image 101373 25 v1
Galéria(6)

Zmení verejné priestranstvá Bratislavy tlak zdola?

Partneri sekcie:

Občianske iniciatívy začínajú čoraz väčšmi formovať vizuál Bratislavy. Aliancia Stará tržnica sa rozhodla spolu s inštitútom SGI pustiť do náročného procesu skultivovania Námestia SNP a priľahlého Kamenného námestia. Motiváciou je najmä nedostatočná činnosť samosprávy pri údržbe a rozvoji oboch námestí.

01
03
Elaborat Zive namestie 2018 05 01 93
Elaborat Zive namestie 2018 05 01 166
Fokus Verejne priestranstvo 4
graf1

Námestie Slovenského národného povstania je kultovou verejnou plochou nielen pre Bratislavu, ale aj pre celé Slovensko. Verejný priestor, na ktorom sa udialo mnoho prelomových zhromaždení v slovenskej histórii, ale nachádza sa tu aj množstvo významnej historickej architektúry, je však dlhodobo v nedôstojnom stave. Rozsiahly zámer rekonštruovať námestie okolo roku 2000 sa nezrealizoval, a tak sa jeho priestor postupne stal pustnúcim pásom parkujúcich áut medzi pešou zónou v stredovekom jadre a obľúbenou pešou zónou na Obchodnej a Poštovej.

Namiesto mesta a developerov

Aliancia Stará tržnica sa už od roku 2013 venuje rozvoju budovy tržnice a priľahlej plochy na Námestí SNP. V roku 2016, keď mal tím okolo Gábora Bindicsa pocit, že narazil na bariéru pri ďalšom čiastkovom skvalitňovaní priestoru okolitej verejnej plochy, rozhodli sa pustiť do zatiaľ najväčšieho projektu zmeny verejného priestranstva Bratislavy iniciovaného zdola. Spusteniu náročného procesu predchádzal dotazníkový výskum názorov na jednotlivé centrálne plochy Bratislavy, ktorý ukázal, že verejnosť je s ich stavom výrazne nespokojná. Viac ako 90 % respondentov napríklad uviedlo, že sú nespokojní s čistotou Kamenného námestia, a 52 % respondentov sa vyjadrilo, že sa na tomto námestí necítia bezpečne. O čosi lepšie dopadlo Námestie SNP, kde sa 61% respondentov vyjadrilo, že námestie je vhodné pre ich generáciu.

Kvalita verejných námestí/plôch v Bratislave (škála 1 – 5) Kým ako výrazne nekvalitné verejné priestranstvá vnímali obyvatelia Kamenné a Kollárovo námestie, naopak, ako výrazne kvalitné sa umiestnili promenáda pri Eurovei a Hviezdoslavovo námestie.Kvalita verejných námestí/plôch v Bratislave (škála 1 – 5)
Kým ako výrazne nekvalitné verejné priestranstvá vnímali obyvatelia Kamenné a Kollárovo námestie, naopak, ako výrazne kvalitné sa umiestnili promenáda pri Eurovei a Hviezdoslavovo námestie.

Mestu chýbajú dáta

Dotazníkové prieskumy boli len začiatkom, ktorý však jasne ukázal, že obe verejné plochy vnímajú obyvatelia mesta pomerne negatívne. Následne bolo potrebné analytickým prieskumom zistiť, prečo to tak je. Ako problém sa ukázalo aj to, že mesto nedisponuje dátami, ktoré by jasnejšie ukázali podstatu problémov námestia. Bolo potrebné vypracovať analýzy skúmajúce vlastnícku štruktúru, rozsah parkovania, peší pohyb, kvalitu a typológiu mestského mobiliáru, kvalitu osvetlenia, zelene, ale aj informačný dizajn námestia, do čoho sa zapojil aj inštitút SGI a Marko & Placemakers. Už prvé výsledky analýz, kde bolo opísaných až 61 rôznych typov nekoncepčného mobiliára, ukázali, v akom závažnom stave sú všetky zložky verejného priestoru na námestiach.

Zjednotenie oboch námestí

Riešenie problémov námestia bolo rozložené do troch etáp, pričom riešenia v prvých dvoch, v tzv. quick wins, majú mať rýchly a dočasný charakter a tretia fáza sa bude zaoberať už finálnym riešením námestí po verejnej súťaži. Prvá etapa sa bude snažiť vniesť poriadok najmä do častí verejného mobiliára, kde sa dajú vykonať najrýchlejšie intervencie. Takým je napríklad osvetlenie, kde namiesto dnešných deviatich typov svetelných telies navrhujú zjednocujúce osvetlenie, ktoré bude rôzne tónované podľa významu tej-ktorej časti námestia, no zároveň by mali byť prvýkrát jednotne nasvietené aj významné objekty na námestí. Rýchle riešenia sa budú týkať aj problematiky sedenia, ktoré bude aj vzhľadom na plánovanú tretiu etapu zväčša len dočasne riešené mobilným letným sedením, ktoré sa úspešne testovalo aj v Prahe. Bude sa však myslieť aj na ďalšie zložky mobiliára, ako smetné koše, kvetináče či stojany na bicykle. Jeden z najväčších zásahov v rámci tejto etapy bude vybudovanie detského ihriska na spustnutej ploche za nárožným domom na Dunajskej, stojacim uprostred námestia, ktorý by mohol zhodnotiť toto územie.

Finálny stav Kamenného námestia po realizácii oboch etáp zásahov „quick wins“.

 Finálny stav Kamenného námestia po realizácii oboch etáp zásahov „quick wins“.

Viac stĺpikov, menej parkovacích miest

Najmarkantnejším zásahom prvej etapy bude zrejme snaha upratať autá z chodníkov. Keďže zákonná úprava, ktorá by riešila tento celoslovenský problém, stále nie je na svete, ako najprijateľnejšie riešenie sa ukázalo „ostĺpikovanie“ plôch pre peších. Zároveň sa ráta aj s malým záberom existujúcich parkovacích miest na oboch námestiach, aby bolo možné sceliť jednotlivé pešie zóny, ktoré sa tu stretávajú. Návrh ráta aj s presunom obratiska áut na Námestí SNP spred Poľského inštitútu do priestoru pred historickým Bankovým palácom Tatra banky (v súčasnosti sídlo Ministerstva kultúry SR). Jediná ulica, z ktorej sa plánuje vylúčiť doprava úplne, tak bude krátka a úzka Treskoňova v susedstve Kunsthalle. Po čiastočnom vylúčení dopravy sa ráta aj s úpravou a napriamením cykloinfraštruktúry, ktorá tu dnes existuje v pomerne nevyhovujúcom stave. Úprava by sa mala udiať aj v Rajskej ulici, kde sa rozšíri chodník a vybuduje cyklopruh.

Čo chýba obyvateľom na Kamennom námestí? Kamenné námestie ako najnegatívnejšie vnímaná verejná plocha v centrálnej časti mesta potrebuje výraznú intervenciu. Ako sa vyjadrili respondenti dotazníkového prieskumu, ako najväčší nedostatok vnímajú zeleň, neporiadok, malý počet lavičiek a nekoncepčné riešenia.

Čo chýba obyvateľom na Kamennom námestí?
Kamenné námestie ako najnegatívnejšie vnímaná verejná plocha v centrálnej časti mesta potrebuje výraznú intervenciu. Ako sa vyjadrili respondenti dotazníkového prieskumu, ako najväčší nedostatok vnímajú zeleň, neporiadok, malý počet lavičiek a nekoncepčné riešenia.

Upratanie vizuálneho smogu

Prvý súbor riešení „quick wins“ ráta aj s výraznou zmenou vizuálnej identity námestia, ktoré je dnes zahltené nekoncepčnými reklamnými plochami. Návrh odporúča odstránenie všetkých veľkorozmerných reklamných nosičov na mestských pozemkoch a nehnuteľnostiach, čo by znížilo reklamný smog približne o polovicu. Dôležité bude tiež nastaviť pravidlá na vonkajšiu reklamu jednotlivých prevádzok, ale aj začať citlivú diskusiu so súkromnými majiteľmi reklamných plôch. Zároveň sa ráta so zavedením jednotného manuálu informačného dizajnu mesta, ktorý by sa otestoval práve na týchto dvoch námestiach. Nová vizuálna komunikácia má ambíciu zjednotiť informácie pre turistov, pamätné tabule či označníky názvov ulíc.

Štruktúra parkovacích miest po realizácii prvej etapy „quick wins“.

 Štruktúra parkovacích miest po realizácii prvej etapy „quick wins“.

Postupné dávkovanie zmien

O čosi väčšie zmeny majú nastať v rámci druhej etapy riešení „quick wins“. Jednotlivé návrhy rátajú so záberom cca sedminy súčasných parkovacích miest, napríklad na Klobučníckej či pred obchodným domom Dunaj. Radikálnejšie riešenie v druhej etape čaká aj nevzhľadné a často zastarané kiosky na námestí. Tvorcovia dokumentu ich navrhujú nahradiť pásom nových dizajnových kioskov, inšpirovaných podobnou intervenciou v Maďarsku, na hranici uličnej čiary Dunajskej a Kamenného námestia. Rozsiahle vylúčenie dopravy na Námestí SNP už od prechodu pre chodcov pred obchodným domom Dunaj zároveň umožní výškové zjednotenie rozsiahlych plôch na námestí a ďalšie pozitívne intervencie jeho dolnej časti.

Finálne riešenie celého areálu v axonometrii.

 Finálne riešenie celého areálu v axonometrii.

Premyslené financovanie

Analýze riešenia oboch námestí nechýba ani reálny výpočet nákladov oboch etáp. Kým prvá etapa „quick wins“ sa odhaduje na 549 800 €, kde sú zarátané náklady na nový mobiliár, osvetlenie a stavebné úpravy, druhá etapa sa odhaduje na 223 360 €. Mimo toho sa počíta v prvej etape s príspevkom 35 000 € na nákup nového sedenia, ktoré poskytnú spoločne tzv. stakeholderi (zainteresované strany) námestia, teda budúca samospráva majiteľov a prevádzkovateľov priestorov na námestiach. Mimo druhej etapy sú zasa náklady na výstavbu dizajnových kioskov, ktoré sa odhadujú na 90 000 €. Gábor Bindics priznáva, že ceny sa môžu ešte meniť, ale skôr smerom nadol.

Hodená rukavica mestu

Projekt, ktorý bol spolufinancovaný prostredníctvom projektu Shared Cities: Creative Momentum a aj jeho výsledky budú zahrnuté do odporúčaní pre celý stredoeurópsky región, bol od začiatku riešený so zapojením magistrátu. Práve magistrát je ten, ktorý je teraz na rade. Gábor Bindics zo Starej tržnice upozorňuje, že prvá etapa „quick wins“ by sa dala bez problémov zrealizovať do jedného roka. Práve volebný rok by tak mohol naštartovať jednu z najväčších zmien bratislavských verejných plôch za posledné obdobie. Mesto však bude musieť vyvinúť aktivitu aj vo vzdialenej tretej etape, ktorá predpokladá vyhlásenie architektonickej súťaže na trvalé riešenie vizuálu oboch námestí. Realizácii finálneho riešenia by nemali prekážať ani obe etapy riešení „quick wins“. Architekt riešenia Peter Lényi priznáva, že všetky navrhnuté riešenia by sa mali dať v prípade architektonickej súťaže, ktorá ukáže odlišné riešenie oboch námestí, ľahko odstrániť.

Finálny stav strednej časti Námestia SNP po realizácii oboch etáp zásahov „quick wins“.

 Finálny stav strednej časti Námestia SNP po realizácii oboch etáp zásahov „quick wins“.

Ožíva aj Obchodná, Panenská a Mickiewiczova

Živé námestie nie je jediná aktivita v Bratislave, ktorá sa snaží tlakom zdola zlepšiť stav verejných priestranstiev Bratislavy. Dlhoročne sa občianske združenie Punkt, za ktorým stoja Barbara Zavarská a Illah van Oijen, snaží prostredníctvom Dobrého trhu oživovať Panenskú ulicu s priľahlou Evanjelickou štvrťou a Jakubovo námestie s Dunajskou štvrťou. Občianske združenie Nová Obchodná sa zasa pokúša prostredníctvom kultivovania vizuálov reklám jednotlivých obchodov na ulici zvýšiť úroveň celej ulice. Združenie, vedené Davym Čajkom a Dominikou Belanskou, prevádzkuje vlastnú stránku Obchodnej, kde jednotne propaguje prevádzky a podujatia na ulici. V roku 2015 po socioekonomickej štúdii správania sa tohto verejného priestoru v spolupráci s Marko & Placemakers začali vytvárať manuál vonkajšej reklamy, ktorý sa práve finalizuje. Zaujímavá spolupráca mimovládneho sektora a developera vznikla na Mickiewiczovej ulici, kde spoločnosť ITB s občianskym združením Punkt pripravujú festival WhatCity?, počas ktorého bude ulica na jeden deň uzavretá pre dopravu a verejnosť sa priamo na nej bude môcť porozprávať s inšpiratívnymi hosťami zo zahraničia so skúsenosťami v oblasti pozitívnych intervencií do verejných priestranstiev a fungovania miest.

 

TEXT: Ivor Švihran
INFOGRAFIKA a VIZUALIZÁCIE: Živé námestie

Článok bol uverejnený v časopise ASB 5/2018.