Partneri sekcie:

Diplomové práce s výnimočnými témami

image 87840 25 v1

Architektonické školy na Slovensku nominovali do súťaže o Cenu profesora Lacka spolu 22 prác. Zvíťazil absolventský projekt, ktorý spojil výbornú grafiku, virtuálnu realitu a architektúru do jedného celku.

CENA PROF. JOZEFA LACKA 2015/2016
Cena za najkvalitnejšie komplexné naplnenie požadovaných kritérií súťaže o najlepšiu diplomovú prácu v aktuálnom akademickom roku.
Ing. arch. Roman Hajtmanek, FA STU Bratislava
Názov diplomovej práce: Múzeum Dunajskej prírody
Vedúci diplomovej práce: prof. Ing. arch. Vladimír Šimkovič, PhD.

Porota v zložení Ing. arch. Igor Teplan, predseda poroty, Ing. arch. Katarína Viskupičová a Ing. arch. Ján Kukuľa na svojom zasadnutí v septembri tohto roka posudzovala absolventské projekty spolu z piatich škôl na Slovensku. Práce odporučili obhajobné komisie pre diplomové práce na jednotlivých fakultách a katedrách. Vo svojom hodnotení prihliadala porota najmä na úroveň konceptu, prínos, filozofiu a esprit návrhu, tiež na kvalitu a znalosť architektonických a technických princípov a svoju váhu mala aj kvalita prezentácie návrhu a jeho grafického a výtvarného spracovania. Porota najprv postupným vylučovaním vybrala práce do svojho interného druhého kola a následne pracovala so skupinou projektov tzv. užšieho výberu, z ktorých potom po rozsiahlej diskusii a preverení danými kritériami vybrala práce, ktoré nominovala na ocenenia.

Architektúra nemusí byť statická
Prvá cena bola udelená práci, ktorej autorom je Ing. arch. Roman Hajtmanek. Porota vo svojom hodnotení uviedla: „Diplomová práca Múzeum Dunajskej prírody jednoznačne vynikala z priemeru prác spojením histórie, prírodného dedičstva, krajiny, samotného miesta, architektúry a nových technológií. Projekt má filozofickú myšlienku, ktorá bola spracovaná tak v prípravnej fáze, ako i vo fáze výstupu na vysokej profesionálnej úrovni. V riešenom území spája históriu so súčasnosťou, zapája existujúcu architektúru ,staro-nového mosta‘, upútava rôzne vekové kategórie, spája rôzne formy mobility, vytvára atraktivitu nadmestského významu. Samotná architektúra svojou formou zapája širšie prostredie krajiny a tak humanizuje a zatraktívňuje celé územie. Práca vynikala svojím výtvarným spracovaním od grafiky až po nové virtuálne technológie, ktoré nezostali v teoretickej polohe, ale boli fyzicky odprezentované a členovia poroty si ich mohli dokonca vyskúšať. Diplomant zúročil svoje poznatky nielen z odboru architektúry a jasne ukázal, že architektúra súčasnosti nie je len statickou záležitosťou a tvorbou jednej profesie, ale spája nové poznatky vedy a technológie ďalších profesných odvetví.“

Odmena PRO ART + Odmena PRO FILOZOFIA

Odmena PRO ART + Odmena PRO FILOZOFIA

Odmena PRO ART + Odmena PRO FILOZOFIA
Odmena za najlepšiu úroveň výrazových a  výtvarných hodnôt architektonického návrhu a Odmena za najlepšie filozoficko-ideové spracovanie architektonického návrhu
Ing. arch. Alžbeta Barančíková, FU TU Košice
Názov diplomovej práce: Predposledný súd – väzenie Arizona
Vedúci diplomovej práce: Ing. arch. Štefan Pacák

Odmeny pre výnimočné témy
Porota následne udelila aj štyri ďalšie odmeny. Za najlepšiu úroveň riešenia humanizácie prostredia si odmenu Pro huma odniesol Ing. arch. Filip Ponechal. „Práca zaujala porotu sympatickou a zanietenou prezentáciou autora, ktorý si za tému svojej práce zvolil originálny bytový dom v prostredí zanedbaného mestského parku na jednom petržalskom sídlisku. Hoci je projekt do značnej miery idealistický, porota ocenila jeho potenciál a ambíciu prispieť k zlepšeniu kvality spolunažívania rôznych sociálnych skupín a zároveň prispieť k humanizácii nekultivovaných sídliskových ,parkov‘, ktorých je v slovenských mestách dostatok. „Názov projektu ‚CO-Housing‘ odkazuje na termín komunitného bývania, ktorý je značne sprofanovaný a často zneužívaný ako marketingová nálepka generických developerských projektov. Tento termín však evokuje aj ďalšie konotácie, ktoré autor transformuje do svojho návrhu. Ide predovšetkým o koncept ,spolu-bývania‘, kde autorom zvolený modulárny systém umožňuje rôzne konfigurácie bytov, ako aj rôzne možnosti zdieľania jednotlivých častí bytov v závislosti od aktuálnej sociálnej štruktúry obyvateľov,“ uviedla porota vo svojom zdôvodnení udelenia odmeny.

Odmena PRO HUMA

Odmena PRO HUMA
Odmena za najlepšiu úroveň riešenia humanizácie prostredia
Ing. arch. Filip Ponechal, FA STU Bratislava
Názov diplomovej práce: CO – HOUSING, zóna Sosnová, Bratislava
Vedúci diplomovej práce: Ing. arch. Jozef Bátor, PhD.

Odmenu Pro natura za originálny autorský koncept intervencií do krajinného prostredia a komplexné spracovanie zadania od analýzy územia cez citlivé urbanistické a krajinárske riešenie až po architektonický dizajn udelila porota Ing. arch. Matúšovi Antolíkovi. Zadanie práce si vybral autor sám a dôvodom jeho výberu bol osobný vzťah k mestu Poprad, ktoré sa nachádza uprostred nádhernej krajiny medzi troma národnými parkami. „V rovine konceptu autor originálne navrhuje redefinovať charakter tejto mezozóny z polohy vymedzujúcej (mesto a obklopujúcu krajinu) do polohy syntetizujúcej. Súbor zásahov, ktorý autor pragmaticky nazýva iba akousi ,prostou infraštruktúrou‘, presahuje primárnu funkciu vychádzkovej trasy, cyklochodníka či náučného chodníka. Pohyb po periférii mesta a jednotlivé zastavenia umožňujú obyvateľom mesta pozrieť sa na svoje mesto s nadhľadom/zvonku a súčasne spoznať územia za svojimi ,dvormi‘ a tým znovuobjaviť hodnotu tejto medzikrajiny,“ píše sa v hodnotení poroty.

Odmena PRO NATURA

Odmena PRO NATURA
Odmena za citlivú intervenciu prispievajúcu k ochrane krajinného rázu prírodného prostredia
Ing. arch. Matúš Antolík, FA STU Bratislava
Názov diplomovej práce: Architektúra na pomedzí mesta a krajiny
Vedúci diplomovej práce: doc. Ing. arch. Márius Žitňanský, PhD.

V prípade diplomovej práce Predposledný súd, ktorej autorkou je Ing. arch. Alžbeta Barančíková, sa porota odvážila k historickému precedensu – udeliť dve odmeny: Pro art a Pro filozofia. Porotu práca zaujala pre vysoké profesionálne spracovanie vo formálnej aj obsahovej rovine. Udelením dvoch odmien ocenila talent, usilovnosť a najmä úprimnosť autorky: „Problém zločinu, trestu a nápravy človeka je starý ako ľudstvo samo. K netradičnému konceptu väzenia v arizonskej púšti sa diplomantka prepracúva cez viacero etáp zamyslení a rôznych uhlov pohľadu, ktorými sa snaží vytvoriť novú metódu trestania a prevýchovy. V samotnom návrhu nevytvára len podmienky pre trestanie, ale v tichu, v samote spojenej s kontrolou a podriadením sa autorite dáva šancu hlbokému sebapoznávaniu trestaného. Proces hľadania, úvah a štúdií v konečnej fáze autorku privádza k samotnému architektonickému návrhu, ktorý sa zdá byť už akoby nepodstatný, ale je zavŕšením jej snaženia.“

Podklady a dokumentácia: Spolok architektov Slovenska/Ing. arch. Eva Oravcová, PhD.

Redakčná úprava: Mária Nováková

Článok bol uverejnený v časopise ASB 11-12.