Originálna revitalizácia brownfieldu

originalna revitalizacia brownfieldu

Mezonetový byt Archway Studios je príkladom ako využiť existujúcu infraštruktúru. Londýn je popretkávaný sieťou železničných tratí, ktoré boli vybudované v 19. storočí. Na okraji tejto siete vznikla nie veľmi atraktívna zóna, ktorú sa mesto rozhodlo revitalizovať.

Archway Studios
Okres: Southwark, Londýn, Spojené Kráľovstvo
Čas realizácie: 2010 až 2012     
Architektonické štúdio: Undercurrent Architects
Hlavný architekt: Didier Ryan
Aistent: Alessandra Giannotti
Zhotovovateľ: Eckersley O’Callaghan Engineers

Archway Studios je projekt domu, ktorý tvorí sčasti nová štruktúra – vonkajšia dostavaná časť domu a sčasti existujúca pôvodná štruktúra – vnútorná časť domu situovaná v klenbe železničného viaduktu v Southwarku. Southwark je jednou z najstarších častí Londýna, ktorá bola kedysi len močariskom ležiacim južne od rieky Temža. Táto oblasť je výrazne ovplyvnená pozemnou železničnou traťou situovanou okolo centra mesta, križovaná ostatnou infraštruktúrou paralelnou s riekou Temža. Pretína severo-južné spojenie a linky smerom k a od rieky. Historicky tento infraštrukturálny systém pokrýval prioritne makropotreby mesta z hľadiska prepojenia vnútorných a vonkajších okresov.

  

V súčasnosti je snaha o revitalizovanie podobných mestských častí a to s ohľadom na pohyb obyvateľstva, prírastok a rozvoj centra mesta. V Londýne sa vyriešenie problému spojeného s týmito infraštrukturálnymi koridormi stal hlavným predmetom záujmu. Autority sa pritom snažia nielen o vyriešenie problému, ale aj o vytvorenie atraktívneho prostredia na bývanie jedinečnej kvality.

  

Tým sa rozumie vyzdvihnutie jedinečného charakteru danej zóny, napríklad zachovaním a obnovou viaduktov pochádzajúcich z viktoriánskej éry aj v 21 storočí; využitia podzemnej kultúry zachovanej z čias Charlesa Dickensa; ad-hoc inováciami či využitím prvkov street artu.

Zasadnutie rady v Southwarku si uvedomilo, že je potrebné túto zónu urobiť sociálne akceptovateľnejšou. Pokúsili sa prekonať bariéru, ktorú tvoria viadukty, a tak znovu prepojiť komunity rozdelené na dve časti tým, že hľadali možnosti využitia klenbového systému. Na politickej úrovni si to vyžiadalo predovšetkým zmiernenie urbanistických zásad a pravidiel navrhovania. Vďaka tomu sa otvoril priestor na nové myšlienky, ktoré viedli k vytvoreniu nového prostredia na život.

Odporcom týchto zmien bola spočiatku Národná železničná spoločnosť, ale v súčasnosti si uvedomuje investičnú príležitosť. Ako majoritný vlastník pozemkov však kladie mikro inováciám prekážky.
Odhliadnuc od toho či sa bude budúcnosť uberať smerom makro alebo mikro zmien, budú klenby viaduktov stále zaujímavým prvkom pre nové nápady.

  


Prízemie

1. poschodie


„Nebeská izba“


Archway Studios pozostáva zo škrupinovej konštrukcie vystupujúcej mimo železničnej trate, ktorá vytvára akustickú stenu na tlmenie hluku od prechádzajúcich vlakov a okoloidúcich pasažierov.

Škrupina je konštruovaná ako účelová protihluková bariéra, s viacvrstvovou dvojplášťovou stenou. Vonkajší plášť tvorí doska na báze cortenovej ocele (nízkolegovaná oceľ s vysokou mechanickou odolnosťou, ktorá podlieha oxidácii) s hrúbkou 6 mm, ktorá sa okrem tlmenia hluku stará aj o estetický vzhľad. Má jemne konkávny tvar, ktorý pomáha absorbovať zvukové vlny. Oceľová doska s hrúbkou 6 mm je vystužená pevným oceľovým roštom, ktorý tvoria T-profily.

Ide o namáhanú časť konštrukcie, ktorá umožňuje vonkajšiemu plášťu pôsobiť ako štrukturálna ochrana pôsobiaca nezávisle od vnútorného plášťa.To vytvára priebežnú prevetrávanú medzeru medzi vonkajším a vnútorným plášťom s jediným prepojením na vonkajšej hrane steny.

Vďaka tomu je interiér izolovaný od vonkajšej steny a do vnútorného prostredia sa neprenášajú hluk ani vibrácie. Vnútorný plášť pozostáva z oceľovej dosky s hrúbkou 6 mm vystuženej oceľovým roštom a vytvára sekundárnu ochranu proti hluku. Na ňom je z vnútornej strany umiestnená vrstva akustickej izolácie. Tenkovrstvová tepelná izolácia je umiestnená v prevetrávanej medzere. Ide o vrstvu, ktorá zároveň svojimi vlastnosťami prispieva k splneniu akustických požiadaviek. V tejto stene sa nenachádzajú žiadne otvory alebo priestupy. Vibrácie tlmiaca membrána je pevne upevnená na vnútorný oceľový povrch čo napomáha k prevencii proti štrukturálnej rezonancii a poskytuje dodatočnú absorpciu hluku.

Vo vrchnej časti konštrukcie plášťa je umiestnený svetlík. Ide o zasklený otvor, cez ktorý preniká svetlo a ktorý je zároveň dobre zabezpečený proti prenikaniu hluku. Zasklenie tvorí vonkajšie sklo s hrúbkou 6 + 6 mm, 16 mm vzduchová medzera a vnútorná vrstva skla 5 + 5 mm. Obalová konštrukcia je založená na gumenom základe, ktorá dokáže pohltiť akékoľvek pohyby od vibrácií. Štruktúra a vnútorný plášť je úplne nezávislý od viaduktu a zabraňuje prenosu vibrácií do vnútorného priestoru.

Undercurrent Architects, wad
FOTO: Candice Lake