Vstup do Fakultnej nemocnice s poliklinikou v Žiline

V Žiline sú bližšie k výstavbe pavilónu urgentnej medicíny s heliportom

Okresný úrad Žilina v zisťovacom konaní v júli rozhodol, že sa zámer sa nebude posudzovať podľa zákona o EIA a uložil opatrenia na realizáciu. V modernom pavilóne má byť 343 lôžok

Súčasný urgentný príjem fakultnej nemocnice v krajskom meste na Považí je veľmi vyťažený. Lekári a sestry ošetria ročne až 50-tisíc pacientov. Do nových priestorov by sa presťahoval urgentný príjem a oddelenia chirurgických odborností. Na mieste, kde má byť nový objekt, sa nachádzajú objekty patológie, urologického pavilónu a skleník, ktoré bude treba zbúrať.

Enviroportál uverejnil 2. mája tohto roka zámer výstavby pavilónového typu so 7 nadzemnými podlažiami v južnej časti nemocničného areálu, na mieste záchytných parkovísk. Nemocnica je pavilónového typu, má viacero budov, v ktorých sa nachádzajú jednotlivé oddelenia. Nový pavilón vyrastie v susedstve pavilónu gynekológie a pôrodníctva.

V modernom pavilóne má byť 343 lôžok v jedno-, dvoj- a trojlôžkových izbách so sociálnym zariadením. Námestník pre investície a rozvoj Juraj Váňa v máji pre ASB uviedol, že uvoľnenie lôžok po presťahovaní operačných odborností umožní rozšíriť počet lôžok následnej starostlivosti a ostatné oddelenia si upravia svoje priestory.

Okresný úrad sa v uložených opatreniach venoval aj heliportu. V prípade, že bude navrhnutý nový kritický typ vrtuľníka, je potrebné v územnom konaní Dopravnému úradu predložiť aktualizované letecko-prevádzkové a stavebno-technické posúdenie heliportu.

V zámere podľa okresného úradu treba doplniť prvky elektromobility, sadovnícke úpravy a postaviť budovu pavilónu v energetickej triede A0. V následnom povoľovacom procese treba ďalej riešiť priepustné parkoviská s izolačnou fóliou na zachytenie prípadného úniku ropných látok.

Podľa situačného riešenia by malo vzniknúť niekoľko nových vzájomne prepojených pavilónov, pre ktoré bude uvoľnená potrebná plocha. Určená stavebná čiara bude reflektovať existujúcu zástavbu nemocnice a bezprostredného okolia. „Pavilónový typ zástavby usporiadaný do kompaktného celku by umožnil, v prípade nutnosti, etapový spôsob výstavby prispôsobený charakteru prevádzky nemocničného areálu a možnostiam investora,“ konštatuje okresný úrad.
Uvažuje sa, že nová nemocnica využije napojenie na dopravnú a technickú infraštruktúru existujúceho areálu, ktorú bude nutné vhodne upraviť a doplniť o požiadavky novej zástavby.

Súčasťou zámeru bude kapacitné riešenie parkovania a revitalizácie súvisiaceho územia. Architektonický výraz komplexu budov novej nemocnice by sa mala premieňať s využitím rôznych kombinácií geometrických tvarov a ich a vzájomných prienikov. Poňatie delenia fasád by malo odrážať rozdielnu funkčnú náplň jednotlivých častí budov – pavilónov.

Pavilón urgentnej medicíny FNsP Žilina

Plocha zastavaná novým objektom: 19 021 m2
Náklady: 123 mil. € bez DPH (stavba)
Operačné sály: 17 operačných sál
Počet lôžok: 343
Počet parkovacích miest: 508
Realizácia: 01/2024 – 06/2026
Stav: zámer v EIA