Nelegálna skládka opadu

Zelená linka funguje už tri roky, vďaka nej sa odstránilo 181 nelegálnych skládok

Partneri sekcie:

Na Zelenú linku ministerstva životného prostredia adresovali ľudia za tri roky jej existencie takmer 6 300 podaní. Z toho bolo 3 029 podnetov a 3 088 žiadostí o informácie. Ukončených bolo približne 70 percent z nich. Čoho sa najčastejšie týkali?

Ako informoval envirorezort na sociálnej sieti, medzi najčastejšie podnety patria podozrenia z nezákonne uloženého odpadu, nezákonného výrubu drevín, zanedbanej starostlivosti o domáce zvieratá a nelegálneho vypúšťania obsahu žúmp do životného prostredia.

Vďaka zapojeniu Zelenej linky sa odstránilo 181 nelegálnych skládok, vyriešilo 74 podnetov v súvislosti s nelegálnym vypúšťaním obsahu žúmp a 221 podnetov týkajúcich sa podozrenia z nelegálneho výrubu drevín. Linka rieši aj znečistenie ovzdušia domácimi kotlami a kozubmi, v ktorých niektorí kúria nevhodným palivom alebo v nich spaľujú komunálny odpad z domácnosti.

Otázky smerujú i k problémovému chovu hospodárskych zvierat, emisiám dráždivých znečisťujúcich látok a zvýšenej prašnosti a k nedostatočnej kontrole príslušnými orgánmi pri stredných a veľkých zdrojoch znečistenia. Obyvatelia obcí podľa ministerstva často nahlasujú výruby stromoradí alebo starších stromov, ktoré ešte moli plniť niektoré zo svojich funkcií.

„Spoločne sme prispeli k odhaľovaniu mnohých prípadov, ktoré by inak zostali nepovšimnuté. Podnety sa stali základom pre vyšetrovanie environmentálnych priestupkov a trestných činov a porušovania či ohrozovania ochrany životného prostredia,“ skonštatovali environmentalisti.

Ministerstvo životného prostredia poukázalo na to, že s príchodom Zelenej linky došlo k viacerým zmenám a vyššej efektivite ochrany životného prostredia. Nová koncepcia rozdelila agendu starostlivosti o životné prostredie podľa jej špecifických oblastí, čím došlo k vytvoreniu piatich odborných tímov, a to voda – pôda, odpadové hospodárstvo, ovzdušie, príroda a zvierací ombudsman. Tímy si tak vytvorili priestor na hlbšiu analýzu podaní a pomoc občanom s konkrétnymi problémami.

„Vytvorili sme si koncepciu verejnoprospešnej služby 21. storočia a naším cieľom je pomôcť občanom a zároveň životnému prostrediu v rýchlejšom a aktívnejšom prístupe k environmentálnym deliktom,“ priblížila Adriana Veselá zo Zelenej linky.

Zelená linka prepája jednotlivé orgány, komunikuje s občanmi, neziskovými organizáciami, odborníkmi a akademickou obcou. Na problémy sa snaží prinášať aj kvalifikované návrhy riešení. Prostredníctvom nej môžete na čísle 0800 144 440 nahlásiť podozrenia z environmentálnej trestnej činnosti a poškodzovania životného prostredia.