Obytný súbor Klásky v meste Vrbové, umiestnenie v krajine.

Vo Vrbovom je vo výhľade výstavba asi 400 bytov

V zastavanej časti mesta má pribudnúť 6 bytových domov pre takmer 900 obyvateľov.

Za zámerom je spoločnosť KLÁSKY, v ktorej sú spoločníkmi Ivan Slíž a trnavský developer Ismont. Firma má v portfóliu bytové aj komerčné projekty najmä na západnom Slovensku.

Plocha takmer 23-tisíc m2 bude zastavaná bytovými domami s občianskou vybavenosťou, plochami s príslušenstvom, podzemnými stavbami, parkoviskami so zelenou strechou, povrchovými automobilovými a pešími komunikáciami a povrchovými parkoviskami. Na zvyšnej časti budú plochy súkromnej a verejnej zelene.

V bytovom súbore vo Vrbovom má byť šesť bytových domov.
V bytovom súbore vo Vrbovom má byť šesť bytových domov. | Zdroj: EIA

Bytové domy v tomto menšom meste v okrese Piešťany sú navrhnuté ako samostatne stojace terasové viacpodlažné s úplne alebo čiastočne zapusteným suterénom. Bytové objekty majú 5 nadzemných podlaží, 1 ustúpené nadzemné podlažie a 1 podzemné podlažie.

Strechy objektov sú ploché, z väčšej časti riešené ako pochôdzne, prípadne s priťažovacou vrstvou z kameniva, resp. s extenzívnou zelenou strechou.

V bytových domoch sa na 1. NP sa nachádzajú prenajímateľné priestory (polyfunkcia), do ktorých bude prístup z exteriéru. Byty a apartmány budú prístupné z komunikačných chodieb schodiskami a výťahmi.

Parkovanie je v návrhu riešené stojiskami v podzemných garážach a na teréne. Počet stojísk v podzemní je maximálne 330 a počet parkovacích stojísk na teréne je maximálne 168.

Riešené územie je v pláne dopravne napojiť dvomi vjazdmi na miestne komunikácie a na existujúce distribučné inžinierske siete.

Bytová výstavba KLÁSKY, Vrbové

Investor: KLÁSKY
Byty: max. 400
Parkovacie stojiská: max. 498
Plocha pozemku:22 710 m2
Plochy zelene a sadových úprav na teréne: 8 335 m2)
Predpokladaný počet obyvateľov: 878
Celková podlahová plocha bytov a apartmánov: 18 500 m2
Stav: zámer v EIA