image 80819 25 v1

Kingspan Izolácie hlavným partnerom prestížnej konferencie!

Partneri sekcie:

Naša spoločnosť sa stala hlavným partnerom konferencie Obnova budov v ultranízkoenergetickej úrovni výstavby 2016, ktorá sa uskutoční 6. apríla 2016 rámci stavebného veľtrhu CONECO v Bratislave v EXPO Clube INCHEBA, a. s.

Cieľom konferencie je oboznámiť projektantov, stavebných inžinierov a architektov, zároveň aj pracovníkov štátnej správy, odborne spôsobilé osoby na stavebný dozor a stavbyvedúcich, zástupcov miest a obcí, dodávateľov stavieb, správcov budov, zástupcov bytových družstiev a spoločenstiev vlastníkov bytov s novými podmienkami a požiadavkami na navrhovanie, uskutočňovanie a financovanie hĺbkovej obnovy existujúcich bytových domov na úroveň ultranízkoenergetickej výstavby zmenou tepelnej ochrany, obnovou systému vykurovania, prípravy teplej vody a využitím obnoviteľných zdrojov.

Prezentované budú poznatky z realizácie obnovy bytovej budovy, ale aj výsledky z hodnotenia energetickej hospodárnosti bytovej budovy a dosiahnutej energetickej efektívnosti súvisiace s projektom „Európske mestá ako lídri smerom k trvalo udržateľnej energii“.

Odborným garantom konferencie je prof. Ing. Zuzana Sternová, PhD., riaditeľka Technického a skúšobného ústavu stavebného n.o. V rámci konferencie predstaví najnovšie riešenia pomocou vysokoúčinnej ultratenkej izolácie Kingspan naša regionálna manažérka Ing. Helena Adlerová.