1B9A0628

Ako môžu poukážky zo Zelenej domácnostiam II využiť bytové domy

Poukážky z národného projektu Zelená domácnostiam II môžu využiť bytové domy na kotly na biomasu a na slnečné kolektory. Od roku 2019 je podpora pre bytové domy dostupnejšia, ale oprávnené na jej využitie sú naďalej len tie, ktoré spĺňajú stanovené podmienky.

V pilotnom projekte Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SIEA) bolo od roku 2015 podporených 18 501 inštalácií. V pokračovaní projektu bude do roku 2023 podporených v domácnostiach mimo Bratislavského samosprávneho kraja ďalších 21-tisíc inštalácií.

„V roku 2019 plánujeme kolá na vydávanie poukážok s alokovanou čiastkou minimálne 12,1 milióna €. Novinkou je, že kolá budú vyhlasované častejšie, pravidelne a samostatne pre každé zo štyroch podporovaných zariadení,“ objasňuje Alexandra Velická, generálna riaditeľka SIEA. Podpora inštalácií je financovaná z európskych zdrojov a štátneho rozpočtu.

Aj nový projekt má prispieť predovšetkým k plneniu tých ukazovateľov Operačného programu Kvalita životného prostredia (OP KŽP), ktoré sa týkajú zvýšenia inštalovaného výkonu zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie. V rámci projektu budú podporené inštalácie s celkovým inštalovaným výkonom 140 MW.

Len mimo BSK

Podpora z národného projektu Zelená domácnostiam II je určená na inštaláciu zariadení využívajúcich obnoviteľné zdroje energie výhradne pre domácnosti z regiónov mimo Bratislavského samosprávneho kraja.

„Už od začiatku pilotného projektu sme upozorňovali, že v operačnom programe sú na podporu inštalácií malých zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie vo viac rozvinutých regiónoch vyčlenené prostriedky limitované sumou 2,5 milióna € na celé programové obdobie, teda až do roku 2023.

Tieto prostriedky boli vyčerpané v pilotnom projekte. Preto podpora inštalácií v Bratislavskom samosprávnom kraji nie je predmetom schváleného projektu Zelená domácnostiam II. V tejto fáze programového obdobia uvedené už nie je možné zmeniť,“ vysvetlil komunikačný manažér SIEA Stanislav Jurikovič.

Neprehliadnite: Ako sa skončili prvé dve kolá projektu Zelená domácnostiam?

Podmienky pre bytové domy

Už pri prvých úvahách o využití poukážky na inštaláciu zariadení by si mali zástupcovia bytového domu overiť, či ich dom spĺňa všeobecné podmienky podpory. Vopred je tiež potrebné získať súhlasy a povolenia, vybrať dodávateľa energetického auditu a zhotoviteľa. Prípravu určite netreba podceniť, pretože inštaláciu je potrebné zrealizovať do 3 mesiacov od vydania poukážky.

„Chceme predísť situáciám, že si bytový dom pripraví projektovú dokumentáciu a až po získaní poukážky alebo počas realizácie zistí, že podmienky na využitie poukážky nespĺňa. Preto odporúčame všetkým zástupcom vlastníkov bytových domov, tiež správcom, ale aj prípadným zhotoviteľom inštalácií, aby si podmienky podpory vopred pozorne prečítali a v prípade akýchkoľvek nejasností konkrétne otázky riešili s pracovníkmi SIEA v konzultačných centrách,“ zdôraznil Stanislav Jurikovič.

Oprávnené sú iba domácnosti

Pomoc z národného projektu je určená výhradne pre domácnosti. „Všetky byty v bytovom dome, ktorý získa podporu, musia byť vo výlučnom vlastníctve fyzických osôb – občanov alebo obcí a vyšších územných celkov. Družstevné byty alebo byty v majetku podnikateľov bránia získaniu poukážky. Určité obmedzenia podnikania platia aj pre prenájom a účtovanie nákladov na energiu v bytových a nebytových priestoroch v dome. Najmä z uvedených dôvodov bol už v pilotnom projekte počet žiadostí bytových domov nízky,“ vysvetlil S. Jurikovič.

Všetky podmienky stanovené v projekte musí žiadateľ spĺňať minimálne v deň predloženia žiadosti o poukážku a dva roky od dátumu uvedeného na doklade o inštalácii zariadenia v domácnosti a o jeho uvedení do prevádzky.

Energetický audit

Súčasťou každej žiadosti bytového domu o poukážku je energetický audit. Bytový dom je oprávnený žiadať o poukážku, len ak energetický audit potvrdí, že v dôsledku inštalácie podporeného zariadenia nedôjde k odpojeniu od centralizovaného zásobovania teplom (CZT) alebo k výraznému zhoršeniu parametrov CZT, a tiež to, že teplo nie je dodávané z takzvaných účinných systémov CZT.

Účinné systémy CZT

Od spustenia pilotného projektu Zelená domácnostiam nemôžu poukážky využiť bytové domy, ktoré by sa v dôsledku podporeného projektu odpojili od systémov centralizovaného zásobovania teplom (CZT), a ani tie, ktoré sú pripojené na účinné systémy CZT.

Pre účinné systémy CZT je dôležitý pôvod tepla, ktoré musí v zmysle zákona o tepelnej energetike v stanovej miere pochádzať z obnoviteľných zdrojov energie, priemyselných procesov alebo z kombinovanej výroby elektriny a tepla.

Potvrdenie od dodávateľa CZT

Bytové domy napojené na systémy CZT by mali vopred rokovať s dodávateľom tepla a overiť si, či je systém účinný. Bytové domy napojené na systémy, ktoré nie sú účinné, môžu poukážky využiť, ak prevádzkovateľ CZT potvrdí, že inštaláciou nedôjde k výraznému zhoršeniu parametrov CZT. Toto potvrdenie priamo od prevádzkovateľa CZT má byť podľa všeobecných podmienok projektu aktualizovaných k 11. 4. 2019 prílohou energetického auditu.

„Prostriedky na inštaláciu lokálnych zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie prostredníctvom národného projektu Zelená domácnostiam II pochádzajú z európskych fondov, ktoré okrem iného podporujú aj prechod na účinné systémy CZT. Preto je veľký dôraz kladený na to, aby podporné opatrenia nešli proti sebe,“ vysvetlil S. Jurikovič.

Úsporné opatrenia

Jednoduchšiu situáciu tak majú bytové domy, ktoré majú vlastnú kotolňu. Úlohou energetického audítora je zároveň posúdiť, či boli realizované všetky vhodné opatrenia na zníženie spotreby tepla na vykurovanie alebo prípravu teplej vody. Ak nie, mal by ich navrhnúť. Výkon podporeného zariadenia by mal byť nadimenzovaný už na stav budovy po realizácii úsporných opatrení.

Spôsob uprednostnenia sa zmenil

Vyššiu šancu získať poukážku v projekte Zelená domácnostiam II majú bytové domy vďaka tomu, že sa zmenil spôsob uplatňovania uprednostňujúcich podmienok. Pri určovaní poradia vydávania poukážok sa v pilotnom projekte zohľadňoval nielen čas potvrdenia žiadosti, ale lepšiu pozíciu ovplyvňovalo aj splnenie uprednostňujúcich podmienok.

Rodinné domy si mohli oproti bytovým uplatniť o jednu podmienku navyše. Záujem o poukážky bol vyšší ako možnosti podpory, a tak žiadosti bytových domov zostávali väčšinou na konci poradia neuspokojené. V novom projekte informačný systém zoraďuje žiadosti už len podľa času, keď boli kompletne elektronicky podané, a uprednostňujú sa tie s vyššou sumou podpory.

Kto má nárok na vyššiu podporu

Poukážka môže pokryť maximálne 50 % z oprávnených nákladov na zariadenie vrátane inštalácie. Celkový podporený výkon zariadenia závisí od počtu bytov v bytovom dome, pri kolektoroch je to maximálne 1 kW na byt, pri kotloch na biomasu 7 kW na byt.

Príspevok pre bytové domy môže byť vo výške 400 až 440 € na inštalovaný 1 kW výkonu zariadenia v prípade slnečných kolektorov a 80 až 88 € na 1 kW pri kotloch na biomasu. Nižšie z uvedených sadzieb sú základné, o 10 % vyššie sadzby sú určené pre bytové domy, ktoré splnia uprednostňujúcu podmienku, že v oblasti nie je systém centralizovaného zásobovania teplom.

Ak je v oblasti systém CZT vybudovaný, bytový dom uprednostňujúcu podmienku síce nespĺňa, ale o poukážku požiadať môže. V takom prípade sa uplatní iba základná sadzba podpory. „Keď sa potvrdí, že si v žiadosti o poukážku uplatnil uprednostnenie bytový dom nesprávne, SIEA výšku poukážky zníži a preplatí len základnú sumu poukážky, t. j. bez navýšenia o 10 %,“ zdôraznil S. Jurikovič.

Prečítajte si tiež: 5 tipov ako úspešne žiadať o dotáciu na stavbu takmer nulového domu

Kde je systém CZT

Oblasťou, v ktorej je vybudovaný systém centralizovaného zásobovania teplom, sa rozumie vymedzené územie v zmysle zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike. Znamená to, že bytové domy, ktoré sa nachádzajú na území, pre ktoré Úrad pre reguláciu sieťových odvetví vydal povolenie na predmet podnikania „rozvod tepla“, nespĺňajú uprednostňujúcu podmienku na uplatnenie zvýšenia hodnoty poukážky o 10 %.

Harmonogram kôl

Žiadosti o poukážky je možné rovnako ako v minulosti vyplniť elektronicky len počas otvoreného kola. Aj v roku 2019 sú kolá otvárané vždy v utorok o 15.00 h. Harmonogram s presnými termínmi je zverejnený na stránke projektu www.zelenadomacnostiam.sk.

Do konca mája 2019 bolo vyhlásených 10 kôl, do septembra bude vyhlásených ďalších 10 kôl. Najbližšie kolo určené pre kotly na biomasu bude otvorené 11. júna 2019, pre slnečné kolektory o týždeň neskôr (18. júna 2019). O poukážky bude možné žiadať aj v nasledujúcich rokoch, celkový rozpočet projektu je 48 miliónov €.

Tab. Harmonogram plánovaných kôl
Tab. Harmonogram plánovaných kôl |

Kedy môže a kedy nemôže byť poukážka pre bytové domy preplatená

Bytové domy s vlastnou kotolňou, ktoré sa nenachádzajú v oblasti, kde je systém CZT, môžu žiadať o poukážku s uplatnením uprednostňujúcej podmienky.

Bytové domy s vlastnou kotolňou, ktoré sa nachádzajú v oblasti, kde je systém CZT, môžu žiadať o poukážku iba bez uplatnenia uprednostňujúcej podmienky.

Bytové domy, ktoré sú teplom zásobované zo systému CZT, ktorý nie je účinným systémom CZT, musia ako všetky bytové domy doložiť k žiadosti o preplatenie energetický audit. Navyše musí energetický audit obsahovať potvrdenie dodávateľa tepla zo systému CZT, že inštaláciou zariadenia nedôjde k výraznému zhoršeniu parametrov CZT.

Bytové domy, ktoré sú teplom zásobované zo systému CZT, ktorý je účinným systémom CZT, nemajú možnosť využiť podporu z národného projektu Zelená domácnostiam II.

Čo treba overiť pred podaním žiadosti o poukážku:

  • či bytový dom odoberá teplo z účinného systému CZT;
  • či po inštalácii nedôjde k výraznému zhoršeniu parametrov CZT;
  • či je bytový dom na území, pre ktoré Úrad pre reguláciu sieťových odvetví vydal platné povolenie na predmet podnikania „rozvod tepla“.
Text: Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA)
Foto: Miro Pochyba

Článok  bol uverejnený v časopise Správa budov 2/2019.