asb.sk - Odborný portál pre profesionálov v oblasti stavebníctva

Zateplenie obvodového plášťa

10.06.2016

Pred realizáciou ETICS je plochu obvodového plášťa nevyhnutné skontrolovať, zistiť skutkový stav, odstrániť oduté časti, vyrovnať, podľa možnosti odstrániť staré fasádne akrylátové nátery a nástreky.

Povrch sa odporúča minimálne narušiť murárskym kladivom. Tzv. vysprávky by sa mali urobiť cement-polymérovou maltou. Časti obvodového plášťa s veľkými nerovnosťami sa odporúča celoplošne vyrovnať. Pri úprave klampiarskych výrobkov treba počítať s predsadením konečnej roviny obvodového plášťa – napr. vysunutie parapetných dosiek, oplechovanie atiky, rímsy. Je nevyhnutné osadiť strešné zvody, bleskozvody a ostatné konštrukcie pripevnené na povrch obvodového plášťa. Po ukončení prípravných prác sa odporúča z plochy obvodového plášťa odstrániť prach a opláchnuť ju tlakovou vodou. Pri stavbe lešenia treba kotvy lešenia osadiť tak, aby boli predsadené pred budúcu rovinu obvodového plášťa a aby vznikol dostatočný priestor na manipuláciu s tepelnou izoláciou.

Samotnému lepeniu fasádnych dosiek predchádza založenie tepelnoizolačného systému pri soklovej časti budovy. Na podklad sa pripevní soklový profil v presnej horizontálnej polohe a požadovanej výške (skrutkami a kotvami – 2 ks/m). Na vyrovnanie lokálnych nerovností pri kotvení soklového profilu je možné použiť vyrovnávacie podložky pod soklové profily. Na zjednodušenie práce v oblasti rohov sa odporúča využiť rohové soklové profily. Ak sa tieto profily nepoužijú, musia byť hrany soklových profilov v mieste styku na rohu zrezané pod uhlom 45°. Na spájanie jednotlivých soklových profilov možno použiť spojovacie kusy. Pri použití hliníkového soklového profilu sa kladú polystyrénové dosky s nanesenou lepiacou maltou na zadnej strane priamo do profilu. Ak sa bude tepelnoizolačný systém klásť použitím hobľovanej laty, je potrebné pripevniť ju vo vodorovnej polohe a požadovanej výške. Tesne nad pripevnenú latu sa v súvislom páse nanesie vrstva lepiacej malty.

Následne sa na stenu nalepí pás sklotextilnej mriežky v hrúbke 25 cm. Zvyšných 25 cm (prípadne viac, v závislosti od hrúbky tepelnoizolačnej dosky) sa preloží cez latu a nechá sa voľne visieť. Na podklad možno začať lepiť tepelnoizolačné dosky, ktoré sa kladú na pripravenú latu. Po zaschnutí lepiacej stierky sa hobľovaná lata odstráni. Voľne visiaca sklotextilná mriežka sa vytiahne na spodnú hranu nalepených tepelno­izolačných dosiek a zahladí sa do vopred na povrch nanesenej lepiacej stierky. Tepelnoizolačné dosky sa na pripravený podklad lepia pomocou lepiacej malty, ktorá sa nanáša po obvode vo vrstve s hrúbkou 2 až 3 cm a do prostriedku dosky bodovo na tri miesta. Tento spô­sob lepenia umožňuje odstrániť nerovnosti podkladu. Pri dostatočne rovnom podklade možno lepiacu stierku nanášať na zadnú stranu tepelnoizolačných dosiek celoplošne použitím zubového hladidla.

Po uložení spodného radu sa pokračuje v kladení polystyrénových dosiek v jednotlivých radoch vo väzbe smerom nahor, pričom treba dbať na to, aby medzi jednotlivými doskami nevznikali škáry a aby sa do škár medzi doskami nedostala lepiaca malta. Po približne 24 hodinách po zatvrdnutí lepiacej malty sa dosky mechanicky ukotvia rozpernými kotvami. Po úplnom vytvrdnutí lepiacej malty sa prebrúsia styky tepelnoizolačných dosiek. Následne sa pomocou sklotextilnej mriežky, ktorá sa vkladá do lepiacej malty, vytvorí výstužná vrstva. Po jej vyzretí možno naniesť povrchovú úpravu – tenkovrstvovú omietku. Na ucelené plochy sa odporúča omietku nanášať v jednom pracovnom kroku, aby sa dosiahol jednotný vzhľad.

01 | Príprava podkladu
Podklad musí byť suchý a vyzretý. Pred lepením fasádnych dosiek sa odstránia oduté časti, staré fasádne akrylátové nátery a nástreky a povrch sa vyrovná. Tlakom vody sa odstráni vzniknutý prach. Ak ide o sanáciu, podklad sa spevní penetračným náterom.

02 | Zakladacia lišta
Zakladacia lišta sa pripevní vo vodorovnej rovine na murivo pomocou skrutiek a rozperných kotiev – 2 ks/m. Na vyrovnanie lokálnych nerovností pri kotvení soklového profilu sa použijú vyrovnávacie podložky pod soklové profily. Jednotlivé profily sa spájajú spojovacími kusmi.

03 | Lepiaca malta
Lepiaca malta sa zmieša s vodou (2,7 l vody/13 kg alebo 6,5 l vody/25 kg) ručným elektrickým miešadlom (max. 800 ot./min.), nechá sa 5 min. odstáť a opätovne sa premieša. Nanesie sa rovnomerne po okrajoch izolačnej dosky (pás s hrúbkou 2 až 3 cm) a bodovo na tri rovno-
merne vzdialené miesta do stredu dosky.

04 | Lepenie izolačných dosiek
Izolačné dosky sa nalepia na murivo rovnomerným posuvným pohybom a dôkladne sa pritlačia. Prvý rad sa kladie priamo do soklového profilu. Pokračuje sa smerom nahor, pričom dosky nad sebou sa lepia na väzbu, posunuté o polovicu dĺžky. Nalepené platne sa nechajú minimálne jeden deň vyzrieť.

05 | Prebrúsenie stykov dosiek
Po úplnom vytvrdnutí lepiacej malty (jeden až dva dni) sa prebrúsia styky izolačných dosiek, čím sa odstránia drobné nerovnosti a výstupky. Na brúsenie sa použije brúsna doska so skleným papierom a rovinnosť povrchu sa skontroluje dvojmetrovou latou. Zbrúsený polystyrénový prach sa po 24 hodinách z povrchu dosiek odstráni.

06 | Mechanické kotvenie
Po zatvrdnutí lepiacej malty sa izolačné dosky upevnia na podklad kotvami ETA. Počet a rozmiestnenie kotiev sa určí statickým výpočtom a uvedie sa v projektovej dokumentácii. V okrajových častiach fasády (na rohoch) je ich počet dvojnásobný. Priemer vrtáka je 8, resp. 10 mm, do poréznych materiálov sa vŕta bez príklepu.

07 | Rohové a odkvapové lišty
Pred celoplošným vystierkovaním sa do pásu lepiacej malty osadia rohové a odkvapové lišty. Na rohoch sa uloží dvojmo sklotextilná mriežka. Presah za roh má byť min. 200 mm (pri rohovej lište s integrovanou výstužou 100 mm).

08 | Výstužná vrstva
Na izolačné dosky sa oceľovým zubovým hladidlom (veľkosť zuba 10 × 10 mm) nanesie lepiaca stierka, do ktorej sa vloží sklotextilná mriežka nastrihaná na pásy s potrebnou dĺžkou. Pásy sa kladú so vzájomným presahom 100 mm. Mriežka sa hladidlom zatlačí do stierky a dôkladne zahladí (celková hrúbka 3 a 4 mm).

09 | Penetračný náter
Na zaschnutú stierku (min. sedem dní) sa nanesie pomocou valčeka alebo štetky penetračný náter, ktorý sa pred aplikáciu dôkladne premieša. V závislosti od typu podkladu a počasia sa nechá min. jeden deň zaschnúť.

10 | Tenkovrstvová omietka
Na povrch sa nanesie oceľovým hladidlom tenká vrstva omietky v hrúbke rolujúcich zŕn. Po približne 10 min. sa povrch upraví plastovým hladidlom na požadovanú štruktúru (vodorovný alebo zvislý pohyb – ryhovaná štruktúra; krúživý pohyb – škrabaná štruktúra).

Info o materiáli:

 • Kontaktný tepelnoizolačný systém s tepelnou izoláciou na báze expandovaného polystyrénu: expandovaný polystyrén EPS-F, lepiaca a stierkovacia malta, sklotextilná sieťka, penetračný náter, tenkovrstvová omietka

Čo budete potrebovať

 • Lepiaca malta a stierka Murexin Energy Diamond Maximo M70, spotreba na lepenie: 4 až 5 kg/m2, spotreba na stierkovanie: 3,5 až 5,5 kg/m2 papierové vrece 13 kg    16,07 €
 • alebo Murexin Energy Top, spotreba na lepenie: 4 až 5 kg/m2, spotreba na stierkovanie: 3,5 až 4,5 kg/m2, papierové vrece 25 kg    9,60 €
 • alebo Murexin Energy Star, spotreba na lepenie: 4 až 5 kg/m2, spotreba na stierkovanie: 3,5 až 4,5 kg/m2, papierové vrece 25 kg    14,70 €
 • Tepelnoizolačné dosky Murexin Energy Panel EPS-F, rozmery: 1 000 × 500 mm, hrúbka: 10 až 200 mm, spotreba: 2 ks/m2
 • Sklotextilná mriežka Murexin Energy Textile, veľkosť oka: 4 × 4 mm, spotreba: 1,1 m2/m2 plochy, balík 50 m2    44,40 €
 • Penetračný náter Murexin Energy Primer, spotreba: 0,2 kg/m2, plastové vedro 5 a 25 kg, 5 kg    17,70 €
 • Tenkovrstvová omietka napr. Murexin Energy Brilliant, veľkosť zrna: 1,5; 2 alebo 3 mm, spotreba: od 2,5 kg/m2 (v závislosti od veľkosti zrna a typu štruktúry), plastové vedro 25 kg    51,30 €
 • alebo Murexin Energy Crystal, veľkosť zrna: 1,5; 2 alebo 3 mm, spotreba: od 2,5 kg/m2 (v závislosti od veľkosti zrna a typu štruktúry), plastové vedro 25 kg    54,60 €
 • alebo Murexin Energy Furioso, veľkosť zrna: 1,5; 2 alebo 3 mm, spotreba: od 2,5 kg/m2 (v závislosti od veľkosti zrna a typu štruktúry), plastové vedro 25 kg    60,60 €
 • Plastové kotvy, priemer taniera: 60 mm, dĺžka: min. 40 mm (betón, plná pálená tehla), min. 60 mm (dierovaná tehla), min. 80 mm (pórobetón)
 • Zakladací soklový profil
 • Podložky k zakladaciemu soklovému profilu
 • Spojky k zakladaciemu soklovému profilu
 • Skrutky
 • Rohový profil AL/PVC so sieťkou
 • Okenný profil
 • Podparapetný profil
 • Nadokenný profil
 • Odkvapový profil
 • Dilatačný profil
 • Expanzná PU páska
 • Náradie a pomôcky: ručné nízkootáčkové elektrické miešadlo, oceľové zubové hladidlo (veľkosť zuba 10 × 10 mm), oceľové hladidlo, plastové hladidlo, murárska lyžica, aplikačný valček, dvojmetrová oceľová lata, brúsna doska so skleným papierom

TEXT: spracované z podkladov firmy Murexin
FOTO: Murexin

Článok bol uverejnený v časopise Stavebné Materiály.

Komentáre

Prepíšte text z obrázku do poľa. Ak nedokážete text rozoznať, kliknite na obrázok.
prekop
zapustenie kotvy do polystyrénu je zakázané tak, ako je na fotografii. hlavica kotvy musí lícovať s polystyrénom. Tak, ako je vtlačená kotva do polystyrénu je vytvorený tepelný most a ten zapríčiňuje "lienkový efekt" - bodky na fasáde v prechodnom období
Odpovedať | 10.06.2016, 03:46
tojejedno
Pan odbornik, hovori sa tomu zapustene kotvenie a na tu dieru sa este nasadi stupel z EPS.
Odpovedať | 10.06.2016, 05:48

Ďalšie z JAGA GROUP