Holcim Slovensko dosiahol v roku 2006 rekordný obrat 3,8 miliardy Sk

Tržby za vlastné výrobky a služby vo výške 3,847 miliardy korún (medziročné zvýšenie o 7%) dosiahol v roku 2006 líder na trhu stavebných materiálov a súvisiacich služieb Holcim (Slovensko) a.s. V súlade s očakávaniami dosiahol zisk pred zdanením 187 miliónov korún (zvýšenie o 26%).

Rozsiahla modernizácia ukončená v roku 2004, do ktorej investoval Holcim Slovensko 2,2 miliardy korún a jasná stratégia zameraná na zákazníkov, ktorí očakávajú vysokokvalitné výrobky a služby, spoľahlivosť a stabilitu, priniesli výsledky. Takmer každý druhý dom, nemocnica, most alebo tunel na Slovensku sú postavené z materiálov Holcim. Holcim Slovensko tým potvrdil svoju vedúcu pozíciu na trhu a dlhodobé odhodlanie podporovať rozvoj Slovenska.

“Naše investície ukazujú, že Holcim má dlhodobý zámer dodávať na Slovensku vysoko kvalitné stavebné materiály a súvisiace služby. Našou obchodnou stratégiou je spolupráca s tými zákazníkmi, ktorí zdieľajú našu víziu dlhodobých záväzkov a prvotriednej kvality,“ povedal predseda predstavenstva Holcim (Slovensko) a.s. Roland van Wijnen. „Minulý rok sa vyznačoval rozsiahlym rastom stavebného priemyslu. Pokračovali sme v našej stratégii spolupráce s tými zákazníkmi, ktorí dávajú prednosť našej spoľahlivosti a stabilným, vysoko kvalitným výrobkom a službám. V stavebnom priemysle s rastom 15% sme preto museli urobiť rozhodnutie. Mierne sme znížili náš podiel na trhu, aby sme boli schopní nepretržite zásobovať našich zákazníkov počas kritickej špičky v hlavnej stavebnej sezóne. Takáto spoľahlivosť nebola vždy v našom odvetví samozrejmosťou. Pevne veríme, že trvalý rast dosiahneme vtedy, keď dodržíme slovo a zabezpečíme nepretržité dodávky a budeme otvorene komunikovať so všetkými zainteresovanými skupinami,“ povedal Roland van Wijnen.

Ochrana životného prostredia

Spoločnosť Holcim Slovensko pokračovala v investíciách do ochrany životného prostredia. Počas roku 2006 bolo do tejto oblasti investovaných celkovo 65 miliónov korún. Cementáreň v Rohožníku je v súčasnosti vybavená najmodernejšou technológiou odprášenia. Emisie tuhých znečisťujúcich látok (prach) v období rokov 1993 až 2006 klesli o viac ako 99%. V roku 2006 emitovala cementáreň v Rohožníku menej ako 20 mg/Nm3 tuhých znečisťujúcich látok, čo je o 10 mg/Nm3 menej ako povoľuje limit stanovený slovenskou i európskou legislatívou.

V roku 2007 investuje Holcim (Slovensko) a. s. 182 miliónov korún do zlepšenia ochrany životného prostredia. Vďaka investíciám v rohožníckej cementárni bude Holcim schopný nahradiť až 50% tradičných fosílnych palív ako sú uhlie a plyn alternatívnymi palivami, a to pri dodržaní limitov emisií a kvality produktov. Holcim považuje alternatívne palivá za dôležitý nástroj na zníženie emisií CO2 ako aj nákladov.

Personálna politika

Ku koncu roka 2006 spoločnosť Holcim (Slovensko) a.s., zamestnávala 584 zamestnancov. Na vzdelávanie a tréningy bolo vynaložených 15 371 917 korún, čo predstavuje 26 321 korún na zamestnanca.

Prioritou číslo jeden je pre spoločnosť Holcim bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci (BOZP) každého, kto pracuje v prevádzkach alebo v ich okolí. Počas roka 2006 sa v prevádzkach Holcim (Slovensko) a.s. stalo 5 úrazov. Holcim (Slovensko) a.s., inicioval nový súbor opatrení na ďalšie zlepšenie BOZP, ktoré sú zamerané na “nulovú mieru výskytu ”.)

“Tak, ako sa to očakáva od zodpovedného lídra trhu, kroky ktoré podniká Holcim v oblasti sociálnej zodpovednosti a ochrany životného prostredia, dávajú príklad celému odvetviu. Navyše si uvedomujeme, že naše výsledky v týchto oblastiach sú rovnako dôležité ako naše ekonomické výsledky,” povedal predseda predstavenstva Holcim (Slovensko) a.s. Roland van Wijnen.

Prevádzkové kapacity a predaj

Na Slovensku Holcim prevádzkuje cementáreň v Rohožníku a terminál v Banskej Bystrici. V roku 2006 predal Holcim (Slovensko) a.s. takmer 1,5 milióna ton sivého a bieleho cementu. V oblasti kameniva má Holcim (Slovensko) a.s. 3 výrobne kameniva a predal 363 000 ton kameniva. Betón je jedna z ciest ako sú cement a kamenivo z Holcimu používané v stavebnom priemysle. Holcim kontroluje sieť 27 betonární, ktoré sú rozmiestnené v západnej a strednej časti Slovenska. V roku 2006 týchto 27 betonární predalo 523 000 ton betónu, ktoré boli použité pri stavbe obytných domov, ale aj pri rozsiahlych stavebných projektoch. Príkladmi všeobecne známych stavebných projektov, pri ktorých sú používané stavebné materiály a služby Holcimu  sú tunel Sitina, projekt Eurovea v Bratislave, Europe Shopping Center v Banskej Bystrici rovnako ako pre logistické centrum v Nitre a priemyselný park v Leviciach.

Výhľad na rok 2007

“V roku 2007 opäť očakávame v špičke stavebnej sezóny nedostatok stavebných materiálov, pretože mierna zima a rozmach v oblasti stavebníctva nedovolili vytvoriť si rozsiahle zásoby. Celé naše úsilie zameriame na to, aby naši zákazníci ani tento rok nezaznamenali žiadne prerušenie dodávok v ich stavebnom kalendári počas tohto kritického obdobia. V dôsledku práce s ustálenou bázou zákazníkov, Holcim Slovensko sa zameriava na zvyšovanie obratu v súlade s vývojom trhu,” povedal predseda predstavenstva Holcim (Slovensko) a.s. Roland van Wijnen.

Zdroj: Holcim (Slovensko) a.s.

KategórieUdalosti