Stavba roka 2010
Galéria(2)

Stavba roka 2010

Partneri sekcie:

Organizátorom celoštátnej súťaže realizovaných stavieb na Slovensku Stavba roka je Združenie pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva - ABF Slovakia. Záštitu nad 16. ročníkom súťaže prevzal prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič.

Poslaním súťaže je podpora komplexnej realizácie kvality stavebného diela ako súčasť uceleného systému zabezpečovania kvality vo výstavbe a stavebníctve s cieľom v reálnom čase dosiahnuť európske štandardy. Jedným z gestorov tohto systému je Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR a garantmi kvality jeho realizácie sú Slovenská komora stavebných inžinierov a Slovenská komora architektov.

Stavba roka začala písať svoju históriu v roku 1995 a už od prvého ročníka je súťažou autorskou, prostredníctvom ktorej sa prezentujú realizované stavby na Slovensku a menovite aj ich autori architektonického riešenia, hlavní projektanti, hlavní zhotovitelia a stavebníci, a to bez ohľadu na ich štátnu príslušnosť.

16. ročník celoštátnej súťaže vyhlasuje 12 nielen v odvetví stavebníctva a architektúry významných vyhlasovateľov, teda možno povedať, že je celospoločenskou objednávkou na verejnú certifikáciu kvality stavebných diel.

Prihlásené stavebné diela posudzuje a hodnotí odborná porota s medzinárodnou účasťou v kategóriách: bytové budovy, nebytové budovy nevýrobné, nebytové budovy výrobné, inžinierske stavby, vodohospodárske stavby podľa predpísanej technickej dokumentácie, ako aj ich obhliadkou na základe rámcových kritérií hodnotenia.

Členovia poroty:

Doc. Ing. arch. Petr HRŮŠA /CZ/ – predseda poroty
nominovaný Spolkom architektov Slovenska

Prof. Ing. Karol KALDARAR, PhD. /SK/
nominovaný Zväzom stavebných podnikateľov Slovenska

Ing. Jozef GÁBOR /SK/
nominovaný Ministerstvom hospodárstva a výstavby SR

Dipl. Ing. Peter GERO, Architekt /D/

nominovaný Združením ABF Slovakia

Prof. Ing. Jozef HRAŠKA, PhD. /SK/

nominovaný STU v Bratislave, Stavebnou fakultou

Ing. Karol ZAREMBA /SK/
nominovaný Slovenskou komorou stavených inžinierov

Doc. Ing. arch. Márius ŽITŇANSKÝ, PhD. /SK/
nominovaný Slovenskou komorou architektov

Prof. Ing. Ivan GSCHWENDT, DrSc., emeritný profesor /SK/
nominovaný Združením ABF Slovakia

Podľa štatútu súťaže odborná porota v tomto ročníku udelí tri nominácie na hlavnú cenu (bez udania poradia) a z nich jednu hlavnú cenu titul STAVBA ROKA 2010.

Ďalej táto porota udeľuje: dve ceny za celospoločenský prínos:

  • Cenu ministra hospodárstva a výstavby,
  • Cenu primátora hlavného mesta SR Bratislavy,

ako aj sedem cien vyhlasovateľov súťaže.

Súčasťou súťaže Stavba roka 2010 je 2. ročník CENA VEREJNOSTI 2010 o najkrajšiu stavbu v súťaži. Udeľuje ju široká verejnosť internetovým hlasovaním na známom internetovom portáli zoznam.sk.

Slávnostné odovzdávanie cien Gala večer Stavba roka sa uskutoční 7. októbra 2010 za prítomnosti významných hostí a osobností politického, verejného a spoločenského života.Viac informácií na 
www.stavbaroka.eu