14. ročník celoštátnej verejnej neanonymnej súťaže Stavba roka 2008

Dňa 25. júna 2008 sa v bratislavskej historickej budove Slovenského národného divadla (opera) konalo v rámci oficiálneho programu 14. ročníka Dňa stavebných podnikateľov pod záštitou prezidenta SR Ivana Gašparoviča slávnostné vyhlásenie výsledkov celoštátnej verejnej neanonymnej súťaže Stavba roka 2008.

Deväťčlenná odborná porota s medzinárodnou účasťou posudzovala 27 súťažných návrhov v kategórii pozemné stavby a inžinierske stavby – novostavby, rekonštrukcie. Deviatim súťažným návrhom udelila celkove 13 cien, a to tri nominácie na hlavnú cenu, z nich jednu hlavnú cenu titul Stavba roka 2008, sedem cien vyhlasovateľov súťaže a dve ceny za celospoločenský prínos.

Odborná porota

 • Dipl.- Ing. GERO, Peter, predseda poroty, SRN, za SAS
 • Doc. Ing. GRAMBLIČKA Štefan, PhD., podpredseda poroty, za SKSI
 • Ing. BZOVSKÁ Katarína, za MVRR SR
 • Ing. KEREKEŠ Richard, za ZSPS
 • Doc. Ing. arch. REPKA Pavol, PhD., za SKA
 • Ing. SOLÁR František, za SKSI
 • Prof. Ing. arch. ŠPAČEK Róbert, PhD., za STU v Ba, FA
 • Doc. Ing. TURČEK Ivan, PhD.
 • Doc. Ing. arch. ŽITŇANSKÝ Márius, PhD., za SKA
 • Ing. Mária Brichtová, sekretár súťaže, za jej organizátora Združenie ABF Slovakia a vyhlasovateľov.

Organizátor súťaže

Združenie pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva – ABF Slovakia

Vyhlasovatelia súťaže

 • Združenie pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva – ABF Slovakia
 • Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
 • Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky
 • Zväz stavebných podnikateľov Slovenska
 • Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta
 • Slovenská komora stavebných inžinierov
 • Slovenský zväz stavebných inžinierov
 • Slovenská komora architektov
 • Spolok architektov Slovenska
 • Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o.
 • Prvá stavebná sporiteľňa, a. s.
 • Vydavateľstvo EUROSTAV, s. r. o.

A. Ceny vyhlasovateľov súťaže – spolu sedem cien


1. Cenu Slovenskej komory stavebných inžinierov za najlepšie projektové riešenie stavebného diela

odborná porota udelila stavbe
Diaľničný úsek D2 Lamačská cesta – Staré Grunty s tunelom SITINA, novostavba, Bratislava
Hlavný projektant: DOPRAVOPROJEKT, a. s.
Hlavný zhotoviteľ: Združenie TAISEI – SKANSKA, TAISEI Corporation, organizačná zložka Slovakia, líder združenia, SKANSKA DS, a. s.
Stavebník: Národná diaľničná spoločnosť, a. s.
Stavebné náklady: asi 3,5 mld. Sk
Lehota výstavby: 05/2003 – 12/2007

 • za návrh a realizáciu vysokonáročného a vynikajúceho komplexného inžinierskeho stavebného diela,
 • za projektovanie najvýznamnejšieho stavebného objektu tunela SITINA podľa najnovších európskych noriem aj vzhľadom na vysokú bezpečnosť,
 • za vybavenie tunela modernou technológiou, súčasťou ktorej je riadenie celého chodu tunela od vetrania, osvetlenia, dopravy a v prípade kolíznych a nehodových situácií je možnosť aj jeho uzavretia,
 • za vysokokvalifikovaný prístup všetkých účastníkov výstavby tohto stavebného diela k jeho komplexnej realizácii,
 • za zvládnutie výstavby náročného technického diela, čo je dobrou vizitkou umu a technickej zdatnosti projektových a stavebných firiem, ako aj dodávateľov technologických zariadení,
 • za integritu stavebného diela po stránke architektonickej, konštrukčnej a technologickej a celkový súlad konštrukčného a statického riešenia s technologickým postupom výstavby v náročných podmienkach.

Stručné technické informácie

Najvýznamnejším stavebným objektom celého úseku je tunel Sitina. Západná tunelová rúra má 1 440 m, z toho časť v dĺžke 1 189 m je razená a 251 m hĺbená. Východná tunelová rúra má 1 415 m, z toho časť 1 159 m je razená a 256 m hĺbená. Tunel je projektovaný podľa najnovších európskych noriem so zreteľom na vysokú bezpečnosť. Je vybavený modernou technológiou, súčasťou ktorej je centrálne riadenie celej prevádzky tunela od vetrania, osvetlenia, dopravy a v prípade kolíznych a nehodových situácií aj jeho uzavretia. Riadenie je automatické aj manuálne z centrálneho a podružných dispečingov.

Okrem toho je tunel vybavený na havarijné situácie (požiarny vodovod, únikové chodby). Plánované dopravné zaťaženie počas prevádzky bude podľa dopravno-inžinierskych podkladov prekračovať hodnotu 20 000 vozidiel/24 hodín v oboch smeroch (iné než dvojrúrové riešenie neprichádzalo do úvahy). Tunel bol razený novou rakúskou tunelovacou metódou (NRTM) v ťažkých geologických podmienkach. Aj vozovka v tuneli spĺňa vysoké bezpečnostné kritériá, má – oproti tradičnému asfaltu – cementovo-betónový povrch, odolný voči zaťaženiu pri každej teplote. Netvoria sa na ňom nebezpečné koľaje, je nehorľavý, má dlhú životnosť, navyše, je recyklovateľný.

2. Cenu Technického a skúšobného ústavu stavebného, n. o. , za optimálne použitie progresívnych stavebných materiálov, výrobkov alebo systémov v stavbe
odborná porota udelila stavebnému dielu
Obchodné zastúpenie VIESSMANN v Bratislave, novostavba, Bratislava, Ivánska cesta 30
Autor architektonického riešenia: Thomas FRAUENKRON, architekt
Hlavný projektant: archstudio Bobek – Jávorka
Hlavný zhotoviteľ: BCI, a. s.
Stavebník: VIESSMANN, s. r. o.
Stavebné náklady: 77 mil. Sk
Lehota výstavby: 09/2006 – 08/2007

 • za progresívnu stavbu z hľadiska čistoty, kvality a štýlovej jednotnosti architektonického a stavebno-konštrukčného riešenia,
 • za architektonický výraz exteriéru a interiéru založený na princípoch minimalizmu – pohľadový betón v kontraste s transparentnými presklenými plochami v interiéri a exteriéri,
 • za uplatnenie solárnych panelov a solárnej techniky na fasáde budovy, čo predstavuje novú kvalitu v kombinácii technických prvkov s výtvarným dizajnom budovy,
 • za spôsob klimatizácie priestorov betónovými stropmi chladenými studničnou vodou s uplatnením tepelného čerpadla vo vykurovaní stavby,
 • za inštaláciu produktov Viessmann v školiacej a výstavnej miestnosti, ako aj kotolne, s vysokými nárokmi na detail. Inštalačné rozvody domovej techniky sú pritom súčasťou výtvarného dizajnu budovy.

Stručné technické informácie

Architektonický výraz exteriéru aj interiérov je založený na princípoch minimalizmu. Hmotu budovy tvorí sklenený jednoduchý hranol s perfektnými detailmi hliníkovej dvojplášťovej odvetranej zasklenej fasády systému SCHÜCO. Sklo a jeho transparentnosť ako primárny materiál a princíp tejto stavby sú v súlade s otvorenosťou a korektnosťou firemnej filozofie. S transparentnosťou kontrastujú povrchy stien, stĺpov a stropu z pohľadového betónu. Celá stavba je jemne odsadená od terénu zasunutým a neviditeľným soklom, ktorý umožňuje cirkuláciu a odvetranie medzipriestoru fasády. Okrem pravouhlého rastra dotvárajú fasádu high-tech solárne panely a solárne trubice z ponuky VIESSMANN.

Zariadenia vzduchotechniky a chladenia na streche sú vizuálne a protihlukovo chránené hliníkovými horizontálnymi lamelami. Táto stavba spĺňa tie najvyššie technické a estetické kritériá a slúži administratívnym funkciám doplneným o výstavné priestory firemných produktov – funkčné kolty vyrábané firmou Viessmann – ako aj o školiace stredisko. Jej dispozičné riešenie s rozmermi pôdorysu 31,78 x 16,79 m je racionálne logické, jednoduché a čisté. Vertikálne nosné konštrukcie tvoria železobetónové stĺpy s kruhovým pôdorysom a monolitické železobetónové steny v module 6,0 x 9,0, resp. 6,0 x 6,0 m. Stropná doska na 1. NP je monolitickou železobetónovou konštrukciou hrúbky 320 mm, v ktorej sú zabudované rozvody vykurovacieho a chladiaceho systému.

Klimatizáciu zabezpečujú betónové stropy chladené studničnou vodou z vrtov na pozemku a vykurovanie tepelné čerpadlo fy VIESSMANN. Strešnú konštrukciu plochej strechy tvorí železobetónová doska s vyspádovanou tepelnou izoláciou, ukončená strešnou PVC fóliou. Organickou súčasťou stavby sú aj vonkajšie úpravy a ušľachtilá zeleň.

3. Cenu Vydavateľstva EUROSTAV, s. r. o. za vysokú kvalitu stavebnej realizácie

odborná porota udelila stavebnému dielu
EMATECH TECHNOLÓGIE, sídlo firmy, novostavba, Lužianky, okr. Nitra
Autor architektonického riešenia: Ing. arch. Milan CSANDA
Hlavný projektant: Architektonická kancelária Csanda-Piterka, s. r. o.
Hlavný zhotoviteľ: LUMEN družstvo
Stavebník: Ematech technológie, s. r. o.
Investičné náklady: 25 mil. Sk
Stavebné náklady: 21 mil. Sk
Lehota výstavby: 03/2006 – 06/2007

 • za vyváženú koncepciu moderného návrhu imidžového sídla firmy,
 • za nový uhol pohľadu pri riešení komercie vo vidieckom priestore,
 • za použitie progresívnych technológií vykurovania, prípravy teplej vody a chladenia na malej stavbe,
 • za ekologický prínos pri efektívnom zásobovaní energiou,
 • za použitie „ľudského“ meradla tohto architektonického diela pri všemocnej komercii.

Stručné technické informácie

Novostavba prezentuje vyváženú koncepciu moderného návrhu sídla firmy – imidžovej budovy s novým uhlom pohľadu pri riešení komercie vo vidieckom priestore s použitím progresívnych technológií vykurovania, prípravy teplej vody a chladenia na malej stavbe. Je ekologickým prínosom z hľadiska efektívneho zásobovania energiami.

Areál sídla firmy pozostáva z dvoch vzájomne prepojených objektov, ktoré sú k sebe priradené pod pravým uhlom a prepojené preskleným krčkom do tvaru „L“. Architektonické riešenie je založené na princípe kontrastu, jednoduchosti objektu (kváder) s efektom priečnej transparentnosti, umožňujúci vnímanie dvora objektu.

Hlavný vstup je cez veľkú zasklenú stenu so vstupnou markízou, za ktorou je vstupná hala s pracoviskom informátora, so schodiskom na poschodie, s pracoviskom asistentiek a riaditeľa spoločnosti. Budova skladu náhradných dielov je v zmysle dispozičných požiadaviek racionálna. Trojpodlažná administratívna časť má pôdorysne obdĺžnikový tvar s rozmermi asi 26 x 9 m. Zvislé nosné konštrukcie sú väčšinou murované z muriva POROTHERM. Vodorovné nosné konštrukcie sú oceľobetónové stropné dosky hrúbky 200 mm so skrytými oceľovými hlavicami. Jednoramenné schodisko s dvomi lomenicovými nerezovými schodnicami má sklenené nástupnice.

Druhý objekt, sklad náhradných dielov s pôdorysnými rozmermi 9 x 20 m, je oceľovým skeletom s obvodovým plášťom zo sendvičových fasádnych panelov.

4. Cenu STU v Bratislave, Stavebnej fakulty za uplatnenie vedy a techniky v realizácii stavebného diela
odborná porota udelila stavebnému dielu
Prestavba Zimného štadióna Košice STEEL ARÉNA, Košický štadión Ladislava Trojáka, rekonštrukcia, Košice
Autori architektonického riešenia: doc. Ing. arch. Juraj KOBAN, Ing. arch. Štefan PACÁK
Hlavný projektant: doc. Ing. arch. Juraj KOBAN
Hlavný zhotoviteľ: HS HSV, s. r. o.
Stavebník: Občianske združenie Košická aréna
Investičné náklady: 668 mil. Sk
Stavebné náklady: 638 mil. Sk
Lehota výstavby: 04/1996 – 02/2006

 • za originálne riešenie prestrešenia veľkého rozponu,
 • za vhodné využitie a použitie stavebných materiálov, výrobkov a stavebných systémov,
 • za uplatnenie nových technických postupov pri návrhu a realizácii stavebného diela,
 • za vysokú kvalitu realizácie rekonštrukcie na všetkých úrovniach investičného procesu výstavby.

Stručné technické informácie

STEEL ARÉNA, moderná multifunkčná hala v centre mesta úspešne slúžiaca už 2 roky širokej verejnosti, je pýchou mesta Košice. Jej súčasťou je Club Hotel priamo prepojený s halou. Svojou kapacitou 8 347 miest a dobre vybudovaným zázemím doplneným reštauráciou, barmi, sieťou bufetov, štyridsiatimi VIP lóžami a VIP zónami, vytvára dôstojné podmienky pre rozvoj košického a slovenského ľadového hokeja, ako aj iných kultúrno-spoločenských podujatí. Výnimočnosť stavby je v jej architektonickom stvárnení, v zložitosti situovania na historicky danom mieste vzniku košického ľadového hokeja a z toho vyplývajúcich zložitých podmienok pre výstavbu.

Z hľadiska architektonického riešenia a výrazu je dominantný originálny tvar strešnej konštrukcie, najviac pozitívne vnímaný nielen odbornou, ale aj laickou verejnosťou. Jej nosnou časťou je v pozdĺžnom smere oceľová priehradová konštrukcia oblúka trojuholníkového prierezu z oceľových rúr s rozpätím 120 m a v priečnom smere strešné priehradové oceľové väzníky a väznice s nosným plášťom z trapézových plechov dvojrozmerného zakrivenia. Celková hmotnosť oceľovej konštrukcie je asi 3 200 t.

Zhotoviteľ sa úspešne popasoval s náročnou montážou pozdĺžneho oblúka, s originálnym prestrešením s využitím upravených oceľových priehradových väzníkov pôvodnej haly. Nie menej bolo náročné zakladanie pod nosnú oceľovú konštrukciu – napr. spájanie protiľahlých pätiek pod hlavnými nosnými stĺpmi na celú šírku haly pod úrovňou ľadovej plochy železobetónovými ťahadlami. Tak isto použitie originálnej krytiny z lakoplastovaných plechov vyrábaných na novej lakoplastovacej linke VSŽ Košice tvarovanej na mieste.

5. Cenu Združenia pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva – ABF Slovakia za originálne urbanistické a architektonické riešenie
odborná porota udelila stavebnému dielu
Rekreačná chata, novostavba, Senec, Slnečné jazerá
Autor architektonického riešenia: Ing. arch. Ján STUDENÝ
Hlavný projektant: Ing. arch. Ján Studený
Hlavný zhotoviteľ: Bau3Mex, a. s.
Stavebné náklady: neuvádzajú sa
Lehota výstavby: 05/2005 – 12/2007

 • za originálny spôsob reagujúci na ,,genius loci“ prevzdušnením parteru s pohľadom na jazero,
 • za originálnu nenáročnú dvojvrstvovú fasádu, vhodnú pre daný typologický rad,
 • za flexibiltu a transparentnosť dispozičného riešenia.

Stručné technické informácie

Rekreačná chata je čiastočnou rekonštrukciou už existujúcej s dostavbou. Jej lokalita je charakteristická pomerne hustou zástavbou rekreačných chát. Na danú situáciu stavba reaguje originálnym riešením odsadenej dostavby od terénu voľným parterom so vstupom do objektu a parkovacími miestami pod objektom. Zdvihnutím hmoty novej prístavby nad terén vhodne reaguje na genius loci – zachovaním konfigurácie terénu s uvoľnením parteru budovy a vizuálnym kontaktom s jazerom.

Samotná stavba nad úrovňou parteru je pevný hranol na oceľových subtílných stĺpoch takmer po celej šírke parcely. Vtipným riešením dvojvrstvovej fasády, pozostávajúcej z flexibilných zhrňovacích krycích okeníc z Maxdosiek, odsadené obslužným koridorom od zasklenenej fasády po celom obvode stavby. Originálne riešenie fasády umožňuje reagovať objektu na svetelné a poveternostné vplyvy z exteriéru a zároveň plniť aj bezpečnostnú funkciu v čase neprítomnosti užívateľa. Táto flexibilita umožňuje úplné otvorenie interiéru smerom von alebo jeho úplné uzavretie, a to do všetkých smerov.

Nadstavba má voľný plán s ortogonálnou geometrickou osnovou 3,5 m. Na podlaží sú tri spálne, kúpeľňa a obytný priestor s kuchyňou, jedálňou a obytnou časťou so sedením a kozubom. Spálne sú priestorovo vhodne akusticky a vizuálne oddelené od ostatných obytných priestorov pevnými drevenými priečkami.
Suterén má úžitkový charakter s možnosťou prechodného ubytovania hostí. Na južnej strane je prepojený so záhradou cez zasklené dvere. Súčasťou je minimálne hygienické zázemie a vonkajší kozub.

Objekt je týmto nenáročným a lacným riešením použitých materiálov vhodným, originálnym typologickým príkladom obytnej chaty pri jazere.

6. Cenu Prvej stavebnej sporiteľne, a. s. BYTOVÝ DOM ROKA 2008 vrátane rodinného domu
odborná porota udelila stavebnému dielu
Polyfunkčný bytový dom DOMINANT, novostavba, Bratislava, Petržalka, Nám. hraničiarov
Autori architektonického riešenia: Ing. arch. Peter JANČO, Ing. arch. Eva JANČOVÁ, PhD. Ing. arch. Zuzana BŽOCHOVÁ, Ing. arch. Peter NÁVRAT, Ing. arch. Lenka BEŇUŠOVÁ, Ing. arch. Martina PINTÉROVÁ, Ing. arch. Ľubo ŠLACHTA, Ing. Milan ARENDÁŠ
Hlavný projektant: BRUMI UNO CONSULTING, spol. s r. o.
Hlavný zhotoviteľ: METROSTAV SK, a. s.
Stavebník: Investičná a obchodná spoločnosť, spol. s r. o.
Investičné náklady: 567 mil. Sk (bez DPH)
Stavebné náklady: 535 mil. Sk (bez DPH)
Lehota výstavby: 10/2005 – 03/2008  

 • za kvalitný urbanistický koncept a architektonické riešenie,
 • za mestotvornosť komplexu, podstatné zvýšenie kvality lokality stavby,
 • za vytvorenie primeranej orientačnej dominanty,
 • za riešenie bývania v sociálne relevantnom meradle,
 • za vyspelé technológie realizácie stavby, použitie progresívnych stavebných konštrukcií.

Stručné technické informácie

Polyfunkčný bytový dom DOMINANT na bratislavskom Námestí hraničiarov posilňuje priestor centrálnej zóny sídliska Petržalka o aktivity občianskej vybavenosti. Architektonické stvárnenie objektu je vyvážené, materiálové riešenie sa prezentuje elegantnou jednoduchosťou tvoriacou jednu z jeho výrazných priorít. Vežový akcent v nároží polyfunkčného objektu dáva urbanistickému priestoru námestia významnú, no nenásilnú dominanciu.

Základným prínosom prezentovaného diela je jeho priestorotvornosť a mestotvornosť. Riešenie formou mestského bloku, obohacuje prostredie o novú, typicky mestskú dimenziu. Optimálna je ponúkaná skladba bytov rôznych veľkostí, a teda i pestrý výber pre budúcich majiteľov, čo vytvára predpoklady ich vekovej rôznorodosti. Okrem dvoj- až päťizbových bytov je tu 57 jednoizbových bytov.

Z hľadiska stavebno-konštrukčného pozostáva stavba z dvoch dilatačných celkov. Samostatným dilatačným celkom je výšková budova s pôdorysnými rozmermi 45 x 25 m. Má 2 PP a 20 NP. Priľahlá dilatačná časť s pôdorysnými rozmermi 45 x 52 m pozostáva z 2 PP a 2, 5 a 6 NP.

Vodorovné nosné konštrukcie podzemných i nadzemných podlaží tvorí monolitická železobetónová stropná doska hrúbky 220 mm, resp. 240 mm, nad suterénom 250 – 300 mm.

Zvislé nosné konštrukcie tvoria monolitické železobetónové stĺpy a nosné vnútorné železobetónové steny hrúbky 200 mm, v prípade stien stužujúcich jadier so schodiskami a výťahmi hrúbky 300 mm.

Steny obvodového plášťa sú murované, s hrúbkou 380 mm, zateplené kontaktným zatepľovacím systémom. Steny podzemných podlaží sú riešené z vodostavebného betónu. Nenosné vnútorné murivo je z tvárnic POROTHERM.

7. Cenu Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska za vysokú kvalitu stavebnej realizácie
odborná porota udelila stavebnému dielu
EURÓPA SHOPPING CENTER, novostavba, Banská Bystrica, Trosky
Autori architektonického riešenia: Ing. arch. Marián ŠOVČÍK, CSc., Ing. arch. Pavol ZÁRIŠ, Ing. arch. Branislava SOMORA, PhD., Ing. arch. Juraj KALUS
Hlavný projektant: AMŠ Partners, spol. s r. o.
Hlavný zhotoviteľ: HORNEX, a. s.
Stavebník: VAV invest, s. r. o.
Investičné náklady: 2,4 mld. Sk
Stavebné náklady: 2,04 mld. Sk
Lehota výstavby: 08/2004 – 06/2007

 • za vysokú kvalitu stavebnej realizácie, celkovú náročnosť stavebného diela, jeho komplexnosť a urbanistický a architektonický prínos pre mesto Banská Bystrica,
 • za uplatnenie najmodernejších a najprogresívnejších technológií v stavebnej výrobe, ako aj najnovších poznatkov pri realizácii celého stavebného diela vrátane technického zariadenia budovy,
 • za zvládnutie náročných a veľkoobjemových výstavbových procesov v príprave staveniska, stavebno-technicky náročných základových konštrukcií, ako aj oporného múru súvisiacej mestskej infraštruktúry.

Stručné technické informácie

EUROPA SHOPPING CENTER, jedno z najväčších obchodných a zábavných centier, sa nachádza v Banskej Bystrici, asi 200 m od začiatku pešej zóny v lokalite Trosky. Vďaka svojej strategickej polohe je ľahko dostupné nielen z pešej zóny, ale aj z hlavných dopravných ťahov. Stavba má tri vstupy pre peších, zvýraznené malými námestiami. Vnútorná štruktúra objektu má dva vzájomne sa prelínajúce komunikačné systémy. Motorizovaní návštevníci majú tri možnosti parkovania.

Jeho investičná náročnosť 2 400 mld. Sk a lehota výstavby 22 mesiacov dokumentujú, že ide o mimoriadne náročné stavebné dielo, ktoré zhotoviteľ v spolupráci so stavebníkom a hlavným projektantom zvládli profesionálne a vo vysokej kvalite. Napr. úspešné použitie technológie jednostranného debnenia pri stavbe oceľobetónového monolitického oporného múru v dĺžke 270 m, s výškou miestami až 17 m a šírkou 600 mm, ukotveného do svahu ťahadlami, je výnimočnou časťou stavby.

Konštrukčné riešenie objektu je prispôsobené funkčnosti prevádzky a modulová osnova 8 x 16,0 m, ako aj prefabrikovaný oceľobetónový montovaný skelet optimalizujú priebeh výstavby vrátane funkčných a prevádzkových vlastností objektu. Kvalita stavebného diela je ovplyvnená vhodným návrhom stavebných konštrukcií. Súčasťou stavby sú aj náročné nosné oceľové konštrukcie, kombinované prefabrikovanými oceľobetónovými či monolitickými konštrukciami. Opláštenie je fasádnymi plechmi RUUKI, zasklenými stenami HUECK s tieniacimi lamelami a v zadnej časti kontaktným zatepľovacím systémom JUB.

Súčasťou stavby sú spevnené plochy, sadové úpravy, ako aj statická doprava, dva kruhové objazdy, rekonštrukcia a preklady podzemných a nadzemných rozvodov.

B. Ceny za celospoločenský prínos (dve ceny)


1. Cenu primátora hlavného mesta SR Bratislavy

odborná porota udelila stavebnému dielu
Diaľničný úsek D2 Lamačská cesta – Staré Grunty s tunelom SITINA, novostavba, Bratislava
Hlavný projektant: DOPRAVOPROJEKT, a. s.
Hlavný zhotoviteľ: Združenie TAISEI – SKANSKA, TAISEI Corporation, organizačná zložka Slovakia, SKANSKA DS, a. s.
Stavebník: Národná diaľničná spoločnosť, a. s.
Stavebné náklady: asi 3,5 mld. Sk
Lehota výstavby: 05/2003 – 12/2007

 • za vytvorenie stavebného diela, ktoré je významným počinom z hľadiska riešenia dopravnej infraštruktúry hlavného mesta SR Bratislavy ako neoddeliteľná súčasť mestského dopravného systému,
 • za stavebne a technologicky zaujímavé dopravné dielo, ktoré uvedením do prevádzky prinieslo veľkú úľavu nielen bratislavským, ale aj tranzitujúcim vodičom, čím sa stalo neoddeliteľnou súčasťou mestského dopravného systému,
 • za zníženie emisií zabezpečením plynulosti dopravy a zníženie hlukovej záťaže v Mlynskej doline,
 • za návrh a realizáciu stavebného diela medzinárodného významu – diaľničný úsek D2 Lamačská cesta – Staré grunty s tunelom SITINA je súčasťou európskej cesty E65 Praha – Brno – Bratislava – Győr – Budapešť.

Stručné technické informácie

Stavba Diaľničný úsek D2 Lamačská cesta – Staré grunty s tunelom SITINA je súčasťou európskej cesty E65 Praha – Brno – Bratislava – Győr – Budapešť. Dokumentuje a prezentuje návrh a realizáciu vysokonáročného a z rôznych hľadísk vynikajúceho komplexného inžinierskeho stavebného diela. Tento stavebne a technologicky zaujímavý projekt od svojho uvedenia do prevádzky priniesol veľkú úľavu bratislavským, ale aj tranzitujúcim vodičom. Stal sa neoddeliteľnou súčasťou mestského dopravného systému, bez ktorého je plynulá doprava nielen v západnej časti Bratislavy len ťažko predstaviteľná. Zabezpečením plynulosti dopravy sa znížili emisie a hlukové zaťaženie v Mlynskej doline. Po jeho dobudovaní vozidlá mesto obchádzajú a nezaťažujú mestské komunikácie. Toto vynikajúce stavebné dielo je významným počinom z hľadiska riešenia dopravnej infraštruktúry hlavného mesta SR Bratislavy.

2. Cenu ministra výstavby a regionálneho rozvoja SR
odborná porota udelila stavebnému dielu
Stavebné úpravy komunikácií a verejných priestranstiev v pamiatkovej zóne mesta Skalica, rekonštrukcia, Skalica
Autori architektonického riešenia: Ing. arch. Drahomíra DOBROTKOVÁ, Ing. arch. Branislav RZYMAN, Ing. arch. Miroslav HUDÁK
Hlavný projektant: STAVOPROJEKT POPRAD, a. s.
Hlavný zhotoviteľ: CESTY NITRA, a. s.
Stavebník: Mesto SKALICA
Investičné náklady: 177 mil. Sk
Stavebné náklady: 177 mil. Sk
Lehota výstavby: 08/2005 – 08/2007

 • za nadštandardné úsilie magistrátu pri manažovaní obnovy,
 • za optimálne využitie prostriedkov z fondov EÚ,
 • za pozdvihnutie kultúrnej úrovne mesta s dosahom na okolitý región,
 • za vytvorenie silného iniciačného a motivačného účinku pre ostatné mestá,
 • za správne pochopenie vzťahu mestskej infraštruktúry a obrazu mesta.

Na rekonštrukciu pamiatkovej zóny mesta Skalica sa použil finančný príspevok z fondov Európskej únie vo výške 120 mil. Sk. Toto bývalé slobodné kráľovské mesto je z historického, architektonického a urbanistického hľadiska zaujímavou lokalitou, kde sa na pomerne malom priestore historického jadra nachádza množstvo hodnotných pamiatok. Tieto spolu s drobnou rázovitou zástavbou vytvárajú vzácny a relatívne zachovalý model stredovekého osídlenia. Novou koncepciou návrhu vznikla ambícia revitalizovať mestskú pamiatkovú zónu a zvýšiť kvalitu prostredia v intenciách starobylého kráľovského mesta. Jeho obyvatelia i návštevníci sa dnes na každom kroku stretávajú s citlivo vynovenou a obnovenou bohatou históriou, teda s vydarenou snahou architektov, projektanta, zhotoviteľa a stavebníka čo najviac podporiť genius loci tohto mesta. Priam majstrovsky je zvládnuté spojenie kultúrno-historického dedičstva so súčasnými architektonickými prvkami.

C. Nominácie na hlavnú cenu (tri nominácie bez udania poradia)

Odborná porota udelila tri NOMINÁCIE bez udania poradia týmto stavebným dielam:

Diaľničný úsek D2 Lamačská cesta – Staré Grunty s tunelom SITINA, novostavba, Bratislava
Hlavný projektant: DOPRAVOPROJEKT, a. s.
Hlavný zhotoviteľ: Združenie TAISEI – SKANSKA, TAISEI Corporation, organizačná zložka Slovakia, SKANSKA DS, a. s.
Stavebník: Národná diaľničná spoločnosť, a. s.
Stavebné náklady: asi 3,5 mld. Sk
Lehota výstavby: 05/2003 – 12/2007

 • za vytvorenie stavebného diela, ktoré sa vďaka svojim technickým parametrom dostáva na popredné miesta nielen v oblasti slovenských dopravných stavieb, ale aj v rámci všetkých realizovaných stavieb na Slovensku,
 • za komplexnosť konštrukčného, architektonického a technologického riešenia vysokonáročného inžinierskeho diela spĺňajúceho súčasné moderné požiadavky na bezpečnosť a prevádzku takejto stavby,
 • za citlivé a uvážené zohľadnenie charakteru krajinného prostredia, v ktorom sa táto stavba stáva jeho trvalou súčasťou,
 • za jedinečnú prezentáciu vysokokvalitnej a profesionálnej práce všetkých účastníkov realizácie.

Stručné technické informácie

Stavba D2 Lamačská cesta – Staré Grunty je jedinečnou prezentáciou vysokokvalitnej a profesionálnej práce všetkých zúčastnených, ktorým sa podarilo uskutočniť z hľadiska konštrukčného, stavebno-technického a ekologického vydarené inžinierske dielo spĺňajúce súčasné náročné požiadavky na modernosť, bezpečnosť a prevádzku takejto stavby. Citlivo a uvážene zohľadňuje charakter krajinného prostredia a stáva sa bezkolízne jeho trvalou súčasťou.

Celkom pozostáva zo 151 stavebných objektov. Sú to najmä 2 hlavné diaľničné objekty s betónovou vozovkou s asfaltovým povrchom. Pri výstavbe bolo vykopaných a premiestnených viac ako 380 000 m3 zeminy.

V rámci stavby bolo postavených 6 mostných objektov, z toho 2 diaľničné a 1 objekt podcestia pod diaľnicou v Mlynskej doline. Celková dĺžka novovybudovanej diaľnice je 3 909 m.

Stavebné úpravy komunikácií a verejných priestranstiev v pamiatkovej zóne mesta Skalica, rekonštrukcia, Skalica
Autori architektonického riešenia: Ing. arch. Drahomíra DOBROTKOVÁ, Ing. arch. Branislav RZYMAN, Ing. arch. Miroslav HUDÁK
Hlavný projektant: STAVOPROJEKT POPRAD, a. s.
Hlavný zhotoviteľ: CESTY NITRA, a. s.
Stavebník: Mesto SKALICA
Investičné náklady: 177 mil. Sk
Stavebné náklady: 177 mil. Sk
Lehota výstavby: 08/2005 – 08/2007

 • za celkovú koncepciu diela, ktorou sa obnovuje mestská pamiatková zóna a zvyšuje kvalita prostredia v intenciách starobylého kráľovského mesta,
 • za unikátnosť diela spočívajúcu nielen v jeho rozsahu, ale aj v jeho komplexnej realizácii na všetkých jej úrovniach,
 • za snahu rekonštrukcie citovať bohatú históriu s ambíciou čo najviac podporiť genius loci mesta,
 • za optimálne spojenie kultúrno-historického dedičstva so súčasnými architektonickými prvkami.

Stručné technické informácie

Na rekonštrukciu pamiatkovej zóny mesta Skalica sa využil finančný príspevok z fondov Európskej únie vo výške 120 mil. Sk.

Toto bývalé slobodné kráľovské mesto je z hľadiska historického, architektonického a urbanistického zaujímavou lokalitou, kde sa na pomerne malom priestore historického jadra nachádza množstvo hodnotných pamiatok. Tieto spolu s drobnou rázovitou zástavbou vytvárajú vzácny a relatívne zachovalý model stredovekého osídlenia. Teda nová komplexná koncepcia návrhu a realizácie rekonštrukcie bola zameraná na revitalizáciu mestskej pamiatkovej zón a zvýšenie kvality prostredia v intenciách starobylého kráľovského mesta. Jeho obyvatelia i návštevníci majú dnes možnosť stretávať sa na každom kroku s citlivo vynovenou a obnovenou bohatou históriou, s vydarenou snahou architektov, projektantov zhotoviteľov a v neposlednom rade i stavebníka čo najviac podporiť genius loci tohto mesta. Priam majstrovsky je zvládnuté spojenie kultúrno-historického dedičstva so súčasnými architektonickými prvkami. Prínos projektu pre mesto a jeho realizácie spočíva v harmónii riešenia jednotlivých prvkov a celkového urbánneho kontextu.

Plocha rekonštrukciou riešeného územia v pamiatkovej zóne mesta Skalica je 52 764,40 m2. Skalica je teda jedným z mála slovenských miest, ktoré sa môžu pochváliť takouto rozsiahlou komplexnou rekonštrukciou, takýmto vydareným investičným zámerom mesta.

Rekonštrukcia sa uskutočňovala etapovite s týmito základnými charakteristikami:

 • pohyb výlučne pre automobilovú dopravu tvoria miestne komunikácie ponechané v jestvujúcich trasách,
 • plochy pre statickú dopravu tvoria pásy parkovacích státí pozdĺž komunikácií v kontakte s chodníkom.
 • pohyb peších sa odohráva vo dvoch dimenziách: po chodníkoch vedených pozdĺž fasád budov v príslušných uliciach a na peších ťahoch, ktoré majú kvalitatívne vyššiu úroveň – svojou dimenziou a rôznorodosťou tvoria základnú kostru pohybu.

Sadové úpravy sa vykonali na základe dendrologického prieskumu a generelu zelene. Základným kompozičným princípom je pohľadové uvoľnenie historicky cenných pamiatok. Plochy zelene sú verejnosti prístupné bez obmedzenia.

Takmer všetky priestory sú doplnené prvkami drobnej architektúry a informačným systémom. Pôvodným umeleckým dielam, obohacujúcim jednotlivé mikropriestory, bol prinavrátený ich význam a poloha. Pri rekonštrukcii sa objavili aj pôvodné studne, ktoré sa dnes prezentujú verejnosti.

AQUACITY POPRAD, relaxačný bazén BLUE SAPPHIRE, novostavba,
Poprad
Autori architektonického riešenia: Ing. arch. Pavel KUČERA, Ing. arch. Filip RUBÁŠ
Hlavný projektant: ARCHSTUDIO, s. r. o. (ČR)
Hlavný zhotoviteľ: INGSTEEL, spol. s r. o.
Stavebník: AQUAPARK POPRAD, s. r. o.
Investičné náklady: 250 mil. Sk
Stavebné náklady: 199 mil. Sk
Lehota výstavby: 09/2006 – 06/2007

 • za filozofiu, návrh a realizáciu ekologických stavieb s energeticky nulitnou prevádzkou, neznečisťujúcou životné prostredie,
 • za jedinečný multifunkčný priestor bazénu a zároveň funkčne výborný a organicky rozšírený vodný svet v AquaCity Poprad na veľmi vysokej kvalitatívnej úrovni,
 • za špecifickú relaxačnú funkciu priestoru zvýraznenú aj impozantnými drevenými väzníkmi, ktoré v súčinnosti s vodnými hladinami dotvárajú veľmi pôsobivý priestor z troch strán zaskleného interiéru,
 • za vybavenie modernými ,,hi-tech“ technológiami šiestich vzájomne poprepájaných bazénov – technológie ekologické, šetriace elektrickú energiu a neznečisťujúce životné prostredie. Okrem geotermálnej energie sa využíva aj slnečná získavaná zo zasklenej fotovoltickej fasády,
 • za jedinečnú holografickú 3D laserovú show, ktorá sa odohráva vo večerných hodinách v interiéri a na ,,vodnom plátne“, priamo nad hlavami kúpajúcich sa návštevníkov. Táto atrakcia je v Európe unikátom. Na celom svete je jednou z troch atrakcii podobného druhu.

Stručné technické informácie

Relaxačný bazén Blue Sapphire je ďalším rozšírením vodného sveta areálu AquaCity Poprad, v ktorom dominujú špičkové technológie, šetriace elektrickú energiu a neznečisťujúce životné prostredie. Okrem geotermálnej energie sa tu využíva aj slnečná, vyrábaná v zasklenej fotovoltickej fasáde.

Architektonické a výtvarné riešenie je postavené na jednoduchom hmotovom riešení, maximálnom možnom otvorení slnku a exteriéru. Atraktívne interiéry so šiestimi vzájomne poprepájanými bazénmi umocňuje neopakovateľný výhľad na vrcholky Vysokých Tatier. Na povrchu betónových stien je hladký biely náter, resp. obklad z veľkoformátových sklocementových dielcov a zábradlie z tabúľ bezpečnostného skla. Bazény sú stvárnené kombináciou modrej obdĺžnikovej keramiky a keramickej mozaiky. Špecifickú relaxačnú funkciu priestoru zvýrazňujú aj konštrukčne impozantné drevené väzníky. Strešná atika, rovnako ako zvislá severovýchodná fasáda, je opláštená horizontálnymi panelmi z predzvetralého titánzinkového plechu Rheinzink. V interiéri a na ,,vodnom plátne“, priamo nad hlavami kúpajúcich sa návštevníkov, sa vo večerných hodinách uskutočňuje holografická 3D laserová show. Na celom svete je jednou z troch atrakcii podobného druhu.

Budova má tri podlažia napojené na komunikačný spojovací priestor so schodiskom. Prvé podzemné podlažie je technickým a prevádzkovým zázemím okolo telesa bazénov a pod ním. V prvom nadzemnom podlaží je relaxačný bazén betónovej konštrukcie s povrchom obloženým keramikou v kombinácii s nerezovými sedadlami a ležadlami. Rozdelený je do dvoch častí s rôznymi teplotami privádzanej miešanej termálnej vody. Celý bazénový priestor je prístupný bezbariérovo.

V druhom nadzemnom podlaží je galéria, otvorená do priestoru bazénovej haly. Bazén je zastrešený pultovou strechou v miernom spáde. Strešnú konštrukciu nesú výrazné drevené lepené väzníky. Obvodové presklené steny sú v čelnej časti do výšky asi 3,3 m otváravé, takže v lete je zabezpečené maximálne prepojenie s exteriérom.

Filozofia, návrh i realizácia sú potvrdením doterajšieho úspešného rozvoja AquaCity v snahe o uskutočňovanie ekologických stavieb s energeticky nulitnou prevádzkou, neznečisťujúcou životné prostredie. Tento jeho trend bol doteraz ohodnotený cenami: „The Green Globe“, „Green Apple Award“, ako aj najvyššou cenou v medzinárodnej súťaži World Travel Awards 2007 v kategórii „World´s Leading Green Resort“ – Najlepšie ekologické stredisko na svete za rok 2007. Ekologický a energiu šetriaci trend výstavby a prevádzky objektov AquaCity Poprad je hodný nasledovania. Tieto vysoké kvality ohodnotila aj odborná porota v 13. ročníku súťaže Stavba roka druhým najvyšším ocenením súťaže nomináciou na hlavnú cenu.

D. Hlavná cena STAVBA ROKA 2008


Diaľničný úsek D2 Lamačská cesta – Staré Grunty s tunelom SITINA
, novostavba, Bratislava
Hlavný projektant: DOPRAVOPROJEKT, a. s.
Hlavný zhotoviteľ: Združenie TAISEI – SKANSKA, TAISEI Corporation, organizačná zložka Slovakia, SKANSKA DS, a. s.
Stavebník: Národná diaľničná spoločnosť, a. s.
Stavebné náklady: cca 3,5 mld. Sk
Lehota výstavby: 05/2003 – 12/2007

Zdroj informácií: Združenie ABF Slovakia
Spracovala Ing. Mária Brichtová, prezidentka Združenia ABF Slovakia.

Kontakt a ďalšie informácie:
Združenie pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva – ABF Slovakia
Drieňová 34,
821 02 Bratislava 2

Tel.: 02/4329 5525
Mobilný telefón: 0903/246 628
e-mail: abf@rainside.sk
www.abcinterier.sk/stavba_roka_abf_slovakia