Dubnica: Námestie so symbolikou i atmosférou

Dubnica: Námestie so symbolikou i atmosférou

Hoci uplynulé obdobie utlmilo aj revitalizáciu ústredných námestí a verejných priestranstiev slovenských miest, zdá sa, že aj v tejto oblasti sa začína blýskať na lepšie časy. Patrí k nim aj pripravovaná rekonštrukcia Námestia Matice slovenskej v Dubnici nad Váhom, ktorej projekt na stavebné povolenie a realizáciu stavby pripravil architektonický ateliér ALEXY & ALEXY. Ich štúdia zvíťazila vo verejnej súťaži a v perspektíve blízkej budúcnosti má šancu na realizáciu.

Dubnica tento rok oslavuje 50. výročie štatútu mesta, čo je príležitosť na vytvorenie typických mestských čŕt. Namiesto rozľahlých beztvarých priestranstiev by podľa projektu mala dostať koncentrovanú mestskú štruktúru s námestím i dominantou, so živými a rušnými obchodnými ulicami v sprievode zelene a upravených brehov potoka Dubnička.

Ústredná pešia plocha Námestia Matice slovenskej je v projekte komponovaná v pravouhlom rastri, ktorý vychádza z historického konceptu existujúcich budov. Os námestia v smere východ – západ je rovnobežná s fasádou budovy Strednej priemyselnej školy (SPŠ). Pretínajú ju uličné priehľady – tam, kde sa krížia, sú významné kompozičné uzly akcentované zostavou fontán a navrhovanou plastikou fontány (os SPŠ s hlavnou kompozičnou osou). Rastrovanie plochy vychádza z modulu 7,5 m v smere sever – juh a 8 m v smere východ – západ. Ústredná plocha s rozmermi 75 × 40 m je zvýraznená a odlíšená od okolitých plôch položenou veľkoformátovou betónovou dlažbou s rozmermi 1 200 × 600 a 600 × 600 mm. Kladenie dlažby dynamicky graduje smerom k centru námestia, ktoré sa nachádza na krížení kompozičných osí.

„Toto symbolické vyvrcholenie sme akcentovali fontánou, ktorá pozostáva z dvoch vertikálnych pilierov a štyroch farebne podsvietených dýz a hladiny,“ hovorí Ing. arch. Andrej Alexy. „Hladina sa voľne rozlieva na plochu námestia a umožňuje bezprostredný kontakt s návštevníkmi. Okrem prírodného prvku vody ponúka ústredná plocha aj nízku zeleň, ktorá je voľne rozptýlená po priestranstve v prísnom pravouhlom rastri. Ide o reminiscenciu na francúzske záhrady.“

Počas roka bude priestor dýchať jedinečnou atmosférou, ktorú podporí kvitnúca flóra vysadená v obdĺžnikových záhonoch. Na okrajoch plochy budú osadené lavičky nadväzujúce na rastrovanie dlažby a v kombinácii so stožiarovými svietidlami opticky vymedzia priestor. Priečne pruhy v dlažbe predstavujú pomyselné letokruhy symbolizujúce dynamický rast a rozvoj mesta. Každý letokruh, zhmotnený vygravírovaným rokom a stručným opisom významnej udalosti, bude predstavovať významný medzník v histórii mladého mesta.

Vizuálna účinnosť ústrednej plochy bude umocnená prvkami vysokej a nízkej zelene v kombinácii s mestským mobiliárom po oboch stranách námestia. Parkové lavičky, odpadkové koše, stĺpiky, stojany na bicykle, ochranné mreže okolo stromov, osvetlená informačná skriňa a ďalšie prvky drobnej architektúry vytvoria príťažlivý interiér revitalizovaného námestia v Dubnici nad Váhom.

Rekonštrukcia Námestia Matice slovenskej v Dubnici nad Váhom
Miesto:  Dubnica nad Váhom
Architekti:  ALEXY & ALEXY, s. r. o., Ing. arch. Andrej Alexy, prof. Ing. arch. Tibor Alexy, DrSc., Ing. arch. Miroslav Jošt, Ing. Štefan Rafanides
Spolupráca:  Bc. Radka Švecová
Investor:  Mesto Dubnica nad Váhom
Predpokladaný začiatok výstavby:  jar 2011
Celková plocha územia:  10 799 m2
Pešie komunikácie a priestranstvá:
Pešia plocha, úsek A :  4 916 m2
Pešia plocha, úsek B :  849 m2
Pešia plocha, úsek C:  1 300 m2
Pešia plocha, úsek D:  2 249 m2
Chodník, úsek 1,2 1:  1 171 m2
Cyklistická trasa / Bicycle paths:  314 m2
Predpokladané náklady na výstavbu:  1 659 700 €

(pet)
Vizualizácie: ALEXY & ALEXY

Článok bol uverejnený v časopise ASB.