Sanhyga 2019

Základné informácie

Vedecko – technická konferencia s medzinárodnou účasťou je stretnutím vedeckých, pedagogických a odborných pracovníkov z praxe v oblasti zdravotnej techniky, t.j. zásobovania budov vodou, systémov splaškovej a dažďovej kanalizácie, zásobovania budov plynom a technologických zariadení v budovách.

Program tohtoročnej 24. medzinárodnej vedecko – technickej konferencie SANHYGA 2019 analyzuje problematiku zdravotnej techniky na aktuálne tematické okruhy :

  • kvalita vody pre ľudskú spotrebu
  • zásobovanie budov vodou
  • príprava teplej vody
  • kanalizácia
  • využitie zrážkovej a sivej vody
  • navrhovanie zariadení v zdravotnej technike
  • skúsenosti z realizačnej praxe ZTI
  • plynovody a odberné plynové zariadenia

PROGRAM

PRIHLÁŠKA

Viac na www.sstp.sk/podujatia/kalendar-akcii/sanhyga-2019-167_60sk.html

SSTP