Osvetová kampaň o nakladaní s odpadmi

Osvetová kampaň o nakladaní s odpadmi

Na začiatku bol odpad, ktorý sa nekontrolovane kumuloval na kontajnerových stojiskách v blízkosti obytných domov. Obrázok, bohužiaľ, ničím výnimočný pre slovenské sídliská. Vo Vrakuni sa však na jar tohto roku rozhodli problém riešiť osvetovou kampaňou s veľavravným heslom „Šetrite svoje peniaze, neplaťte za iných.“

Problém
Cieľom akcie, ktorá neustále prebieha, je naučiť obyvateľov bratislavskej mestskej časti Vrakuňa niesť vlastnú zodpovednosť pri nakladaní s odpadom, naučiť ich bývať čistejšie a hospodárnejšie a v konečnom dôsledku ušetriť finančné prostriedky, ktoré míňajú za mimoriadny odvoz. Vo všeobecne záväznom nariadení hlavného mesta sa hovorí o tom, že každý obyvateľ je povinný zapojiť sa do systému komunálneho zberu, neznečisťovať stojiská a v prípade veľkorozmerného alebo drobného stavebného odpadu ho zlikvidovať na svoje náklady. Bytové domy zhromažďujú ostatný odpad na určených miestach, z ktorých mesto prostredníctvom kompetentnej spoločnosti zabezpečí pravidelný odvoz a likvidáciu.

V skutočnosti však obyvatelia veľakrát odpad nevyhadzujú tak, ako by mali. Okolie kontajnerov býva znečistené množstvom smetí, ba dokonca nepotrebných vecí, napr. kusmi nábytku, a tak v podstate vzniká nelegálna skládka. Niektorí majitelia bytov sa snažia ušetriť a znižujú frekvenciu odvozu či počet zberných nádob, preto sa odpad hromadí mimo určených kontajnerov a znečisťuje sa verejné priestranstvo.

Kampaň ako riešenie
„Nemohli sme sa na tento stav pozerať, a tak sme sa podľa vzoru aktivít zo zahraničia rozhodli pre osvetovú kampaň, ktorá má za úlohu presvedčiť Vrakunčanov, že čistejšie znamená lacnejšie. Podobné úsilie vyvinuli napríklad v Prahe, kde občanom vysvetlili, aká je súvislosť medzi zodpovedným nakladaním s odpadmi a nákladmi na bývanie. Celý program teda vznikol kombináciou myšlienok zo zahraničia a vlastných vedomostí o našom trhu,“ vysvetľuje Marek Hargaš, konateľ správcovskej spoločnosti Spokojné bývanie, s. r. o., ktorá kampaň zorganizovala a spolufinancovala v spolupráci s mestskou časťou Bratislava – Vrakuňa a podnikom OLO, a. s., oprávneným na odvoz a likvidáciou odpadu.

Už pred štyrmi rokmi sa firma OLO v rámci svojej kampane pokúsila o odzvoz veľkorozmerného odpadu zdarma. Neskôr sa však ukázalo, že ľudia majú tendenciu takúto iniciatívu zneužívať a výsledkom bol ešte väčší nárast odpadu. Preto v roku 2007 program grátis zberu ukončili. Namiesto toho bolo potrebné hľadať systémové riešenia v podobe pravidelného jarného a jesenného upratovania a zberu zdarma prostredníctvom dostupných zberných dvorov.

Mreže a zberné dvory
Spusteniu projektu predchádzalo zamrežovanie kontajnerových stojísk, do ktorých majú odvtedy prístup iba vlastníci bytov. Takýmto opatrením sa predovšetkým podarilo zabrániť tomu, aby na miestach určených pre obyvateľov domov neodhadzovali odpad náhodní okoloidúci. Často totiž dochádzalo k tomu, že pri kontajneroch sa pristavovali autá so štátnou poznávacou značkou inej obce a vyhadzovali do smetných nádob nepotrebné zvyšky. Ku kontajnerom odvtedy takisto nemajú prístup bezdomovci, ktorí tiež zvykli znečisťovať ich okolie.

Zamrežovaním museli organizátori kampane zároveň sfunkčniť zberný dvor. V súčasnosti sú Vrakunčanom k dispozícii tri: na Bazovej ulici, Ivanskej ceste a Ihličnatej ulici. Do zberného dvora možno priniesť papier, sklo, kovy, plasty, drevený čalúnený nábytok, drobný stavebný odpad (maximálne však 1 m2 za rok), čiernu a bielu techniku, žiarivky a žiarovky, monočlánky, autobatérie, elektrospotrebiče, televízory, monitory alebo počítače.

Osveta
Poslednou, najťažšou a trvalo udržateľnou úlohou je samotná osveta. „Neustále informovanie občanov, definovanie problému, upozornenie na riziká a na zneužívateľov systému je jedinou možnosťou, ako problém s odpadom vyriešiť. Akékoľvek technické opatrenia sú ničím, pokiaľ ľudia nezmenia svoj celkový postoj,“ podotýka Marek Hargaš.

Kampaň sa realizuje dostupnými informačno-komunikačnými kanálmi. Osveta sa šíri prostredníctvom informačných plagátov umiestnených na kontajnerových stojiskách, letákovej distribúcie do každej domácnosti vo Vrakuni, PR článkov v miestnych aj regionálnych novinách, informáciách na internetových stránkach a nástenkách spoločností, ktoré sa na projekte podieľajú.

Pútače a letáky informujú obyvateľov Vrakune o tom, aké je dôležité udržiavať čistotu v bezprostrednej blízkosti kontajnerových stojísk. Súčasne však upozorňujú, že zanedbávanie všeobecne záväzného nariadenia mesta má za následok  vysokú sankciu, ktorú nakoniec zaplatia obyvatelia bytového domu, keďže sú za okolie svojich kontajnerov spoločne zodpovední.

Výsledky
Pokuta za odstránenie odpadu a cena za mimoriadny odvoz sa môže vyšplhať až do výšky päťtisíc korún. Upozornením na možné finančné straty kvôli úhrade za odvoz sa má aktivizovať záujem samotných vlastníkov, aby z vlastnej iniciatívy zakročili proti vandalizmu cudzích ľudí alebo upozorňovali susedov, ktorí nerešpektujú všeobecný poriadok.

Ak správca objaví pri nejakom paneláku neudržiavané stojisko s množstvom odpadu, skládku odfotí a obrázky následne vyvesí na vstup bytového domu s odkazom, akú úhradu za odvoz budú musieť obyvatelia zaplatiť v prípade, že sa nenájde konkrétny vinník. Dôležitú úlohu teda má okamžitá spätná väzba.

„Doterajšie výsledky kampane sa síce nedajú vyčísliť, zaznamenali sme však kvalitatívne zlepšenie prostredia v okolí kontajnerov. Znížil sa tiež počet objednávok na mimoriadny odvoz a takisto sa nám podarilo v niekoľkých prípadoch odhaliť konkrétnych vinníkov,“ sumarizuje Marek Hargaš priebeh kampane. Záujem o spustenie podobného projektu prejavili aj ďalšie mestské časti v Bratislave, ale aj správcovské firmy.

Anna Salvová
Foto: Spokojné bývanie, Dano Veselský

Článok bol uverejnený v magazíne Správa budov.