26. Bratislavské sympózium o strechách budov

STRECHY 2019 – 26. Bratislavské sympózium o strechách budov

Cech strechárov Slovenska zorganizoval v poradí 26. Bratislavské sympózium o strechách budov STRECHY 2019.

Počet účastníkov odborného medzinárodného sympózia prekročil hranicu 170 prítomných účastníkov, čím sa tohtoročné jesenné strechárske sympózium zaraďuje doteraz za jedno z najúspešnejších.

Priebeh sympózia naplnil všetky očakávania spojené s predstavami organizátorov, garantov, partnerov a podporovateľov podujatia.

26. Bratislavské sympózium o strechách budov

Ďalšie číslo, na ktoré sme ako organizátori nesmierne hrdí, je číslo 22. Práve toto číslo predstavuje počet založených firemných promo stolíkov, na ktorých sa prezentovalo 22 firiem pracujúcich v oblasti striech a zameraných na tematiku strechy. Úspechu sympózia predchádzala odbornými garantmi určená hlavná téma, ktorá znela: Príklady kvalitných striech.

26. Bratislavské sympózium o strechách budov

Téma sa už hneď na začiatku, keď boli Cechom strechárov Slovenska vyhlásené prihlášky pre prednášajúcich, stretla bezprostredne s mimoriadnym záujmom zo strany prednášajúcich, nakoľko počet prihlásených záujemcov o prednášky dosiahol obdivuhodný počet, ktorým by sa zaplnilo štvordňové sympózium.

Zaradenie do programu tých najkvalitnejších a profesionálnych prednášajúcich a ich jednotlivých tém, sa následne prejavilo aj na počte záujemcov o účasť zo strany poslucháčov.

Sympózium otvoril a prítomných privítal Odborný garant sympózia a Predseda CSS Ing. Eduard Jamrich. Prítomných pozdravil zástupca Slovenskej komory stavebných inžinierov, Podpredseda SKSI Ing. Ladislav Lehocký. SKSI bola Partnerom sympózia. Tretí v poradí pozdravil a prítomných privítal zástupca Partnera sympózia, Doc. Ing. arch. et Ing. Milan Palko, PhD. zo Stavebnej fakulty STU v Bratislave. Docent Palko zároveň viedol odborné podujatie a sprevádzal účastníkov počas celého priebehu konania dvojdňového sympózia.

26. Bratislavské sympózium o strechách budov

Prednášky boli rozdelené do 4 blokov, v ktorých odznelo 28 odborných príspevkov. Po prednese bol poskytnutý hneď priestor aj na diskusiu s poslucháčmi.

Večerné hodiny prvého dňa sympózia každý rok patria večernej slávnostnej recepcii.

26. Bratislavské sympózium o strechách budov

Súčasťou večera ako každý rok bolo odovzdanie ocenenia ZLATÝ KRUH 2019 za najhodnotnejšiu prednášku prednesenú v predchádzajúcom roku. Na základe ankety ocenenie získal člen Cechu strechárov Slovenska Ing. Ivan Kolárik zo spoločnosti Kontrakting stavebné montáže, spol. s r.o., Žilina. Ocenená prednáška bola v roku 2018 na tému: „Drevo v pozemnom staviteľstve – nostalgické reminiscencie alebo konštrukčná revolúcia?“

26. Bratislavské sympózium o strechách budov

Slávnostná večerná chvíľa patrila Ing. Valérii Šepákovej zo spoločnosti Š – STRECHY spol. s r.o. Banská Bystrica, ktorá sa stala Čestnou členkou CSS. Na záver je potrebné uviesť konštatovanie, že vďaka za úspech podujatia patrí všetkým účastníkom, ktorí nášmu sympóziu a cechu zachovávajú svoju priazeň a sympatie a „striech“ sa opäť zúčastnili. Pevne veríme, že sa zasa spoločne stretneme a uvidíme na 27. Bratislavskom sympóziu STRECHY 2020, ktoré sa bude konať 25. a 26. 11. 2020 (streda, štvrtok) v Bratislave a už tradične v hoteli Bratislava.

Ing. Eduard Jamrich

Odborný garant sympózií

Predseda Cechu strechárov Slovenska

www.cechstrecharov.sk