Stavba roka 2019 – vyhlásenie súťaže

Združenie pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva - ABF Slovakia, Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Únia miest Slovenska, Slovenská komora stavebných inžinierov, Zväz stavebných podnikateľov Slovenska, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta, Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o., Prvá stavebná sporiteľňa, a. s., Vydavateľstvo EUROSTAV, s. r. o. vyhlasujú 25. ročník celoštátnej verejnej neanonymnej súťaže STAVBA ROKA 2019.

Poslaním súťaže je podpora kvality stavebných diel realizovaných na Slovensku, ako súčasť uceleného
systému zabezpečovania kvality vo výstavbe a stavebníctve. Jedným z gestorov tohto systému je
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky a garantmi kvality jeho realizácie sú Zväz
stavebných podnikateľov Slovenska, Slovenská komora stavebných inžinierov a Slovenská komora
architektov.

Súťaž sa vyhlasuje pre stavby v kategóriách „Budovy“ a „Inžinierske stavby“ (nová stavba, obnova,
rekonštrukcia). Všetky stavby musia byť realizované na území Slovenskej republiky bez ohľadu na štátnu
príslušnosť fyzických osôb a krajinu registrácie právnických osôb zúčastnených na ich realizácii (autorov
architektonického riešenia, projektantov, hlavných zhotoviteľov, stavebníkov či developerov).

HODNOTENIE STAVIEB – prihlásené stavby posudzuje a hodnotí odborná porota podľa predpísanej
technickej dokumentácie. Porota spoločne vykoná obhliadku každej stavby, ktorá podľa technickej
dokumentácie. Porota hodnotí urbanistické a architektonické riešenie, stavebno-technické riešenie,
vhodnosť použitia materiálov a výrobkov (ich remeselné a profesionálne zvládnutie pri zhotovení diela),
realizáciu stavby, funkčnosť a vplyv súťažného návrhu na životné prostredie a celospoločenský prínos
stavebného diela.

CENY – Hlavnou cenou súťaže je ocenenie stavby titulom STAVBA ROKA. Porota môže udeliť hlavnú
cenu samostatne v kategórii „Budovy“ a v kategórii „Inžinierske stavby“. Hlavná cena sa udeľuje z
nominácií na hlavnú cenu, ktorými sú stavby ocenené cenami vyhlasovateľov a cenami za
celospoločenský prínos.

Ceny vyhlasovateľov súťaže vrátane cien za celospoločenský prínos udelí porota tým stavbám, ktoré
okrem splnenia súťažných podmienok osobitným spôsobom napĺňajú, kritériá súťaže:

  • Cena MDV SR za celospoločenský prínos v oblasti architektúry a stavebníctva,
  • Cena ÚMS za celospoločenský prínos v rozvoji miest a obcí Slovenska,
  • Cena za výnimočné a progresívne projektové riešenie,
  • Cena za mimoriadnu kvalitu realizácie stavby,
  • Cena za uplatnenie vedy a výskumu pri navrhovaní a zhotovovaní stavby,
  • Cena za použitie progresívnych stavebných výrobkov a inovatívnych postupov výstavby,
  • Cena za nápaditý architektonický koncept,
  • Cena bytový/rodinný dom roka.

V 25. ročníku súťaže sa opäť uskutoční aj 11. ročník web ankety o CENU VEREJNOSTI 2019. Cena bude
udelená na základe hlasovania širokej verejnosti na známom vysoko ratingovom portáli
www.zoznam.sk.

SLÁVNOSTNÉ VYHLÁSENIE VÝSLEDKOV súťaže a odovzdávanie cien sa uskutoční 25. 3. 2020
v Incheba EXPO ARENE v Bratislave. Súčasťou tohto podujatia je aj prezentácia putovnej výstavy
všetkých odbornou porotou posudzovaných stavieb – STAVBA ROKA 2019.

SPÔSOB PRIHLÁSENIA STAVBY – zaslaním vyplnenej a podpísanej záväznej prihlášky do súťaže
STAVBA ROKA 2019 a uhradením administratívneho poplatku vo výške 300,- € (tristo eur).

Prihlasovateľom stavby môže byť FO alebo PO, ktorá sa zúčastnila na príprave a realizácii stavby.
Základnou podmienkou účasti v súťaži je dokončená stavba s vydaným kolaudačným rozhodnutím
alebo rozhodnutím o predčasnom užívaní stavby s nadobudnutím jeho právoplatnosti v
období od 1. apríla 2018 do 30. novembra 2019.

Prihlášku do súťaže môže podať každá právnická alebo fyzická osoba, ktorá stavebné dielo realizovala,
alebo sa akýmkoľvek spôsobom podieľala na jeho realizácii, t. j. stavebník (investor) či developer, autor
architektonického riešenia, projektant, hlavný zhotoviteľ (stavebná firma) alebo stavebný dozor.

Uzávierka záväzných prihlášok do súťaže: 30. november 2019.
Odovzdanie kompletnej technickej dokumentácie podľa týchto súťažných podmienok: 20. december 2019.
Viac informácií nájdete na: www.stavbaroka.eu/stavba-roka-2019