Odborníci sa zhodli na prioritách rozvoja železničnej dopravy do roku 2020

Odborníci sa zhodli na prioritách rozvoja železničnej dopravy do roku 2020

V uplynulých dňoch sa v Bratislave uskutočnila medzinárodná konferencia 7. Fórum koľajovej dopravy, ktorej cieľom bolo vyzdvihnúť potrebu rozvoja železničnej a mestskej koľajovej dopravy na Slovensku a nadviazať na stratégiu Európskej únie v tomto smere. Jednou z kľúčových tém bolo hľadanie riešení a zdrojov na rýchlejšiu modernizáciu železničných tratí a integráciu železničnej dopravy do dopravnej infraštruktúry Slovenska, ako aj do transeurópskej železničnej siete. V rámci konferencie sa po prvýkrát na Slovensku udeľovalo aj ocenenie „Osobnosť železničnej a mestskej koľajovej dopravy na Slovensku“, ktoré víťazovi odovzdali generálny riaditeľ ŽSR Ing. Vladimír Ľupták a  Ing. Slavomír Podmanický za Spoločnosť PSKD.

Otvorenia medzinárodnej konferencie 7. Fórum koľajovej dopravy sa zúčastnil štátny tajomník MDVaRR SR Arpád Ersek, generálny riaditeľ ŽSR Ing. Vladimír Ľupták, generálny riaditeľ železničnej spoločnosti Cargo Slovakia, a.s. Ing. Pavol Ďuriník, PhD., prorektor Žilinskej univerzity Prof. Ing. Ján Čelko, CSc. a vedúci Sekretariátu Spoločnosti PSKD Ing. Slavomír Podmanický. V rámci medzinárodnej konferencie odznelo 30 odborných príspevkov, ktoré hodnotili predovšetkým financovanie modernizácie a budovanie tratí a prerozdeľovanie financií v rámci Slovenskej republiky. Celkovo sa konferencie zúčastnilo 240 účastníkov z rôznych krajín, ako Česká republika, Bulharsko, Rakúsko, Nemecko, Fínsko, Portugalsko, Švédsko, či Švajčiarsko.

Účastníci konferencie si vytýčili priority pre rozvoj osobnej a nákladnej koľajovej dopravy do roku 2020 pre osobnú a nákladnú dopravu. Hlavnými cieľmi pre slovenské železnice v najbližšom období je ukončenie modernizácie koridorov č. Va (Bratislava – Žilina – Košice – Čierna nad Tisou – štátna hranica s Ukrajinou – v dĺžke 545 km) a č. VI (Žilina – Čadca – štátna hranica s Poľskom, resp. s Českom – v dĺžke 51 km), ako aj napojenie Bratislavy na koridor č. 17 v rámci siete TEN-T. Prioritou pre Slovensko je zásadne zmeniť vnímanie železníc na Slovensku, s čím súvisí prehodnotenie stratégie rozvoja dopravy a pridelenie dostatku financií na modernizáciu železníc a integrovanú dopravu predovšetkým v plánovacom období 2014 – 2020. S financovaním rozvoja železničnej dopravy úzko súvisí aj zabezpečení plného čerpania pridelených finančných zdrojov na železničnú a integrovanú dopravu v rámci OPD v plánovacom období 2007 – 2013.

V oblasti verejnej osobnej dopravy vnímajú odborníci ako priority zahájenie reálnej integrácie verejnej osobnej dopravy a zabezpečenie deľby výkonov s exkluzivitou železničnej dopravy samozrejme z úrovne štátu a v spolupráci s VÚC, regionálnymi a miestnymi orgánmi. Zároveň aj vyčlenenie finančných prostriedkov na budovanie moderných terminálov integrovanej osobnej dopravy, resp. na revitalizáciu už jestvujúcich, a modernizáciu vozňového parku v ZSSK. Prioritami pre nákladnú dopravu by mala byť do roku 2020 harmonizácia poplatkov medzi železničnou a cestnou dopravou, výrazné zvýšenie podielu železničnej dopravy na celkovej preprave tovaru, aktualizácia stratégie rozmiestnenia multimodálnych terminálov, zabezpečenie ich budovania a financovania zo štátneho rozpočtu s podporou fondov EÚ, ako aj privatizácia Železničnej spoločnosti Cargo a takto získané zdroje použiť na rozvojové programy železničnej infraštruktúry. Účastníci odborného fóra tiež zdôraznili potrebu vypracovania analýz súčasného stavu, ako aj serióznych výhľadových štúdií, ktoré poslúžia na vytvorenie ďalšej stratégie do roku 2020 a s výhľadom do ďalších rokov.

V rámci 7. Fóra koľajovej dopravy sa na Slovensku po prvýkrát na slávnostnej recepcii udeľovalo aj ocenenie „Osobnosť železničnej a mestskej koľajovej dopravy na Slovensku“. Víťazom prvého ročníka sa stal Ing. Jozef Antoš, ktorý sa počas viac ako 44-ročnej práce na železnici zaslúžil o bezpečnú prevádzku železničnej dopravy, rozvoj a plnenie úloh rezortu dopravy. Významnou mierou sa podieľal aj na skvalitňovaní, rozširovaní a zefektívňovaní spolupráce so zahraničnými železničnými správami. Cenu víťazovi, ktorý neskrýval prekvapenie, radosť ani dojatie, odovzdal generálny riaditeľ ŽSR Ing. Vladimír Ľupták a Ing. Slavomír Podmanický za Spoločnosť PSKD – Prevádzka a stavby koľajovej dopravy.

Súčasťou konferencie bola aj odborná exkurzia na stavbu dvojkoľajného železničného tunela „Turecký vrch“, ktorý sa buduje v rámci modernizácie železničnej trate na rýchlosť 160 km/hod v úseku Nové Mesto nad Váhom – Púchov. Pre mnohých bola táto exkurzia zaujímavá a jedinečná, o čom svedčí aj vysoká účasť zahraničných hostí.

Usporiadateľom konferencie 7. Fórum koľajovej dopravy bola Spoločnosť PSKD – Prevádzka a stavby koľajovej dopravy  v spolupráci so Železnicami Slovenskej republiky Bratislava. Záštitu nad konferenciou prevzal 1. podpredseda vlády a minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Ing. Ján Figeľ, rektori Žilinskej univerzity, Slovenskej technickej univerzity v Bratislave a Technickej univerzity v Košiciach. Hlavnou myšlienkou 7. fóra koľajovej dopravy bolo poukázať na potrebu prehodnotiť strategické ciele v riešení dopravy na Slovensku s prihliadnutím na benefity, ktoré poskytuje koľajová doprava z hľadiska plynulosti dopravy, efektívnosti a ekologickej výhodnosti na rozdiel od preferovanej cestnej dopravy. Cieľom konferencie bolo zároveň vyzdvihnúť potrebu podpory železničnej a mestskej koľajovej dopravy na Slovensku a s tým súvisiacu naliehavosť hľadania riešení a zdrojov na rýchlejšiu modernizáciu železničných tratí a integráciu železničnej dopravy do dopravnej infraštruktúry Slovenska.

Zdroj: PSKD