Rekonštrukcia a modernizácia školského závodu Gastrocentrum
Galéria(7)

Rekonštrukcia a modernizácia školského závodu Gastrocentrum

Objekt bol postavený v 80. rokoch 20. storočia. Architektonický výraz stavby je vizuálne determinovaný danou dobou výstavby, ako aj existujúcou nosnou konštrukciou.

Stavba je štvorpodlažná, má tri nadzemné a jedno podzemné podlažie s pôdorysnými rozmermi 34,9 x 24,53 m a s výškou objektu cca 13 m nad terénom. Riešený objekt je štvorpodlažný a je zastrešený plochými strechami. V súčasnosti sa budova využíva ako školské zariadenie pre praktickú odbornú výuku Strednej odbornej školy obchodu a služieb, odborov kuchár a čašník, kde je príprava a distribúcia jedál zabezpečovaná žiakmi pod dohľadom odborných pedagógov.

Rekonštrukcia a modernizácia školského závodu Gastrocentrum
Rekonštrukcia a modernizácia školského závodu Gastrocentrum
Rekonštrukcia a modernizácia školského závodu Gastrocentrum
Rekonštrukcia a modernizácia školského závodu Gastrocentrum
Rekonštrukcia a modernizácia školského závodu Gastrocentrum
Rekonštrukcia a modernizácia školského závodu Gastrocentrum

Nový návrh vychádza z pôvodnej architektonickej koncepcie fasády, ktorú rozvíja a akcentuje novou vrstvou kvalitnej odvetranej fasády. Vzhľadom na nové dispozično-prevádzkové požiadavky čiastočne redukuje v priestoroch zázemia plochy okien. V suterénnych priestoroch sú pôvodné drevené okná nahradené plastovými a v nadzemných podlažiach hliníkovými oknami.

Pôvodné presklené hliníkové fasády sú nahradené hliníkovými oknami. Schodiskovú prístavbu po čiastočnom nahradení presklenia tvorí plná stena so sendvičovou konštrukciou, vzhľadom na požadovanú výšku je vybavená hliníkovým fasádnym systémom.

Povrchová úprava plných častí fasád je riešená ako odvetraná fasáda z veľkoformátových hliníkových sendvičových dosiek inštalovaných na podkladovom rošte s prerušeným tepelným mostom a vloženou tepelnou izoláciou z minerálnej vlny, ktorá tvorí zároveň primárne zateplenie objektu.

Realizáciou navrhovaného rozsahu rekonštrukcie sa vytvorili optimálne podmienky pre odbornú výuku, ako aj zabezpečenie vysokého štandardu poskytovania stravovacích služieb a hygieny. Nové vzduchotechnické zariadenie a jeho funkcia sú navrhnuté s prihliadnutím na hygienické aspekty, nákladovú efektívnosť prevádzky a úspory energií tak, aby sa zabezpečila požadovaná hygienická výmena vzduchu a rešpektovali sa v primeranej miere smernice pre navrhovanie vzduchotechnických zariadení vetrajúcich kuchynské a stravovacie prevádzky.

Objekt je vybavený fotovoltickým zdrojom elektrickej energie s výkonom 15 kWp. Systém slúži výhradne pre vlastnú spotrebu objektu bez možnosti odovzdávania prebytočnej energie do distribučnej siete.

Rekonštrukcia a modernizácia školského závodu Gastrocentrum
Rekonštrukcia / Budova
Prihlasovateľ: Keraming a. s.

Autori architektonického riešenia: Ing. Michal Lešinský, Ing. Mário Peči
Hlavný inžinier projektu: Ing. Michal Lešinský
Projektanti stavebnej časti: Ing. Mário Pečit, Ing. Michal Lešinský, PIO Keramoprojekt a. s.

Projektanti rozhodujúcej odbornej časti:

Statika stavieb: Ing. Anton Michalík
Elektrotechnické zariadenia stavieb: Ing. Stanislav Dubrovaj
Energetické zariadenia stavieb: Ing. Antónia Lichmanová
Technické vybavenie stavieb (TZB, vykurovanie a pod.): Ing. Marek Marcin (VZT), Ing. Pavol Jantošovič. CSc. (vykurovanie), Ing. Patrik Ružič (ZTI)

Hlavný zhotoviteľ: Keraming a. s.
Hlavný stavbyvedúci: Tomáš Trška
Stavebník, developer: Trenčiansky samosprávny kraj
Dozorná činnosť: Ing. Ivan Matejka
Stavebné nákl. (bez DPH): 4,24 mil. EUR
Doba výstavby: 04/2022 – 06/2023

Súvisiace
Súvisiace