Výstavba Troyerovho námestia a ZUŠ v Stupave. Poznáme víťazný návrh

urbanizmus, obcianska stavba
Zdroj: young.s architekti

Cieľom architektonicko-urbanistickej dvojkolovej súťaže, ktorú pripravil ateliér 2021, bolo vybrať najlepšiu víziu revitalizácie Troyerovho námestia v Stupave. Lokalita má vďaka svojej veľkosti a polohe potenciál stať sa kvalitným verejným priestranstvom, ktorého súčasťou je aj plánovaná novostavba základnej umeleckej školy a historický objekt Troyerovej kúrie.

Súťaž prebehla v dvoch etapách: návrh urbanistického riešenia územia a návrh architektonického riešenia ZUŠ v nadväznosti na riešené územie. Do druhej etapy súťaže postúpilo šesť návrhov. Porota o výsledkoch rozhodovala v zložení: prof. Ing. arch. Ján Stempel, predseda poroty, Ing. arch. Pavol Paňák, Ing. arch. Branislav Škopek, Ing. arch. Ján Jacko a Mgr. Peter Novisedlák.

Jednomyselne rozhodla o víťazovi, ktorým sa stali mladí bratislavskí architekti young.s architekti. Na spoločnom treťom mieste sa umiestnili až tri návrhy, čo porota zdôvodnila ich mimoriadne vyrovnanou kvalitou.

Víťazný návrh

1. MIESTO: young.s architekti, Bratislava
Ing. arch. Jozef Bátor, PhD., Bc. Dang The Anh, Bc. Lucia Papierniková

Porotu presvedčila jasnosť a čistota urbanistického riešenia, ktoré posilňuje charakter daného územia. „Oceňujeme kontextuálnosť pavilónovej koncepcie voči okolitej zástavbe, ktorá má veľmi dobrý predpoklad na etapizovateľnosť. Tým má veľký potenciál ďalšieho rozvoja projektu. Návrh je bohatý v prelínaní vonkajších a vnútorných priestorov.“

„V kontexte ostatných návrhov prináša iný, inovatívny pohľad na zastavanosť územia aj na riešenie jednotlivých dispozícií. Historický objekt Troyerovej kúrie je zachovaný a rekonštruovaný vo svojej základnej podobe, estetické a dispozičné riešenie je na vysokej úrovni a vytvára inšpiratívne prostredie pre ďalší umelecký vývoj žiakov základnej umeleckej školy,“ dodáva porota.

1. miesto: young.s architekti: Estetické a dispozičné riešenie návrhu porota hodnotila vysoko.
1. miesto: young.s architekti: Estetické a dispozičné riešenie návrhu porota hodnotila vysoko. | Zdroj: young.s architekti
urbanizmus, obcianska stavba
1. miesto: young.s architekti. Návrh presvedčil porotu jasným urbanistickým riešením, etapovitou výstavbou a citlivým zachovaním. | Zdroj: young.s architekti

Totalstudio

SPOLOČNÉ 3. MIESTO: Totalstudio, Bratislava
Mgr. art. Tomáš Tokarčík, Mgr. art. Aleš Šedivec, Ing. arch. Michal Kontšek, Ing. arch. Miroslava Kamenská

Porota kladne hodnotila jasnú urbanistickú štruktúru charakteristickú solitérnou zástavbou s prehľadnou funkciou jednotlivých objektov aj jednoznačnú etapizáciu. Ako prínos vidí aj kvalitne navrhnutú obnovu Troyerovej kúrie a jej „oslobodenie“ vo vzťahu k námestiu.

„Spornou sa javí výška budovy samotnej umeleckej školy oproti návrhu v prvom kole, jej inštitucionálny charakter a nesúlad vnútorných priestorov chodieb a schodísk voči čelnej fasáde. Otázna je aj netransparentnosť multifunkčnej sály zakrývajúca priľahlú zeleň a formálnosť verejných priestranstiev.“

3. miesto: Totalstudio. Novostavba ZUŠ sa porote javila „mimo mierky“.
3. miesto: Totalstudio. Novostavba ZUŠ sa porote javila „mimo mierky“. | Zdroj: Totalstudio

Plural

SPOLOČNÉ 3. MIESTO: PLURAL, Bratislava
Martin Jančok, Michal Janák, Zuzana Kovaľová, Maroš Kostelanský

„Silná zastavovacia schéma je vhodnou možnou reakciou na heterogénnu situáciu miesta. Jasne vytyčuje univerzálne využiteľné priestranstvo s ideovo-spoločenským akcentom sály a bez okrášľovacích banalít. Integrovanie plochy trhoviska pod levitujúcu hmotu školy je inšpiratívnym návratom zaniknutej črty mestskej urbánnej typológie,“ hodnotí porota.

No formálny dispozičný návrh podlaží školy neodráža konštrukčno-priestorový potenciál takejto zostavy. Problematická sa javí aj redukcia nástupov školy len na prístupy do vertikálnych jadier v rovine parteru. Dvojjedinná figúra historického objektu a tubusu sály je možná a podnetná – otázne je ich tesné susedstvo. Vnútorné usporiadanie tohto dôležitého ťažiska celého areálu – osobitne sály – je nedostatočne preukázané.

3. miesto: PLURAL. Pod hmotou školy vzniklo trhovisko.
3. miesto: PLURAL. Pod hmotou školy vzniklo trhovisko. | Zdroj: PLURAL

Compass

SPOLOČNÉ 3. MIESTO: Compass, Bratislava
Ing.arch. Juraj Benetin, Ing. arch. Matej Grébert, Ing. arch. Miroslava Argalášová, Ing. arch. Martin Hudec, PhD., Ing. arch. Marcel Vadík, Ing. Diana Matysová, Bc. Kristína Macharová

Porota ocenila na návrhu jasnú koncepciu verejných priestorov námestia – priestor medzi budovami nesúci hlavný nápor návštevníkov počas podujatí a mohutný parkový priestor nadväzujúci na existujúcu zeleň. Silná je aj figúra školy rozvinutá okolo átria a tvarovo nadväzujúca na pôvodný objekt kúrie. Motív sedlových striech však pôsobí príliš formálne, vnáša do námestia „vidieckosť“.

Z dispozície nie je jasne čitateľné, čo je interiér a exteriér. Niektoré dispozičné rozhodnutia sú problematické (poloha zborovne, nevyužitý potenciál kúrie, rozpačitý vzťah školy k parku). Otázne je aj využitie trávnatej plochy parku počas organizovania veľkých podujatí, zeleň by pravdepodobne musela byť nahradená spevnenou plochou.

3. miesto: Compass. Porota ocenila jasnú koncepciu verejných priestorov, vytkla však prílišný formalizmus.
3. miesto: Compass. Porota ocenila jasnú koncepciu verejných priestorov, vytkla však prílišný formalizmus. | Zdroj: Compass

Odmeny

Porota sa jednomyseľne zhodla aj na udelení odmien: ateliér AMÁRA, Bojnice (Ing. arch. Amro Khalifa, Ing. arch. Michal Pršo) a ateliér Studený architekti, Bratislava (akad. arch. Ing. Ján Studený, Ing. arch. Maroš Bátora, spolupráca: Mag. arch. Júlia Kolláthová, Mag. arch. Peter Stec, ArtD., Katarína Kocková).

REDAKČNÁ ÚPRAVA: Karolína Balášková
VIZUALIZÁCIE: young.s architekti, Totalstudio, PLURAL, Compass

Článok bol publikovaný v časopise ASB 10/2020.