Partneri sekcie:

Slovníček pojmov vo facility managemente: A až F

Slovníček pojmov vo facility managemente: A až F

Facility management je odbor, ktorý zatiaľ nemá v slovenskom jazyku ustálenú terminológiu. Preto sa v praxi často používajú výrazy v angličtine. Na zjednodušenie komunikácie vám prinášame slovníček pojmov používaných vo facility managemente.A

Area management (riadenie plôch) – správa určovania, zatrieďovania a vy­užívania jednotlivých plôch nehnuteľnosti. Neoddeliteľnou súčasťou je presná adresácia všetkých nákladových položiek vzťahujúcich sa vždy na konkrétne plochy.

B
BCP (Business continuity planing) – plánovanie kontinuity činnosti.
BM (Benchmarking) – metóda sústav­ného a systematického porovnávania firemných produktov, služieb či pracovného správania sa, a to buď s kolegami (interný BM), s konkurenciou (konkurenčný BM), alebo s najlepšími firmami v zabezpečovaní nejakého procesu (funkcionálny BM). Dôraz sa kladie na porovnávanie s najlepšími.
Building line technology – líniové technologické vybavenie stavieb (sanita, elektro, plyn, slaboprúd, …).
Building technology – technologické vybavenie stavieb.
C
Cable management (správa kabeláže)
– prehľad všetkých elektrických vodičov (elektro, počítačové siete, telefónne rozvody atď.), ich riadiacich uzlov a koncoviek.
CAFM (Computer Aided Facility Management) – programový systém na správu podporných procesov, založený na grafickom znázorňovaní správy priestorov (CAD), vybavený silnou databázovou informačnou podporou. Cieľom používania systému CAFM je zefektívniť podporné prevádzky, presne adresovať nákladové položky a vytvárať informačnú bázu pre rýchle rozhodovanie manažmentu spoločnosti.
CFM (titul Certificated Facility Manager) – udeľuje ho asociácia IFMA. Uchádzač o tento titul musí zložiť náročnú dvojdňovú skúšku, ktorá preverí nielen jeho odborné znalosti, ale aj praktické skúsenosti, ktoré možno načerpať len vykonávaním praxe, a okamžitý úsudok pri riešení modelových situácií.
CIFM (Computer integrated facility management) – softvérová aplikácia zahŕňajúca komplexné riešenie definované integrovaným plánovaním. Toto riešenie zohľadňuje celý proces vrátane procesov hlavnej činnosti podnikania (Core business).
Cleaning management (správa upratovania) – zatriedenie plochy podľa typu upratovania, jeho náročnosti (časovej aj nákladovej), frekvencie a časovej dostupnosti. Riadenie a koordinácia v čase a priestore.
Cleaning service (upratovacie služby) – činnosti zabezpečujúce čistotu priestorov.
Copy service (kopírovacie služby) – prehľad všetkých kopírovacích prístrojov, ich kapacít a možností a ich obslúh. Súčasťou je aj distribúcia objednávok, dodávok a faktúr.
Core business (hlavná činnosť podnikania) – kľúčové oblasti podnikania.
Cost accounting (účtová evidencia) – presná evidencia nákladovosti všetkých činností, odpisov, nájmov, poplatkov atď., presne zadefinovaná vzhľadom na najnižšiu účtovnú nákladovú jednotku (napr. na m2 miestnosti, osobu, stredisko, …).
Customer data (údaje o zákazníkovi) – súbor informácií, ktoré sa zozbierajú počas pracovnej analýzy všetkých činností, ktoré zákazník prevádzkuje.
Customer needs (požiadavky zákazníka) – základný stavebný kameň činnosti facility manažéra (za zákazníka sa môže považovať aj vlastná firma).

E
EDM (Electronic document management) – správa dokumentov. Programový systém zabezpečujúci jednotný systém tvorby, prenosov a archivácie dokumentov. Minimalizuje množstvo kópií dokumentov, znižuje nákladovosť a výrazne urýchľuje dostupnosť.

F
Facility management – integrácia činností v rámci organizácie zabezpečovania a rozvoja dohodnutých služieb, ktoré podporujú a zvyšujú efektivitu vlastnej základnej činnosti.
Facility manager – profesionál, ktorý zabezpečuje optimálne a ekonomicky efektívne využitie plôch, celého majetku a potrebných služieb v organizácii.

Zdroj: IMFA CZ
Foto: Dano Veselský

KategórieFacility management