Pozvánka na konferencie Sanácia a rekonštrukcia stavieb 2018 a CRRB 2018

Pozvánka na konferencie Sanácia a rekonštrukcia stavieb 2018 a CRRB 2018

Vedeckotechnická spoločnosť pre sanáciu stavieb a starostlivosť o pamiatky – WTA CZ spoločne s FAST VUT v Brne organizujú pod záštitami českého ministerstva kultúry, Národného pamiatkového ústavu, ministerstva priemyslu a obchodu a prof. Ing. Miroslava Bajera, CSc., dekana FAST VUT v Brne v dňoch 28. – 29. novembra 2018 40. konferenciu Sanácia a rekonštrukcia stavieb 2018 a 20. medzinárodnú konferenciu WTA 2018 „CRRB - 20th International Conference on Rehabilitation and Reconstruction of Building", ktoré sa budú konať na FAST VUT v Brne, Veveří 95.

Kompletnú pozvánku so základnými informáciami nájdete  na webe www.wta.cz/konference.
Viac informácií o medzinárodnej konferencii CRRB 2018 – http://crrb.wta.cz.

Tohtoročná 40. konferencia Sanácia a rekonštrukcia stavieb 2018 bude prebiehať ako tradičná konferencia zaoberajúca sa problematikou sanácií stavieb, ktoré sú tematicky rozčlenené do týchto oblastí: ochrana a sanácia drevených konštrukcií; povrchové úpravy; reštaurovanie kameňa; sanácia muriva; sanácia betónových konštrukcií; fyzikálno-chemické vlastnosti; statika a dynamika stavieb a sanácia hrazdených stavieb.

Na tohtoročnú konferenciu boli vybrané tieto hlavné témy:
1. sanácia a rekonštrukcia historických a súčasných stavieb,
2. nové sanačné materiály a možnosti ich využitia,
3. požiarna bezpečnosť stavieb.

V priebehu konferencie vystúpia k daným témam zástupcovia WTA CZ a ďalší poprední domáci odborníci, ktorí prednesú príspevky za jednotlivé referáty.
Spoločnosť WTA CZ je usporiadateľom v poradí už 20. konferencie WTA CZ, ktorá je tento rok plánovaná s medzinárodnou účasťou pod názvom „20th CRRB – Conference on Rehabilitation and Reconstruction of Buildings“, budú na nej prezentované vedecké a praktické poznatky z tohto odvetvia. Po skončení konferencie budú vybrané vedecké články publikované v časopise zaradenom v databáze SCOPUS (porov. aktuálnu metodiku VaV v Českej republike). Z oboch konferencií sa vydá tlačený zborník s uvedenými odbornými i vedeckými príspevkami.

Tešíme sa na spoločné stretnutie v počas konferencie.
Organizačný výbor konferencie

Kontakt
Vědeckotechnická společnost pro sanace staveb a péči o památky WTA CZ
Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1
tel: 221 082 397, 608 909 369
e-mail: wta@wta.cz
www.wta.cz

Vysoké učení technické v Brně

Fakulta stavební
Veveří 331/95, 602 00 Brno
tel: 541 147 501;
e-mail: wta@fce.vutbr.cz

KategórieAktuálne