Tri polyfunkčné domy Šindolka Residence

Šindolka Residence sa v Nitre šplhá do svahu. V projekte majú byť jasle či škôlka

Developer predložil v marci  2023 do procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA) výstavbu troch polyfunkčných domov v katastrálnom území Zobora, na nezastavanom trávnatom pozemku.

Ide o zástavbu s prevažujúcou funkciou bývania s doplnkovou občianskou vybavenosťou. V tomto prípade prinesie stovky bytov a je v súlade Územným plánom zóny Šindolka I.  Riešené územie s rozlohou vyše 14-tisíc m2 je nezastavané, ohraničujú ho Dražovská ulica a Slnečná dolina a terén budúcej výstavby je výrazne svahovitý. Z dvoch strán susedí so zástavbou rodinných domov a areálom strednej odbornej školy, z tretej komunikáciou.

Domy D12, D6 a D345 sú súčasťou výstavby súboru polyfunkčných bytových domov so 6 nadzemnými podlažiami na parcelách stavebníka. Investor Šindolka Residence, predtým spoločnosť GROUNDS D, v nich plánuje 1 až 3-izbové byty. Tie byty, ktoré nevyhovejú svetlotechnickým požiadavkám, budú apartmánové pre krátkodobé bývanie. Okolie troch bytových domov doplní zeleň a verejný mobiliár, aby slúžilo oddychu obyvateľov.

Bytový dom D12 má tvar nepravidelného písmena U podobne ako dom D345. Budova má 6 nadzemných podlaží, jedno ustupujúce podlažie a jedno podzemné podlažie. Strecha je plochá, časti striech sú využívané ako terasy bytov na ustupujúcich podlažiach a vegetačné zelené strechy.

Objekt D6 má tvar obdĺžnik, je umiestnený vo vnútrobloku, prevádzkovo je prepojený so susedným objektom D12. Stavba je vzhľadom na susedný objekt osadená nižšie o jedno podlažie. V rámci občianskej vybavenosti je na 2. Nadzemnom podlaží je prevažná časť plochy určená pre jasle či materskú školu ako prevádzku, ktorú iste ocenia rodiny.

Posledné podlažie je ustúpené a sú tu umiestnené len priestory pre technológie kúrenia a chladenia. Strechy sú ploché, vegetačné zelené. Obyvatelia tohto bytového domu budú parkovať na 1. nadzemnom podlaží so vstupom cez podzemnú garáž susedného objektu D12, v ktorej sú vyčlenené ďalšie státia aj pre tento objekt, spolu 213 státí.

Objekt D345 má teda tvar nepravidelného písmena U a výškovo je osadený vzhľadom na terén, jestvujúce verejné komunikácie a plánované susedné objekty. Má jedno ustupujúce podlažie a dve podzemné podlažia, kde budú hromadné garáže. Strecha je plochá, časti striech sú využívané ako terasy bytov na ustupujúcich podlažiach a vegetačné zelené strechy ako v prípade domu D12.

Šindolka Residence, Nitra-Zobor

Investor: Šindolka Residence
Investícia: 35 mil. eur
Zodpovedný projektant: Peter Hriň, autorizovaný architekt SKA
Počet bytov: 365
Počet parkovacích státí: 463
Výmera riešeného územia: 14 604 m2
Zastavaná plocha objektov: 2 875 m2
Realizácia: 4Q 2024 – 4Q 2026