Kúpalisko Brezno

image 98588 25 v1

Metropola Horehronia sa v ostatných rokoch badateľne aktivizuje, čo sa viditeľne prejavuje aj v jej rozvojových aktivitách. K najvýraznejším patrí aj polyfunkčný oddychový areál s kúpaliskom, v ktorom sa zapája do pulzujúceho organizmu mesta aj rieka Hron. S jeho výstavbou by sa v Brezne malo začať na jar tohto roku.

Donedávna bola táto parcela na nábreží Hrona v správe Technických služieb Brezno, ktoré tu spravovali mestské skleníky, no onedlho by sa mala zmeniť na nepoznanie. Neďaleko dopravného ihriska pri dopravne exponovanom Baldovskom moste vyrastie moderný polyfunkčný oddychový areál s dvomi bazénmi, ihriskami a reštauráciou.

„Projekt vznikol na základe veľkého dopytu občanov, lebo v minulosti sa mesto zaoberalo skôr infraštruktúrou,“ približuje pre ASB prvý viceprimátor mesta Brezno Ing. arch. Ján Králik. „Samozrejme, mesto pokračuje aj v ďalšom zlepšovaní úrovne infraštruktúry a základného občianskeho vybavenia, ale nové vedenie na čele s primátorom Tomášom Abelom sa po období finančnej stabilizácie začalo zaoberať aj projektmi, ktoré by zlepšili kvalitu života občanov vo voľnom čase. K nim patrí aj navrhovaný polyfunkčný oddychový areál s kúpaliskom, ktorý má už konkrétne obrysy a vypracovanú projektovú dokumentáciu pre územné konanie.“

Osadenie objektov areálu rešpektuje vo vysokej miere bohatú parkovú zeleň a otvára sa k nábrežiu s cyklotrasou.

  Osadenie objektov areálu rešpektuje vo vysokej miere bohatú parkovú zeleň a otvára sa k nábrežiu s cyklotrasou. 

Dva bazény s reštauráciou

Na realizácii projektu sa podieľali zamestnanci mestského úradu, a to na základe konceptu Ing. arch. Karola Lička. Architektonická kancelária ­Point architekti túto štúdiu ďalej rozpracovala a pripravila dokumentáciu pre územné rozhodnutie, ďalej bude nasledovať dokumentácia pre stavebné povolenie a realizáciu. Areál budúceho kúpaliska sa podľa návrhu otvára smerom k nábrežiu na juhu.

Vstup do areálu je zároveň predpolím reštaurácie. Je doplnený pergolou a markízou.

 Vstup do areálu je zároveň predpolím reštaurácie. Je doplnený pergolou a markízou.

Hranicu okrem existujúcej bujnej zelene bude tvoriť aj priehľadný plot. Zároveň sa areál uzatvorí plným plotom a stavebnými objektmi pred obytnou štvrťou na severe. Plný drevený plot má vďaka svojmu architektonickému stvárneniu a spojeniu s objektmi, vstupnou časťou a reštauráciou pôsobiť a fungovať ako vizuálna a protihluková bariéra, oddeľujúca pokojnú obytnú zónu od rekreačného, v letnej sezóne pomerne hlučného areálu.

Vyhliadková terasa sprostredkuje bližší kontakt s riekou a zároveň vymedzí oddychovú zónu.

 Vyhliadková terasa sprostredkuje bližší kontakt s riekou a zároveň vymedzí oddychovú zónu.

„Všetky vstupy – kúpalisko, reštaurácia, zásobovanie a zároveň aj pohotovostný vjazd – sú sústredené v rozptylovom priestore v juhovýchodnej koncovej časti Hronskej ulice, kde sa v súčasnosti nachádza aj prístup a pohotovostný príjazd k dopravnému ihrisku zo strany základnej školy,“ približuje vedúca investičného odboru Zuzana Ďurišová. „Nové kúpalisko bude pozostávať z jedného detského a jedného polyfunkčného bazéna s tromi plaveckými 25-metrovými dráhami a celkovo 40 m dlhou relaxačnou časťou s vodnými atrakciami a toboganom. Všetky objekty sú jednopodlažné a nadväzujú na oplotenie, s ktorým pôsobia ako jeden urbanisticko-architektonický celok v pri­bližne rovnakej výške.“

Areál s viacúčelovým bazénom obkolesujú drevom obložené steny stavebných objektov a plné oplotenie s prístreškom a odpočinkovou lavicou.

  Areál s viacúčelovým bazénom obkolesujú drevom obložené steny stavebných objektov a plné oplotenie s prístreškom a odpočinkovou lavicou. 

Odraz siluety krajiny

Pomerne výrazné architektonické tvaroslovie, odkazujúce na rázovitosť okolitej krajiny, sa prejavuje v pôdorysnej stope. Obrazne a metaforicky sa dá interpretovať ako odraz siluety krajiny na vodnej hladine. Spájací článok medzi areálom kúpaliska a mestským parkom vytvorí v juhovýchodnom susedstve reštaurácia s vyhliadkovou terasou ponad nábrežnú cyklotrasu. A práve cyklotrasa je ďalšou rozvojovou aktivitou, ktorou chce mesto aj naďalej vytvárať prostredie vhodné na voľnočasové aktivity svojich občanov.

Celková situácia

 Celková situácia

KÚPALISKO BREZNO – ­POLYFUNKČNÝ ODDYCHOVÝ AREÁL

Miesto: Hronská ulica, Brezno
Investor: mesto Brezno a mestské organizácie
Autor projektu: POINT architekti
Architekti: Ing. arch. Katarína Ciglanová, Ing. arch. Anita Stanková,Ing. arch. Rastislav Straňák
Projekt: 2017 – 2018
Realizácia: 2018 – 2019
Rozloha územia: 6 019 m2
Úžitková plocha: prevádzkový objekt a reštaurácia – 861 m2,bazény – 571 m2
Celkové investície: približne 2,5 milióna €

 

text: ĽUDOVÍT PETRÁNSKY; VIZUALIZÁCIE, DOKUMENTÁCIA: POINT ARCHITEKTI

Článok bol uverejnený v časopise ASB 1-2/2018.