3 D modely v geografických informačných systémoch II.
Galéria(5)

3 D modely v geografických informačných systémoch II.

Partneri sekcie:

Prvá časť článku sa zaoberala využitím geografických informačných systémov (GIS) pri tvorbe 3D modelov sídla. Uvedená technológia však ponúka využitie aj v omnoho menších mierkach. Druhá časť približuje nové možnosti virtuálneho trojrozmerného zobrazenia pri  vytváraní priestorových modelov krajiny. 3D krajinný model nachádza uplatnenie nielen v územno-plánovacích procesoch,  odborných  analýzach, ale aj ako informačný a propagačný materiál na rozvoj služieb.Trojrozmerný model krajiny pozostáva z dvoch častí. Základný skelet tvorí 3D model, vygenerovaný z polohopisných dát reliéfu alebo objektov. Keďže pri vytváraní modelu krajiny je potrebné skúmať väčší územný celok, podklady je možné efektívne získať priamym fotogrametrickým meraním polohových a výškových prvkov terénu. Informácie z leteckých meračských snímok sa vyhodnocujú v stereo prístrojoch, ktoré merajú podrobné výškové body a iné terénne informácie.

Tie sa následne spracúvajú v grafických staniciach, ktoré z nich generujú trojrozmerné modely. Druhou časťou potrebnou pre vizualizáciu 3D modelu krajiny je rastrový výstup leteckého snímkovania, resp. skenovania, ktorý predstavuje digitálna ortofotomapa, spracovaná štandardným technologickým procesom tvorby ortofotomáp (vrátane geometrických a rádiometrických korekcií) alebo tematická mapa.

Rozlíšenie ortofotomapy závisí od požiadaviek zákazníka a využívania výsledného produktu. Použiteľným ­rastrovým výstupom môže byť aj digitálna tematická mapa, vyhotovená fotogrametrickými metódami podľa vopred stanoveného dátového modelu. Tematická mapa neobsahuje topologické dáta a používa sa na pripájanie špeciálnych negrafických údajov. Samotná vizualizácia modelu krajiny spočíva v aplikácii ortofotomapy na digitálny 3D terén. Do modelu možno ďalej vkladať rôzne prvky alebo trojrozmerné objekty, ako napríklad existujúcu zástavbu, plánované stavby alebo špecifické informácie o objektoch či územiach.

Okrem klasickej vizualizácie trojrozmerného modelu je možné vytvoriť 3D interaktívnu vizualizáciu krajiny. Vygenerovaná 3D scéna krajiny umožňuje náhľad na terén a jeho prvky z ľubovoľného miesta pozorovania. Okrem tejto funkcie má užívateľ možnosť realizovať interaktívne prelety nad krajinou v rôznej rýchlosti a výške, pri zachovaní reálnych reliéfnych charakteristík územia.

Pohyb dynamických 3D objektov sa môže generovať ručne, zo súboru súradníc alebo prostredníctvom stáleho prijímania dát z pripojeného navigačného systému GPS. Trojrozmernú scénu je možné prepojiť s dátami v geografických informačných systémoch. V praxi to znamená, že ktorákoľvek entita vložená do prostredia modelu môže byť prepojená s externými súbormi. Tie poskytujú určitú informáciu o danom území ako napríklad katastrálne údaje, informácie o geológii, pôdach, ale aj webové odkazy, obrázky, videá, zvuky a pod.

Využitie 3D modelov pri skúmaní krajiny otvára široké možnosti sledovania prvkov a javov v krajine. Moderné technológie operujú so širokou škálou funkcií slúžiacich napríklad na meranie vodorovných a šikmých vzdialeností, prevýšenia a výmery plôch. Okrem toho pomáhajú pri vizuálnom hodnotení krajiny či hodnotení vplyvu emisií, žiarenia a hlučnosti na krajinu. V územnoplánovacích prieskumoch a rozboroch predstavuje interaktívny model krajiny dôležitý podklad pre hodnotenie vplyvu výstavby na krajinný ráz a vypracúvanie regulácií v rozvojových územiach. Vektorový model terénu možno takisto dopĺňať o digitálne modely budúcich projektov veľkých inžinierskych diel, ako sú diaľnice, mosty, priehrady atď. Táto vlastnosť je využiteľná pri analýzach dosahu inžinierskych stavieb na životné prostredie ešte pred začatím realizačných prác.

Interaktívny model krajiny je možné využiť aj v oblasti cestovného ruchu, pretože technológia umožňuje realistické stvárnenie turistických a náučných chodníkov, cyklotrás, vrátane ich širokého okolia. Vďaka reálnej vizualizácii reliéfu je možné v predstihu ohodnotiť náročnosť danej trasy a zmerať polohové alebo výškové pomery. Do databáz možno priradiť informácie o doprave, reštauráciách, múzeách a ďalších zaujímavých miestach, tak isto je možný prístup k on-line rezerváciám niektorých služieb. Na Slovensku disponujú interaktívnou 3D vizualizáciou napríklad mestá Prievidza a Bojnice. 3D modely krajiny sa spracúvajú predovšetkým pre veľké územné celky ako Orava, Vysoké Tatry, okolie Rajca a Rajeckých Teplíc.

Miriam Turancová
Vizualizácie: © GEODIS SLOVAKIA, s. r. o