image 78323 25 v2
Galéria(15)

Montovaný drevodom z CLT panelov

Pred montážou veľkoplošných viacvrstvových panelov je veľmi dôležitá príprava základovej dosky. Je potrebné čo najpresnejšie rozmerať základovú dosku a pozície jednotlivých stien, a to z dôvodu hladkého priebehu montáže a napojenia jednotlivých panelov. Pred montážou by sa mali skontrolovať dĺžky uhlopriečok. Podľa výkresovej dokumentácie sa rozmiestnia montážne kotvy – na jeden panel so šírkou 2,5 m pripadajú približne dve kotvy, ktoré sa umiestňujú približne 20 cm od krajov.

01Novatop
02Novatop
03Novatop
04Novatop
05Novatop
06Novatop
07Novatop
08Novatop

Stenové panely sa môžu klásť buď priamo na odizolovanú základovú dosku, pričom je vhodné ponechať určitú medzeru pre prípadné nerovnosti základovej dosky, aby sa mohli jednotlivé panely zarovnať do roviny, alebo sa môžu panely klásť na vopred pripravený základový trám/hranol. Základový trám sa vopred vymeria, osadí do vodorovnej polohy a ukotví na základovú dosku, napríklad pomocou skrutiek s natĺkacou rozperkou umiestnených v strede hranola, pričom sa skrutky zapustia do hranola. Stenový panel sa následne pripevní pomocou kotiev (L-profil) až do základovej dosky. Montáž je potom jednoduchšia a rýchlejšia. Na všetkých stenových paneloch Novatop sa nachádzajú identifikačné štítky s číslom pozície panelu v stene.

Štítky sú umiestnené na hornej hrane a dolnej časti panelu. Pri obvodových stenách je tým označená vnútorná strana panelu. Do panelov sa zhora (horná strana so štítkom) zavŕtajú závesné skrutky (ak to nie je pripravené už od výrobcu) a pomocou excentrických závesov sa pripevnia na rameno žeriava. Pri napínaní závesného zariadenia sa musí dbať na rovnomerný ťah. Stenové panely sa pomaly zdvihnú z vodorovnej do zvislej polohy a následne sa pomocou žeriava prepravia na miesto osadenia. Žeriavnik by sa mal vyhnúť prudkým pohybom. Jednotlivé stenové panely sa osádzajú postupne podľa montážneho plánu.

01 | Príprava základovej dosky
Základová doska sa dôkladne rozmeria a označia sa pozície jednotlivých dosiek. Podľa výkresovej dokumentácie sa rozmiestnia montážne kotvy – na jeden panel so šírkou 2,5 m pripadajú približne dve kotvy, ktoré sa umiestňujú asi 20 cm od krajov. Stenové panely sa môžu klásť priamo na odizolovanú základovú dosku.

02 | Základový hranol
Stenové panely sa môžu klásť aj na základový hranol. Hranol sa vopred vymeria, osadí do vodorovnej polohy a ukotví na základovú dosku skrutkami s natĺkacou rozperkou umiestnenými v strede hranola (skrutky sa zapustia do hranola). Stenový panel sa následne pripevní pomocou kotiev (L-profil) až do základovej dosky.

03 | Poradie panelov
Na všetkých stenových paneloch sa nachádzajú identifikačné štítky s číslom pozície panelu v stene. Štítky sú umiestnené na hornej hrane a dolnej časti panelu. Pri obvodových stenách je tým označená vnútorná strana panelu. Jednotlivé stenové panely sa osádzajú postupne podľa montážneho plánu.

04 | Závesné skrutky
Do panelov sa zhora (horná strana so štítkom) zavŕtajú závesné skrutky (ak to nie je pripravené už od výrobcu) a pomocou excentrických závesov sa pripevnia na rameno žeriava. Pri napínaní závesného zariadenia sa musí dbať na rovnomerný ťah.

05 | Zdvihnutie a premiestnenie panelu
Stenové panely sa pomaly zdvihnú z vodorovnej do zvislej polohy a následne sa pomocou žeriava prepravia na miesto osadenia. Žeriavnik by sa mal vyhnúť prudkým pohybom. Panel sa pomaly spustí na miesto osadenia a stena sa osadí do predpripravených kotiev.

06 | Kotvenie panelov
Panel sa zabezpečí vzperou, ktorá sa pripevní samoreznými skrutkami do panela, základovej dosky. V spodnej časti sa panel pripevní do pripravených kotiev. Po kontrole vodorovnosti a zvislosti panela vodováhou a po kontrole pozície sa kotvy zabezpečia ďalšími skrutkami.

07 | Stuženie panelov s hrúbkou 62 mm
Ak sa použijú obvodové panely s hrúbkou 62 mm, odporúča sa na zabezpečenie rovinnosti spojov a stuženie konštrukcie použiť KVH hranoly na hornom a dolnom okraji, na ktoré sa následne prichytí sadrokartón alebo sadrovláknité dosky.

08 | Vzduchotesná páska
Následne by sa malo pokračovať rohovým spojom, čím sa zabezpečí prvotná stabilita panelu a spoja. Na stykovú hranu ďalšieho panelu sa nalepí vzduchotesná butylkaučuková páska.

09 | Vyplnenie pozdĺžneho spoja
Pozdĺžne spoje sa vyplnia vhodným tmelom.

10 | Ďalší panel
Ďalší panel sa umiestni pomocou žeriava čo najbližšie ku konečnej pozícii. Panel sa opäť zabezpečí vzperou a prichytí do kotiev. Vodováhou sa skontroluje vodorovnosť a zvislosť osadeného panelu.

11 | Sťahovacie račne
Presnú polohu panelu možno zabezpečiť sťahovacími račňami.

12 | Rohový a pozdĺžny spoj
Spoj sa zabezpečí zodpovedajúcimi skrutkami. Na zabezpečenie rohového spoja sú vhodné stavebné skrutky dual drive s tanierovou hlavou, ktoré sa umiestnia v rozstupoch približne 50 cm (vzdialenosť od okraja 10 cm). Pozdĺžny spoj sa zabezpečí skrutkami torx v dvoch radoch v rozstupoch min. 50 cm.

13 | Pozdĺžny spoj príložkou
Pri paneloch s hrúbkou 62 mm sa pozdĺžny spoj dvoch panelov realizuje pomocou príložky z jednej strany.

14 | Pozdĺžny spoj preplátovaním
Pri paneloch s hrúbkou 84 a 124 mm sa pozdĺžny spoj dvoch panelov realizuje preplátovaním.

Info o materiáli:

» Veľkoplošný viacvrstvový panel typu CLT (cross laminated timber – krížom lepené drevo); každá vrstva panelu tvorená lamelami smrekového dreva s orientáciou vláken jednotlivých vrstiev kolmo na susedné vrstvy; lamely zlepené v každej vrstve v pozdĺžnom aj priečnom smere

Čo budete potrebovať

  • Stenový panel Novatop Solid, hrúbka: 62, 84 (42/42), 124 (62/62), štandardný formát: 6 000 × 2 500, 6 000 × 2 100, 5 000 × 2 500, 5 000 × 2 100 mm; veľkoplošný formát: max. 12 000 × 2 950 mm
  • Kotvy: L-profil
  • Skrutky s natĺkacou rozperkou
  • Vzduchotesné butylkaučukové pásy
  • Drevené podložky na položenie panelov
  • Stavebné skrutky: Dual drive s tanierovou hlavou, 8 × 160, prípadne iné a Torx, 6 × 60, prípadne iné
  • Výplň do spojov: silikón, PUR tmel, PUR lepidlo
  • Náradie a pomôcky: závesné skrutky, excentrické závesy (2 ks), vratné zdvíhacie popruhy (4 ks), žeriavové laná, nastaviteľné vzpery (5 ks a viac), príklepová vŕtačka, akumulačný skrutkovač, sťahovacie račne (2 ks), vodováha, nivelačný prístroj, rebríky, palice

Pozor! Ťahače a zdvíhacie zariadenia

Pre euro ťahače je potrebné zabezpečiť vjazd a výjazd na stavenisko, pre zdvíhaciu techniku zas definovať maximálne zdvíhacie zaťaženie a dosah.

Spojovacie skrutky

Spojovacie skrutky musia preniknúť minimálne do tretej vrstvy panelu v smere kolmom na plochu a spojovacie skrutky by sa mali navŕtať minimálne v dvoch radoch. Najmenší priemer skrutiek by mal byť 6 mm pri skrutkovaní do plochy a 8 mm pri skrutkovaní do hrany. Ak nie je pri skrutkovaní do hrany panelov iná možnosť ako pozícia spojovacích skrutiek rovnobežne s vláknami, je potrebné skrutkovať pod uhlom minimálne 30°.

TEXT: spracované z podkladov firmy Novatop
FOTO: Novatop

Článok bol uverejnený v časopise Stavebné Materiály.