Živnostník v čase korony, dane a odvody. Otázky a odpovede

zivnostnici
Zdroj: Shutterstock

Čo robiť ak chýbajú peniaze na zaplatenie DPH, ako odpočítať stratu, aký vplyv má dorubenie dane na odvody.

Musím doplatiť poistné?

Na základe kontroly z finančnej správy sa mi zvýšil základ dane spred dvoch rokov o 2 500 €. V tom čase som si platil minimálne odvody. Budem musieť teraz doplatiť odvody? Roman, Prievidza

Ak sa na základe dodatočného daňového priznania alebo na základe dodatočného platobného výmeru, resp. rozhodnutia na vyrubenie rozdielu oproti vyrubenej dani, vydaného správcom dane, zmení vymeriavací základ povinne nemocensky poistenej a povinne dôchodkovo poistenej samostatne zárobkovo činnej osoby, poistné a príspevky na starobné dôchodkové sporenie sa platia zo zmeneného vymeriavacieho základu.

A to od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po predložení dodatočného daňového priznania správcovi dane alebo po nadobudnutí právoplatnosti dodatočného platobného výmeru, resp. rozhodnutia na vyrubenie rozdielu oproti vyrubenej dani.

Zmena čiastkového základu dane na daňovom priznaní za rok 2018 teda nemá vplyv na aktuálne nemocenské poistenie a dôchodkové poistenie. Výška povinného poistného sa ani neprepočíta spätne. V súvislosti s podávaním dodatočného daňového priznania nemá samostatne zárobkovo činná osoba ani žiadne oznamovacie povinnosti. Všetky potrebné informácie poskytuje Sociálnej poisťovni Finančné riaditeľstvo SR.

Ako si odpočítať stratu?

Som živnostník a vykázal som z príjmov z podnikania daňové straty. Za rok 2015 bola strata vo výške 10 000 €, za rok 2016 vo výške 8000 € a za rok 2017 som vykázal základ dane, ktorý som znížil o štvrtinu straty z roku 2015 a štvrtinu straty z roku 2016.

Za rok 2018 som vykázal stratu vo výške 11 000 €. Akú výšku straty si môžem odpočítať od základu dane vykázaného za rok 2019, ak chcem postupovať špeciálnym spôsobom podľa tzv. koronazákona? Základ dane z príjmov z podnikania za rok 2019 som vykázal vo výške 15 000 €. Marián, Nitra

Od základu dane vykázaného za rok si môžete odpočítať jednu štvrtinu straty z roku 2015 vo výške 2 500 €, dve štvrtiny straty z roku 2016 vo výške 4 000 € a zo straty vykázanej v roku 2018 sumu iba 8 500 €. Stratu si môžete odpočítať najviac do výšky vykázaného základu dane.

Môžem zaplatiť DPH neskôr?

Daňové priznanie k DPH som podal v období pandémie v zákonom stanovenej lehote. Z dôvodu súčasnej situácie však nemám dostatok finančných prostriedkov na zaplatenie DPH. Chcem sa spýtať, či nie je posunutý termín na zaplatenie DPH, prípadne aké mám v danej situácii možnosti? Ján, Košice

V zmysle § 10 tzv. lex korony sa za daňový nedoplatok nepovažuje dlžná suma dane, ktorej lehota splatnosti uplynie počas obdobia pandémie a ktorú daňový subjekt zaplatí alebo odvedie do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie.

Táto dlžná suma dane sa nebude považovať za daňový nedoplatok na účely exekúcie, t. j. nebude sa vymáhať a nebude sa uvádzať ani v potvrdení o stave osobného účtu ako daňový nedoplatok.

To znamená, že uvedeným ustanovením sa neposúva lehota splatnosti dane, teda lehota splatnosti DPH uvedená v zákone o DPH zostáva zachovaná. V prípade nezaplatenia DPH v lehote splatnosti daňový úrad uplatní úrok z omeškania.

Prenájom nehnuteľnosti a živnosť

Som živnostník a zatiaľ neplatím odvody do Sociálnej poisťovne, keďže vlani môj príjem neprekročil 12-násobok minimálneho vymeriavacieho základu. Popri živnostenskom podnikaní však prenajímam aj byt. Zarátava sa do príjmov aj príjem z prenájmu nehnuteľnosti? Ak áno, tak by som hranicu pre platenie odvodov prekročil. Miroslav, Žilina

Samostatne zárobkovo činná osoba je fyzická osoba, ktorá dovŕšila 18 rokov veku a v kalendárnom roku rozhodujúcom na vznik alebo na trvanie povinného nemocenského a povinného dôchodkového poistenia dosahovala príjmy z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti, okrem fyzickej osoby, ktorá má podľa zmluvy o výkone osobnej asistencie vykonávať osobnú asistenciu fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím.

Povinné poistenie vzniklo od 1. júla 2020 fyzickým osobám, ktoré za kalendárny rok 2019 dosiahli príjem (celkový hrubý príjem bez odpočítania výdavkov) z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti vyšší ako 6 078 €, ak podali daňové priznanie v riadnom termíne a zárove majú k 1. júlu 2020 platné oprávnenie na vykonávanie činnosti.

Ak prenájom nehnute nosti neuskutočňujete na základe živnostenského oprávnenia a príjem z prenájmu nehnuteľnosti nie je príjmom podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov, z prenájmu nehnuteľnosti sa poistné do Sociálnej poisťovne neplatí. To znamená, že ak váš celkový hrubý príjem bez odpočítania výdavkov v roku 2019 bol nižší ako 6 078 €, nemusíte v tomto roku platiť povinné sociálne odvody.

Nestíham podať daňové priznanie

Som platca DPH. Ako mám postupovať, ak v období pandémie nestíham podať daňové priznanie k DPH v zákonom stanovenej lehote? Jozef, Medzilaborce

Máte možnosť požiadať o odpustenie zmeškanej lehoty podľa § 29 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní. Daňový úrad môže odpustiť zmeškanie lehoty len zo závažných dôvodov, ak o to daňový subjekt požiada najneskôr do 30 dní odo dňa, keď odpadli dôvody zmeškania, a ak v tej istej lehote urobí zmeškaný úkon (podá daňové priznanie k DPH).

V žiadosti o odpustenie zmeškania lehoty na podanie daňového priznania na DPH je potrebné uviesť konkrétny závažný dôvod (napr. PN, hospitalizácia), pre ktorý ste nemohli podať daňové priznanie k DPH v zákonom stanovenej lehote, t. j. každá žiadosť sa bude posudzovať individuálne.

Samotné vyhlásenie mimoriadnej situácie, resp. obdobie pandémie, nie je automaticky dôvodom na odpustenie zmeškania lehoty. Ak správca dane predmetnej žiadosti vyhovie, sankcia sa nebude ukladať. Osoba, ktorá má povinnosť elektronicky komunikovať s finančnou správou, prípadne elektronicky komunikuje s finančnou správou dobrovoľne, podá túto žiadosť cez všeobecné podanie pre finančnú správu.

Na to je potrebné použiť formulár „Všeobecné podanie pre finančnú správu“, ktorý nájdete po prihlásení do osobnej internetovej zóny v časti Katalóg formulárov – Správa daní – Podanie pre FS – Správa daní (Prihlásiť). Ak elektronicky nekomunikujete s finančnou správou, môžete podať žiadosť v papierovej podobe.

TEXT: Peter Matula

Článok bol publikovaný v časopise Stavebné materiály 05/2020.