Projekt TransDanube

image 74928 25 v1

Bratislavský samosprávny kraj zastrešil projekt TransDanube, ktorého hlavným cieľom je vývoj udržateľnej mobility pozdĺž Dunaja vrátane Malého Dunaja kombinovaním rôznych spôsobov dopravy ako podpory konceptu budovania udržateľného cestovného ruchu. Prvé lastovičky v podobe drevených stavieb sme už navštívili v Zálesí a Malinove.

Malý Dunaj a hlavný tok Dunaja vytvárajú najrozsiahlejší riečny ostrov v Európe, Žitný ostrov. V rámci územného systému ekologickej stability funguje na svojom toku Malý Dunaj s okolím ako biokoridor nadregionálneho významu. Tok Malého Dunaja je pritom obľúbeným miestom pre vodnú turistiku.

Štúdia uskutočniteľnosti využitia vodného toku Malý Dunaj od Aurexu rieši územie prechádzajúce troma samosprávnymi krajmi.

Záujem rastie

Ako súčasť koncepcie projektu TransDanube spracovala projekčná kancelária Aurex štúdiu uskutočniteľnosti využitia vodného toku Malý Dunaj na vznik nových alternatívnych dopravných prepojení v území medzi Bratislavou a Komárnom. Medzi silné stránky územia patrí stabilná návštevnosť tejto najpopulárnejšej destinácie na vodnú turistiku na Slovensku. Aurex vo svojej štúdii uvádza, že záujem o rekreáciu zaznamenáva na Malom Dunaji mimoriadny nárast. So zintenzívňujúcou sa plavbou na vodnom toku Malý Dunaj tak prirodzene narastie i dopyt spoločnosti po službách. Na vodnom toku existuje niekoľko zaujímavých technických pamiatok v podobe vodných mlynov, prostredie je veľmi atraktívne meadrami rieky a okolitým biotopom. Územie pozdĺž Malého Dunaja má aj niekoľko slabých stránok. Ide najmä o environmentálnu záťaž v podobe sedimentov ropných produktov, tok je znečistený rôznymi odpadkami a skládkami a toto znečistenie pretrváva napriek tomu, že na niektorých úsekoch už prebieha pravidelné čistenie rieky. Okrem technických prekážok, ako sú potrubia technickej infraštruktúry či nepriechodné hate, chýba na splavných úsekoch infraštruktúra pre turistov a lode v priľahlých obciach, dopravné prepojenie na priľahlé obce je nedostatočné rovnako ako koncepčná propagácia cestovného ruchu v oblasti Malého Dunaja. Ďalší vývoj môže byť ohrozený navrhovanou výstavbou malých vodných elektrární či plánovaným rozšírením letiska M. R. Štefánika alebo diaľničným obchvatom D4. Štúdia pozitívne hodnotí záujem samospráv, občianskych združení a súkromného sektora o rozvoj riešeného územia a konštatuje vyhovujúce podmienky pre rozvoj aktivít ohľaduplných k životnému prostrediu.

Zosieťovanie viacerých bodov cestovného ruchu v priľahlom okolí by mohlo priniesť aj nárast pracovných príležitostí pre lokálnych obyvateľov. Dôležitým aspektom je však zjednotenie rôznorodých predstáv zapojených aktérov na rôznych úrovniach a zregulovanie rekreačnej lodnej plavby na Malom Dunaji s ohľadom na udržateľný rozvoj územia.

Najnovším atraktívnym prírastkom na brehu v Zálesí je maják. Vo výške 5 metrov je to vlastne malá škola v prírode s fotografiami a popismi tam žijúceho vtáctva.

Maják aj Hniezdo

Súčasťou projektu TransDanube – Udržateľná doprava a mobilita v turistických regiónoch pozdĺž Dunaja, ktorý je spolufinancovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a realizovaný v rámci programu Juhovýchodná Európa, sú aj rôzne sprievodné a lokálne pilotné akcie podporované BSK s finančnými dotáciami z fondov Európskej únie a z nadácie Ekopolis. Študenti Fakulty architektúry napríklad spracovávali tému Rekreačné využitie toku Malý Dunaj ako ateliérovú tvorbu a obhajoby prác sa konali minulý rok v júni práve na pôde BSK. Vítané sú iniciatívy bratislavských mestských častí pri budovaní cyklotrás a oddychových zón s prístaviskom alebo už ­zrealizované drobné stavby v obci Zálesie a Malinovo. Práve rozhľadňa Hniezdo v Malinove dokončená na jeseň 2014 či čerstvo otvorený Maják v Zálesí sú dôkazom životaschopnosti celého projektu. Odborný dohľad a angažovanosť architekta Petra Derevenca v oboch prípadoch sú zárukou, že drobné stavby majú svoju architektonicko-estetickú hodnotu a sú zhotovené z kvalitných materiálov. Ich situovanie navyše nie je náhodné, ale je súčasťou premysleného konceptu, ktorý sa ďalej bude rozvíjať podľa lokálnych možností. „Máme radi Malý Dunaj a napríklad cyklotrasa cez obec by veľmi pomohla rozvoju cestovného ruchu. Projekt TransDanube sme mohli pripomienkovať aj ako občianske združenie, aj ako obec,“ hovorí Peter Derevenec. „Maják, ktorý sme vybudovali s pomocou nášho občianskeho združenia Naše Zálesíčko, dnes stojí na území, kde bolo pred rokom smetisko. Funguje ako malá škola v prírode. Plánujeme sem ešte pristavať mólo a oddychové plochy.“ Podobne je to aj s rozhľadňou Hniezdo v Malinove. Existuje aj vďaka neúnavnej aktivite Alžbety Šimonovičovej z OZ Pro Eberhard. Do Hniezda chodia žiaci z miestnej základnej školy a keďže je vo výške 7,5 m nad zemou, nie je celkom jasné, či deti pozorujú v mokradi žijúce vtáky, alebo je to naopak.

Hlavné body záujmu podľa výkresu komplexného urbanistického návrhu začínajú pomaly nadobúdať reálnu podobu alebo sú ďalšie aktivity v týchto lokalitách v pláne.

„Koncept TransDanube pripravil podmienky a priestor pre vznik komunitných iniciatív, ktoré sme aj v priebehu samotnej spolupráce predstavili našim zahraničným partnerom ako dobrý príklad z nášho regiónu. Tie sú podstatnou súčasťou projektu na miestnej úrovni,“ vysvetľuje Ing. arch. Joana Holčíková z Odboru stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov Bratislavského samosprávneho kraja a dodáva: „Takýmito aktivitami sa formuje identita mikroregiónu.  Prostredie satelitných sídiel v blízkosti hlavného mesta považujeme za urbanizované prostredie, ktoré môže byť veľmi atraktívne, pokiaľ samé bude mať záujem vytvárať estetickú infraštruktúru.“

Z majáku možno pozorovať vtáky a vtáky môžu pozorovať pozorovateľov tiež.

text: Mária Nováková       

DOKUMENTÁCIA: Aurex 

foto: Dano Veselský

Článok bol uverejnený v časopise ASB.

Komentáre