Prihláste stavbu do súťaže Stavba roka 2018

Ako môžete prihlásiť projekt do súťaže? Zaslaním vyplnenej a podpísanej záväznej prihlášky a uhradením administratívneho poplatku vo výške 300 €. Základnou podmienkou účasti v súťaži je dokončená stavba, na ktorú sa vydalo kolaudačné rozhodnutie/rozhodnutie o predčasnom užívaní stavby s nadobudnutím právoplatnosti v období od 1. apríla 2017 do 30. novembra 2018. Uzávierka záväzných prihlášok do súťaže je 30. novembra 2018. Termín na odovzdanie technickej dokumentácie podľa súťažných podmienok je 20. decembra 2018.

Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže a odovzdávanie cien sa uskutoční 27. marca 2019 v Bratislave na galavečere vysielanom v RTVS. Súčasťou tohto podujatia je aj slávnostné otvorenie veľtrhov Coneco a Racioenergia, ako aj vernisáž putovnej výstavy odbornou porotou posudzovaných stavieb – Stavba roka 2018.

Poslaním súťaže je podpora kvality realizácie stavebného diela ako súčasť uceleného systému zabezpečovania kvality vo výstavbe a stavebníctve s cieľom v reálnom čase dosiahnuť európske štandardy. Porota hodnotí architektonické a urbanistické riešenie, konštrukčné a stavebno-technické riešenie, funkčnosť a vplyv na životné prostredie, použité materiály a výrobky, stavebnú realizáciu, ekológiu, energetickú náročnosť a celospoločenský prínos.

Vyhlásenie súťaže a všetky potrebné dokumenty nájdete na http://www.stavbaroka.eu/stavba-roka-2018.