Súpis cenníkových položiek potrebných na ocenenie opláštenia oceľového stĺpa požiarnou doskou

Súpis cenníkových položiek potrebných na ocenenie opláštenia oceľového stĺpa požiarnou doskou je vyhotovený v programe na oceňovanie a riadenie stavieb CENKROS 4 pomocou databázy CENEKON v cenovej úrovni 2021/II v.2. Všetky ceny v uvedenej databáze majú orientačný charakter

V databáze je k dispozícii široký rad položiek na ocenenie opláštenia (obkladov) oceľových stĺpov, resp. nosníkov protipožiarnymi doskami. Okrem sadrovláknitých dosiek možno využiť aj položky z vláknocementových dosiek. Položky zo sadrovláknitých dosiek sú spracované vo všetkých ponúkaných hrúbkach 10, 12,5 a 15 mm a vo variantoch jedno-, dvoj- a trojvrstvového opláštenia.

Položky prác sú v databáze vyhotovené v tzv. smernej verzii, to znamená, že v ich popise nie sú žiadne komerčné názvy a označenia. Okrem všeobecného popisu je možné tieto položky rozoznať aj cez kód, ktorý končí písmenom S. Materiály sú spracované nielen v smernej, ale aj v komerčnej verzii a obsahujú konkrétne výrobky fermacell®.

Pretmelenie a povrchová úprava nie sú súčasťou položky opláštenia a ich ocenenie je potrebné urobiť samostatnými cenníkovými položkami. V predkladanom súpise je použité vyrovnanie trhlín z cenníka Maľby – tapety.

Pridružené práce tvorí ľahké pracovné pomocné lešenie, pomocou ktorého sa vykonávajú práce nad úrovňou pracovnej výšky a presun hmôt. Výškový variant presunu hmôt závisí od výšky realizovaného objektu. V ukážke je použitá položka pre objekty s výškou nad 12 do 24 m.

V orientačných cenách nie sú v plnej miere započítané vedľajšie rozpočtové náklady (VRN). Ide napríklad o náklady na zariadenie staveniska, územie so sťaženými výrobnými podmienkami, prevádzku investora a vplyv prostredia. Ak tieto náklady objektívne vznikajú, je potrebné ich pripočítať.

Č. Kód položky Popis MJ Množstvo celkom Cena jednotková
1 2 3 4 5 6
  HSV Práce a dodávky HSV        
  9 Ostatné konštrukcie a práce – búranie        
1 941955001.S Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m m2 0,000 3,09
  PSV Práce a dodávky PSV        
  767 Konštrukcie doplnkové kovové        
2 767441002.S Obklad oceľových stĺpov a nosníkov protipožiarnymi sadrovláknitými doskami hr. 10 mm – dvojvrstvový m2 0,000 60,15
3 767441006.S Obklad oceľových stĺpov a nosníkov protipožiarnymi sadrovláknitými doskami hr. 12,5 mm – dvojvrstvový m2 0,000 63,87
4 767441011.S Obklad oceľových stĺpov a nosníkov protipožiarnymi sadrovláknitými doskami hr. 15 m – dvojvrstvový m2 0,000 70,55
5 998767103.S Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch s výškou nad 12 do 24 m t 0,000 47,06
  784 Maľby        
6 784410600.S Vyrovnanie trhlín a nerovností na jemnozrnných povrchoch do výšky 3,80 m m2 0,000 0,20

 Zdroj: PR článok CENEKON, a. s.