Opýtali sme sa: Ako na rozúčtovanie rozdielu spotreby vody?

rozuctovanie
Zdroj: Miro Pochyba

Existuje množstvo vyhlášok, ktoré súvisia s technickým zabezpečením prevádzky budov. Do tejto oblasti spadajú aj bytové domy. Existujú však úplne na všetko? Určite nie.

V správe bytového fondu sú oblasti, ktorých technické podrobnosti alebo postupy možno zmluvne ošetriť a dohodnúť v zmluve o výkone správy alebo v zmluve o spoločenstve.

Jednou takouto oblasťou je aj spôsob rozpočítavania plnení, ktoré, okrem tepla na vykurovanie a ohrev teplej vody, nie sú ošetrené žiadnou vyhláškou. Preto je dôležité mať ich zahrnuté do zmluvy.

Čitateľská otázka

Ak je v zmluve o spoločenstve uvedené, že spotreba vody sa rozpočítava podľa meračov, možno bez zmeny zmluvy vykonať rozúčtovanie spotreby vody podľa koeficientov?

Čiastočne problematiku rozpočítavania nákladov na spotrebu vody, avšak iba jej ohrev na teplú vodu, rieši vyhláška MH SR č. 240/2016 Z. z.. Ňou sa ustanovuje teplota teplej vody na odbernom mieste, pravidlá rozpočítavania množstva tepla dodaného v teplej vode a rozpočítavania množstva tepla.

V § 9 ods. 3 je uvedené, že: „Spotrebná zložka sa rozpočítava medzi konečných spotrebiteľov podľa vzorca

vzorec

kde

SZjsz je spotrebná zložka tepla v teplej vode pre j-teho konečného spotrebiteľa vyjadrená v eurách,

SZsz – spotrebná zložka tepla v teplej vode podľa odseku 1 vyjadrená v eurách,

Ij – indikovaný údaj určeného meradla na meranie množstva teplej vody u j-teho konečného spotrebiteľa za zúčtovacie obdobie vyjadrený v metroch kubických,

∑Ii – súčet všetkých indikovaných údajov určených meradiel na meranie množstva teplej vody v objekte rozpočítavania za zúčtovacie obdobie vrátane určených náhradných indikovaných údajov vyjadrený v metroch kubických.“

Dôležitou poznámkou k tejto problematike je, že celkové náklady na teplú vodu sa skladajú z dvoch zložiek. A to z tepla na ohrev vody a zo samotného objemu studenej vody, ktorá sa ohrieva. Táto vyhláška hovorí práve o rozpočítavaní nákladov na teplo na ohrev vody.

Vysvetlenie

Vyhláška však neuvádza, akým spôsobom je možné alebo nemožné upraviť nameraný spotrebovaný objem vody v m3 u konečného spotrebiteľa. V našom prípade u vlastníka bytu a nebytového priestoru. Aby bolo jasné, o čom je v tomto prípade reč, dovolím si zopár podrobností. SZsz je spotrebná zložka rovnajúca sa 80 % celkových nákladov na ohrev vody za dom vyjadrená v eurách.

Zvyšných 20 % je základná zložka, ktorá sa rozpočítava rovnakým dielom medzi všetky byty a nebytové priestory v bytovom dome. Bytový dom uhradí výrobcovi alebo dodávateľovi tepla náklady na ohrev vody podľa údaja nameraného na „odbernom mieste“. Ním je v mnohých prípadoch výmenníková stanica pre viac bytových domov alebo kotolňa.

Tu sa teda meria teplo na ohrev vody a zároveň (v lepšom prípade) objem studenej vody, ktorá sa ohriala. Fakturovaná spotreba studenej vody pre bytový dom použitá na ohrev je obvykle vyššia ako súčet všetkých spotrieb na všetkých určených meradlách v bytoch a NP v bytovom dome.

Dom ako celok

Ide o vodu, ktorá už prešla určeným meradlom v mieste prípravy, ale nachádza sa v prívodnom potrubí do domu (prípojka) a v jednotlivých vodorovných a zvislých rozvodoch domu. Z toho jednoznačne vyplýva, že dom ako celok obvykle zaplatí za väčšie množstvo vody, ako je množstvo namerané vo všetkých bytoch a nebytových priestoroch v bytovom dome.

A v tomto prípade ide čitateľovi práve o tento rozdiel, ktorý sa týka objemu, teda m3 ako teplej, tak aj studenej vody. Spôsob jeho rozpočítavania však neurčuje žiadna vyhláška.

Najpoužívanejším spôsobom rozpočítavania je práve tzv. koeficientovanie, ktoré sa určí z pomeru nameraného množstva vody na odbernom mieste a súčtu spotrieb všetkých určených meradiel jednotlivých konečných spotrebiteľov – vlastníkov bytov a nebytových priestorov.

Koeficient by nemal byť väčší ako 1,2. Hoci táto hodnota je iba orientačná, hovorí o výške „straty“ na spotrebe vody – platí to pre teplú aj studenú vodu. Tí, čo viac pamätajú, si určite spomenú na kedysi platnú „R1“-ku. Ďalšou možnosťou na rozpočítavanie rozdielu vody medzi odberným miestom a súčtom v bytoch a NP je rozdeliť ho rovnakým dielom na všetky byty a nebytové priestory.

Ide totiž o to, že „koeficientovanie“ pridá tomu, kto má väčšiu spotrebu, viac m3 ako tým s nižšou spotrebou. To sa niekomu zdá byť nespravodlivé, preto sa dohodnú túto „stratu“ znášať rovnakým dielom nezávisle od spotreby.

Platí sa za teplo namerané v mieste odberu

Vráťme sa k nášmu prípadu. Zmluva o spoločenstve (ale aj zmluva o výkone správy) by mala obsahovať spôsob rozpočítavania nielen tohto rozdielu spotreby vody (studenej aj teplej), ale spôsob rozpočítavania všetkých plnení – služieb spojených s užívaním bytov a nebytových priestorov, ktoré sa v bytovom dome poskytujú.

Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov rozpočítava vlastníkom skutočne vynaložené náklady na jednotlivé plnenia. Teda aj náklady na skutočne uhradené faktúry za ohrev aj objem teplej vody aj za objem studenej vody.

Nemožno sa teda domnievať, že vlastníci zaplatia iba za množstvo tepla vynaložené na ohrev vody, ktorá pretiekla ich určeným meradlom v byte alebo nebytovom priestore. Pretože sa platí za teplo na ohrev vody namerané v mieste odberu, fakturované výrobcom alebo dodávateľom tepla.

To isté platí aj pre objem vody na jej ohrev, ale aj pre objem studenej vody. Vodárne vystavia faktúru za množstvo vody namerané určeným meradlom na päte domu (obvykle vo vodomernej šachte) nezávisle od množstva vody, ktoré pretieklo bytovými vodomermi (tiež určenými meradlami).

Vlastníci nezaplatia iba za teplo vynaložené na ohrev vody, ktorá pretiekla ich určeným meradlom.

V zmluve musí byť podrobné rozpočítanie

V zmysle § 14 a ods. 1 písm. j) majú byť schválené nadpolovičnou väčšinou všetkých vlastníkov zásady určenia výšky mesačných úhrad za plnenia. Avšak, o spôsobe rozpočítavania tu nie je zmienka. Keďže však spôsob rozpočítavania je súčasťou zmluvy o spoločenstve alebo zmluvy o výkone správy, dedukujem, že sa schvaľuje zároveň s celou zmluvou. A to nadpolovičnou väčšinou všetkých vlastníkov.

Ako som uviedla, zmluva o spoločenstve by mala obsahovať podrobný spôsob rozpočítavania. Podľa môjho názoru však nie je chybou, ak koeficientovanie v zmluve nie je uvedené. Je to zaužívaný obvyklý spôsob rozpočítavania nákladov na vodu teplú aj studenú, a ak tento spôsob nebol napadnutý súdnou cestou, nie je zakázané ani prikázané ho používať.

Ak nie ste spokojní s takýmto spôsobom rozpočítavania, môžete túto časť zmluvy o spoločenstve napadnúť žalobou alebo iným mimosúdnym spôsobom podľa svojho rozhodnutia.

Ing. Otília Leskovská

Článok bol publikovaný v časopise Stavebné materiály 04/2020.

KategórieSpráva budov