnej odolnosti oceľových nosníkov alebo stĺpov možno zabezpečiť použitím napr. sadrovláknitej požiarnej dosky.

Nosné konštrukcie z vonkajšej strany požiarneho úseku

Požiarna odolnosť nosných konštrukcií z vonkajšej strany požiarneho úseku sa určí podľa stupňa požiarnej bezpečnosti požiarneho úseku, pred ktorým sú umiestnené. Nemusia vykazovať požiarnu odolnosť, ak sú umiestnené mimo požiarne nebezpečného priestoru alebo budova má najviac dve úžitkové nadzemné podlažia a celková výška vonkajších nosných konštrukcií nepresahuje 9 m.

Dosky medzi jednotlivými vrstvami sa osádzajú s predsadením ≥ 200 mm.

Požiarna odolnosť nosných konštrukcií vnútri požiarneho úseku, ktoré nezabezpečujú stabilitu budovy ani jej častí a ktoré nenesú požiarne deliace konštrukcie a ani ich netvoria, sa navrhujú podľa stupňa požiarnej bezpečnosti požiarneho úseku, v ktorom sú umiestnené.

Ak sú tieto konštrukcie mimo budovy, nemusia vykazovať požiarnu odolnosť. Tieto nosné konštrukcie (vnútri alebo mimo budovy) nesmú v prípade svojho porušenia spôsobiť zrútenie budovy.

Čo budete potrebovať

  • Sadrovláknitá požiarna doska (Firepanel A1, hrúbka dosky: 10, 12,5 alebo 15 mm, rozmer (š. × d.): 1 000 × 1 500 mm, 1 250 × 2 000 mm, doska 1 000 × 1 500 mm, hrúbka 12,5 mm, m210,18 €)
  • Škárovacie lepidlo (fermacell® Škárovacie lepidlo,spotreba: približne 20 ml na bežný meter škáry, kartuša 310 ml, 10,87 €)
  • Škárovací tmel (fermacell® Škárovací tmel, spotreba: približne 0,1 až 0,2 kg/m2, papierové vrece, 20 kg 21,73, €)
  • Náradie (elektrická okružná píla, gumené kladivo, aplikačná pištoľ, sponkovačka, škrabka, oceľové hladidlo)