vokupe odbornost na prvom mieste
Galéria(8)

VOKUPE – odbornosť na prvom mieste

„Vlastníci bytov v bytových domoch by mohli výrazne ušetriť, ak by mali spracovaný plán obnovy a údržby. Dôležité je poruchám predchádzať, a nie riešiť až ich dôsledky,“ tvrdia Maroš Matuška, majiteľ spoločnosti, a Peter Šléz, výkonný riaditeľ, obaja zo spoločnosti VOKUPE. Svoje tvrdenie automaticky podkladajú praktickými skúsenosťami, ktorých počas desiatich rokov pôsobenia na slovenskom trhu majú naozaj dostatok.

Galéria

01 profil big image
06 profil big image
05 profil big image
04 profil big image
03 profil big image
02 profil big image
vokupe odbornost na prvom mieste profil spolocnosti vokupe 5477 big image
VOKUPE je obchodná spoločnosť, ktorá vznikla v roku 2009 transformáciou živnostenskej činnosti. To znamená, že na trhu pôsobíte už viac ako dva roky. Koľko presne a na čo ste sa na začiatku špecializovali?
Na začiatku v roku 2001 sme boli dvaja – ja a pán Prievalský, ktorý je aj spolumajiteľom súčasnej firmy. Zameriavali sme sa predovšetkým na vodoinštalácie a elektroinštalácie, v menšej miere na realizáciu konštrukcií zo sadrokartónu a drobné opravy. S pribúdajúcimi zákazkami postupne pribúdal aj počet zamestnancov, až sa firma napokon rozrástla do takých rozmerov, že založenie spoločnosti s ručením obmedzeným v roku 2009 sa stalo nevyhnutnosťou.

Vaša činnosť je pomerne rozsiahla. Zahŕňa montáž, opravy a rekonštrukcie rozvodov elektriny, vody, plynu a kanalizácie, ako aj vybrané stavebné práce a asistenčné služby. Vykonávate všetky činnosti vo svojej réžii alebo spolupracujete aj s externými partnermi?
Profesie, ktoré tvoria základ našej činnosti – elektroinštalácie, vodoinštalácie, plynoinšta­lácie, kanalizácia a vykurovanie, pokrývame vlastnými zamestnancami. Nepreferujeme na­jímanie ľudí, respektíve partií, ktorých kvalitu práce nepoznáme. Vieme, čo môžeme čakať od našich zamestnancov a aké služby môžeme klientovi poskytnúť. A keďže chceme našim klientom poskytnúť komplexné služby, niekto­ré práce musíme zabezpečiť aj externe. Vždy však ide o zmluvnú spoluprácu s obchodnými partnermi, ktorých dlhodobo poznáme.

Momentálny počet zamestnancov nám nedovoľuje podieľať sa na veľkých zákazkách a ani to nie je naša priorita. Orientujeme sa skôr na služby pre správcov bytových domov, vlastníkov bytov a rodinných domov. Myslíme si totiž, že veľké developerské projekty prinášajú so sebou aj určité problémy. Medzi našimi referenciami sú síce aj novostavby bytových domov, ale skôr sa orientujeme na opravy a údržbu už existujúcich bytových domov.

Ako možno zabezpečiť, aby pri takom širokom spektre činností kvantita neprevýšila kvalitu?
Kvalitnú prácu možno dosiahnuť len kvalitnou realizáciou. Tá priamo závisí od kvality zamestnanca, jeho teoretických, ale predovšetkým praktických skúseností. V našej profesii musí každý preukázať odbornosť vykonaním skúšky o odbornej spôsobilosti. Preukázanie odbornej spôsobilosti podlieha zákonnej povinnosti. Žiaľ, v praxi sa možno často stretnúť s neodborne vykonanými prácami, dokonca s ľuďmi, ktorí na daný druh činnosti nemajú osvedčenie (živnostník) alebo oprávnenie (firma). Podľa nášho názoru by sa mali správcovia už vo výberovom konaní presvedčiť o odbornej spôsobilosti prihlásených firiem, respektíve subjektov. Vyhli by sa tak následným zvýšeným nákladom, ktoré budú musieť vynaložiť na odstránenie chýb a porúch. A často ide o chyby či poruchy, ktoré dokonca priamo ohrozujú životy ľudí. Ako príklad možno uviesť výmenu starých kanalizačných stúpacích vedení, ktoré sa v minulosti realizovali z materiálov na báze azbestu. Aj napriek tomu, že ide o nebezpeč­ný odpad spôsobujúci rakovinu pľúc, 90 % firiem vykonávajúcich rekonštrukcie nemá oprávnenie na prácu s azbestom.

Pretože vývoj materiálov a systémov ide veľmi rýchlo dopredu, považujeme za dôležité ďalšie vzdelávanie, to znamená zúčastňovať sa školení. Preto pre každého nášho zamestnanca pravidelne zabezpečujeme školenia vzhľadom na jeho profesijné využitie.

Rovnako považujeme za dôležité vykonávanie kontroly už realizovaných prác. Preto pri každej stavbe, ktorá trvá dlhšie ako jeden deň alebo je väčšieho rozsahu, jeden náš určený pracovník v danej profesii vždy vykonáva kon­trolu a vedie záznamy v stavebnom denníku.

Je vaša pôsobnosť celoslovenská alebo skôr regionálna?
Pracujeme viac-menej v Bratislave a jej okrajových štvrtiach. Registrujeme však aj dopyt od správcov bytových domov nachádzajúcich sa vo väčších mestách, ako je Šaľa, Galanta, Nitra. Preto do budúcnosti plánujeme pokryť aj tieto regióny západného Slovenska.

Na cenu tepla a prípravu teplej vody má vplyv mnoho faktorov. Jedným z nich je aj ochladzovanie vody v nezaizolovaných stúpacích rozvodoch. Ako by mali správcovia, respektíve vlastníci bytov postupovať v tomto prípade?

Nezaizolované stúpacie rozvody alebo rozvody s poškodenou tepelnou izoláciou predstavujú častý problém. O zveľaďovanie spoločných priestorov bytového domu by mali mať záujem všetci rovnako. Samotný vlastník bytu môže na danú skutočnosť upozorniť správcu, ale rieši sa to skôr cez zástupcu vlastníkov bytov. Správca by mal na základe výsledku schôdze vlastníkov bytov začať výberové konanie na zhotovovateľa. Ak sa vlastníci nestretnú s pozitívnym ohlasom správcu, môžu zobrať iniciatívu do vlastných rúk a výberové konanie uskutočniť sami. To však nie je ideálne riešenie, keďže medzi vlastníkmi bytov nemusia byť osoby s potrebnou odbornosťou. Preto sa často stáva, že sa rozhoduje na základe laického pohľadu a ako prioritné kritérium sa volí cena za vykonané práce. Tu by sme chceli upozorniť, že vždy treba prezrieť všetky položky rozpočtu a ponuky vzájomne porovnať. V praxi sa totiž často stáva, že nie všetci majú zakalkulované rovnaké práce, materiály, použitú technológiu montáže. Momentálne riešime problém zrušeného ochranného pospojovania vodovodného potrubia, batérií a vaní (kovových častí) s ochranným elektrickým vodičom, ktoré je dôležité z hľadiska vyrovnania elektrického napätia. Bez pospojovania môže totiž dôjsť k zraneniu ľudí elektrickým prúdom. Zhotovovateľ túto prácu nemal v kalkulácii zahrnutú a ani ju nevykonal. Ľudia si tak vybrali lacnejšiu ponuku, ale v konečnom dôsledku zaplatia viac, keďže chybu ohrozujúcu život treba odstrániť.

Koľko môžu vlastníci bytov ušetriť dodatočným zaizolovaním a aká je návratnosť investície?
To je skôr otázka na projektanta. Ten by mal presne vypočítať všetky straty, z ktorých potom možno vychádzať. Straty tepla závisia nielen od dimenzie potrubia, miesta uloženia potrubia (na povrchu alebo v stene), ale aj od strát tepla cez konštrukcie budovy (rozbité alebo pôvodné okná v pivničných priestoroch a podobne). Zaizolovanie rozvodov vody však nepredstavuje takú vysokú investíciu, aby k návratnosti nedošlo.

Ku každému problému by sa mal vždy vyjadriť odborník. My uprednostňujeme realizáciu prác, a to nielen pri oprave a údržbe, na základe písomného vyjadrenia odborníka.

Inštalácia tepelných čerpadiel na vykurovanie a chladenie bytového domu, respektíve na prípravu teplej vody je v našich podmienkach skôr raritou. Ide o efektívne riešenie?

Na základe projektovej dokumentácie sme schopní montáž tepelného čerpadla zrealizovať. Na Slovensku však nie je zo strany vlastníkov bytov o toto riešenie až taký záujem.

Spadá do vášho portfólia aj montáž fotovoltiky alebo ide o oblasť, ktorú radšej prenechávate iným?
Fotovoltike sa venujeme len okrajovo, ale ak by sme v budúcnosti mali po tejto činnosti vyšší dopyt, urobíme, samozrejme, pre uspokojenie klientov maximum. V budúcnosti by sme chceli našu činnosť preniesť z interiéru aj do exteriéru. Plánujeme do nášho portfólia zaradiť napríklad činnosti spojené so zameriavaním únikov vody, výkopové práce, monitorovanie a odstraňovanie porúch hydroizolácie základových konštrukcií, odvoz stavebného odpadu vlastnými kontajnermi, odstraňovanie porúch na prípojke vody, plynu, elektriny a podobne.

Ak by sme sa pozreli na materiálovú bázu potrubí a tvaroviek pre rozvody plynu, vody a kanalizácie, je rozdiel v porovnaní s minulosťou markantný?

V súvislosti s novými materiálmi sa snažíme sledovať všetky trendy, ktoré sa na trhu objavia. Z nových materiálov, ktoré sa používajú napríklad na rozvody vody, pracujeme s plastovými potrubnými systémami vyrobenými z PPR (polypropylén typ 3) alebo potrubnými systémami vyrobenými z plast-hliníka. V prípade plast-hliníka v porovnaní s pozinkovanými rúrami nedochádza k usadzovaniu vodného kameňa vnútri rúry alebo k tvorbe chrást, cez ktoré preteká voda. Usadzovaním vodného kameňa sa zmenšuje vnútorný priemer, čo má vplyv na prietok média v rúre a následne napríklad na vyregulovanie vykurovacej sústavy.

Pri porovnaní rúry vyrobenej z PPR plastu a plast-hliníka možno povedať, že v podstate ide o to isté, len s tým rozdielom, že plastovo-hliníková rúra má v sebe navyše zabudova­nú hliníkovú výstuž. Vďaka tomu je rozťažnosť materiálu nižšia. Cena plastovo-hliníkových rúr je však na celé dielo o 30 až 40 % vyššia ako za rúru z PPR plastu, preto sa vlastníci bytov čas­to rozhodujú skôr pre použitie rúr z PPR plas­tu. Treba si však uvedomiť, že rúry z PPR plastu sú pri nevhodnom použití alebo nesprávnej montáži náchylnejšie na roztrhnutie a nie je vhodné ich používať na rozvody kúrenia.

To isté platí napríklad aj v prípade flexihadíc. Ak to nie je nevyhnutné, snažíme sa ich nepoužívať. Radšej vytvárame pripojenie napevno. V dôsledku pohybu hadice, ktorý vzniká pôsobením tlaku, sa môže hadica predrať a prasknúť a následkom je vytopenie spodných bytov.

Prevenciou proti poruchám je údržba, pretože každý materiál má svoju životnosť. Často sa nám však stáva, že napríklad pri výmene vodomera aj po upozornení na nevyhnutnosť výmeny poškodenej hadice trvá vlastník bytu len na výmene vodomera.

Bytové domy sú charakteristické umiestnením stúpacích rozvodov v bytovom jadre. Spravidla sa stávajú súčasťou rekonštrukcií kúpeľní a WC. Na čo by majitelia nemali zabúdať?

Vlastníci bytov by pred rekonštrukciou, ktorej súčasťou je aj priestor so stúpacími rozvodmi, nemali zabúdať na ponechanie dostatočného prístupu pre prípad budúcej výmeny rozvodov. Rozvody vody a plynu možno vymeniť s ťažkosťami väčšinou aj pri nedostatočnom priestore, problém však predstavuje kanalizačné potrubie. Ak je nevhodne zamurované, sekaniu sa vlastník bytu žiaľ nevyhne. Pred rekonštrukciou toalety by sme preto vlastníkovi bytu odporúčali zvážiť celkovú výmenu rozvodov.

Podľa nášho názoru by sa každá rekonštrukcia realizovaná v byte mala nahlasovať správcovi, ktorý by mal vedieť vlastníkovi bytu poradiť a poskytnúť určitý odporúčaný postup a informácie o vhodnom riešení, prípadne ho upozorniť na chyby a ich dôsledky, ktoré pri neodborne vykonaných rekonštrukciách vznikajú.
Ak sa vlastník bytu rozhodne pre určitý systém, mal by trvať na tom, aby bol osadený a napojený v súlade s pokynmi výrobcu.

Ak už rekonštrukcia prebehla a prístup k rozvodom je zložitý, existuje riešenie, ktoré si nevyžaduje zásah do stavebnej konštrukcie?

Žiaľ, nie.

S akými poruchami sa v bytových domoch najčastejšie stretávate?
Vo väčšine prípadov ide o upchatú kanalizáciu, zatekanie cez škáry, neodborne osadené sprchovacie kúty, nekvalitne namontované zásteny na sprchovacích kútoch, únik plynu cez poškodenú hadicu napojenú na plynový sporák. Veľmi často sa prepáli plynová hadica v dôsledku zlej elektroinštalácie, čo môže dokonca zapríčiniť iskrenie elektriny. Nasleduje slabý prietok vody, upchaté sitká, nekúriace vykurovacie telesá, zavzdušnený vykurovací systém. Problémy vznikajú aj pre nedostatočnú informovanosť o funkcii regulovania vykurovacích zariadení.

Uvedomujú si vlastníci bytov, že znášajú náklady nielen za opravu, prípadne výmenu vnútorných rozvodov, ale aj tých, ktoré sa nachádzajú mimo budovy na úseku od bytového domu po prípojku, niekedy vzdialenú až niekoľko desiatok či stoviek metrov?

V bytových domoch majú ľudia spravidla predstavu, že sa ich týka len to, čo je v budove. Opak je však pravdou. Túto skutočnosť by vlastníci bytov nemali ignorovať a v bytovom fonde by mali myslieť aj na finančnú rezervu, ktorá pokryje odstránenie porúch na prípojkách. Rovnako by nemali ignorovať vznik akejkoľvek poruchy, či už mimo bytového domu, alebo v spoločných priestoroch bytového domu, ktorú by mali bezodkladne nahlásiť havarijnej službe. Mali by si uvedomiť, že škody, ktoré vzniknú prevádzkovateľovi sietí (vodárňam, elektrárňam, plynárňam), v konečnom dôsledku vždy zaplatí konečný spotrebiteľ. Technickí pracovníci správcu bytového domu by zas mali robiť pravidelné obhliadky technických suterénov a pracovať viac v teréne. Len tak môžu spoznať reálny stav rozvodov a pravidelnou údržbou predchádzať neželaným haváriám.

Potrubiu odvádzajúcemu dažďovú vodu sa spravidla nevenuje dostatočná pozornosť. Je to možno aj preto, že havarijný stav sa zväčša prejaví až počas prívalových dažďov. Aké možnosti rekonštrukcie majú vlastníci bytov?
Údržba alebo rekonštrukcia zabudovaných strešných zvodov sa neriešia skoro vôbec. V ich prípade by sa mal klásť dôraz na pravidelné čistenie. Podľa môjho názoru by pri dodržaní pravidelnej údržby nedochádzalo k takým častým poruchám. Ak porucha vznik­ne, jej odstránenie sa nikdy nerieši výmenou celého zvodu, ale len porušenej časti.

Strešné zvody predstavujú zásadný problém aj pri rekonštrukcii strechy. Prestupy medzi strechou a bytom sa spravidla nemenia. Do pôvodnej rúry sa väčšinou vloží nová rúra s menším priemerom, čo však zmenšuje dimenziu otvoru a tým aj rýchlosť odtekania vody zo strechy. Zároveň sa medzi starou a novou rúrou vytvorí medzera, cez ktorú preniká do tepelnoizolačnej vrstvy kondenzát vznikajúci v kanalizačnom potrubí. Tým sa v tepelnej izolácii hromadí voda a znižuje sa jej tepelnoizolačná schopnosť. Strecha zároveň ďalej zateká.

Do akej miery je vyregulovanie vykurovacej sústavy s osadením termostatických ventilov bez výmeny rozvodov účinné?

Každý projektant navrhujúci vyregulovanie vykurovacej sústavy by mal zvážiť, či má s ohľadom na existujúci stav potrubia vyregulovanie zmysel. Ak je potrubie zanesené vodným kameňom a nemožno zabezpečiť požadovaný prietok vody, vyregulovanie zmysel nemá. Ďalším rizikom ponechania pôvodných rozvodov je možnosť odtrhnutia usadeného vodného kameňa pre zvýšený tlak vody a následné upchatie systému. Vlastníci bytov by mali zvážiť, komu si reguláciu dajú urobiť. Treba vždy vychádzať z projektu a zvoliť si vhodný systém.

Pri výmene vstupných dverí, súčasťou ktorých sú aj komunikačné zariadenia, sa často stáva, že po dokončení montáže, prípadne ďalších stavebných prác (napríklad zatepľovania) sú tieto zariadenia nefunkčné. Kde možno hľadať príčinu a ako sa dá odstrániť?
Tu sa stretajú dva problémy. Prvým je nezosúladenie viacerých čiastkových obnov bytového domu a druhým už spomínané nesprávne kritérium výberu zhotovovateľa – cena. Často sa totiž stáva, že rozvodná skriňa sa nachádza pod už zrealizovaným zateplením. Firma dodávajúca zateplenie takéto práce spravidla nemá v kalkulácii zahrnuté, a preto by sa zároveň so zateplením mala realizovať aj výmena komunikačného zariadenia alebo celých dverí. Treba si uvedomiť, že dodatočná výmena bude predstavovať nevyhnutný zásah do už obnovenej fasády.

Maroš Matuška,
majiteľ spoločnosti
VOKUPE, spol. s r. o.

Peter Šléz,
výkonný riaditeľ spoločnosti
VOKUPE, spol. s r. o.

Rozhovor spracovala: Andrea Dingová
FOTO: Dano Veselský, VOKUPE

Článok bol uverejnený v časopise Správa budov.

–>–>