Schodisko bytového domu

Dohoda o vykonaní práce a správa domu

Ak sa uzavrie ročná dohoda o vykonaní práce na určitú sumu, je možné túto sumu meniť v priebehu roka, aj keď sa suma mení tak dvakrát do roka, bez novej dohody?

Dohoda o vykonaní práce (DoVP) sa uzatvára v prvom rade na prácu, ktorá je vymedzená výsledkom. Nemala by to byť opakovaná činnosť, čiže skôr jednorazová práca ukončená vytvorením, vykonaním niečoho. Podmienkami DoVP sa zaoberá Zákonník práce, konkrétne § 226, ktorý sleduje vykonávanie práce v rozsahu najviac 350 hodín počas kalendárneho roka. To, že sa dohoda o vykonaní práce môže uzatvoriť v rozsahu 350 hodín v kalendárnom roku, znamená, že sa počíta kalendárny rok (nie dvanásť po sebe nasledujúcich mesiacov), t. j. od 1. 1. do 31. 12.

Uvedené znamená, že 350 hodín môže odpracovať nielen zamestnanec, s ktorým bola uzatvorená dohoda od 1. 1., ale aj taký zamestnanec, s ktorým bola uzatvorená dohoda o vykonaní práce napr. od 1. 10. príslušného kalendárneho roka. Aj pri dohode o vykonaní práce platí, že zamestnávateľ môže uzatvoriť ďalšiu dohodu o vykonaní práce po uplynutí 12 mesiacov, ale len v tom prípade, ak v danom kalendárnom roku ešte zamestnanec u toho istého zamestnávateľa neodpracoval 350 hodín.

Pri správe domu ide napr. o opravu konkrétneho zariadenia alebo predmetu či spoločnej časti domu (vstupné dvere, poškodená stena či podlaha, vymaľovanie spoločných priestorov, vyhotovenie projektu, posudku a pod.). Hneď ako by išlo o opakovanú príležitostnú činnosť vymedzenú druhom práce (napr. vykonávanie administratívnych prác, vedenie účtovníctva, drobná údržba vzťahujúca sa na všetky priestory alebo zariadenia a pod.), už ide o opakovanú činnosť a v takom prípade sa uzatvára dohoda o pracovnej činnosti (DoPČ). To uvádzam iba na margo veci.
Späť k otázke.

Dohoda o vykonaní práce je dohodou dvoch strán, je platná a záväzná. Každá jej zmena sa vykonáva dodatkom. To znamená, že pri zmene výšky odmeny za danú prácu sa musí k danej DoVP vypracovať a oboma stranami podpísať dodatok. Alebo sa uzatvorí nová DoVP na ďalší rozsah vykonaných prác v inej dohodnutej výške odmeny. Nemožno odmenu len tak meniť bez písomnej dohody oboch strán.

Ide o to, že z DoVP zamestnávateľ odvádza odvody prislúchajúce danému typu zamestnanca, ktoré sa odvíjajú od výšky odmeny (presne určeným percentom). Hneď ako zmeníte výšku odmeny, mení sa aj výška odvodov. A ak ich odvediete, už to nebude sedieť s pôvodnou výškou odmeny a máte problém so Sociálnou poisťovňou. Keď neodvediete odvody z vyššej odmeny, zasa máte problém. A sankcie nie sú malé.

Ak ide o opakujúcu sa prácu, napr. vedenie účtovníctva, upratovanie, údržbárske práce, odporúčam uzatvoriť dohodu o pracovnej činnosti na jeden rok. Aj v takom prípade sa však zmena výšky odmeny, ak k nej dôjde počas trvania dohody, musí zabezpečiť dodatkom, kde bude uvedená nová výška odmeny.

Na otázku ohľadom správy bytového domu odpovedala Ing. Otília Leskovská, odborná poradkyňa a spoluzakladateľka Združenia pre lepšiu správu bytových domov.