V Tvrdošíne postavia pilotný nízkoenergetický bytový dom

Tvrdošín na Orave, podľa klimatickej rajonizácie najchladnejšia oblasť na Slovensku, bude prvé mesto, v ktorom na základe pilotného projektu postavia nízkoenergetický dom so 6 bytmi. Náklady na 1 m2 plochy bytu sú 41 000 Sk a energetická náročnosť 2,3 kWh/m2 na rok.

Projektu predchádzala iniciatíva rezortu výstavby. Vlani totiž podporil v rámci úloh vedy a výskumu projekt technického riešenia nízkoenergetického bytového domu. Riešiteľom úlohy bola Stavebná fakulta STU v Bratislave. 

Podrobnosti projektu predstavuje Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR v rovnomennom návrhu, ktorý sa nachádza v medzirezortnom pripomienkovom konaní. V návrhu ide o výstavbu nízkoenergetického domu a následnými meraniami preukázať jeho projektované parametre. Realizácia projektu sa navrhuje financovať na 100 % zo štátneho rozpočtu v sume 16 miliónov Sk. „Pre tento účel sa navrhuje vytvoriť nový podprogram Znižovanie energetickej náročnosti budov, v rámci ktorého by bol vytvorený prvok Pilotný projekt. Na projekt sa navrhujú presunúť peniaze rozpočtované v programe Podpora rozvoja bývania, podprogram Výstavba a obnova bytového fondu,“ plánuje predkladateľ návrhu.

Zámer vychádza zo skutočnosti, že v prípade realizácie pilotného projektu ide o rovnaký účel využitia finančných prostriedkov, t. j. na realizáciu výstavby bytového domu určeného na nájomné bývanie. Vzhľadom na to, že poskytnutie dotácie na realizáciu pilotného projektu je jednorazovou akciou, navrhuje sa v rámci predloženého materiálu upraviť podmienky a spôsob poskytnutia dotácie tak, ako to vyplýva zo zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy.

Realizácia pilotného projektu nadväzuje na potreby trvalého znižovania energetickej náročnosti, s cieľom znížiť náklady na strane spotreby. Tieto tendencie vychádzajú z Energetickej politiky SR schválenej vládou SR v januári 2006 a patria k prioritám Národného strategického referenčného rámca (NSRR), podľa ktorého bude SR v rokoch 2007 až 2013 čerpať z eurofondov. Problematiku rámcuje relevantná smernica Európskeho parlamentu a Rady EÚ z roku 2002.

Zdroj: TASR