Indikátor dôvery v stavebníctve má v novembri hodnotu 2 p.b.

Indikátor dôvery v stavebníctve vzrástol v novembri o 2,5 na 2 percentuálne body (p.b.) a úroveň jeho dlhodobého priemeru prevýšil o 26 bodov, čo ovplyvnilo očakávané zvyšovanie počtu zamestnancov.

Na základe zistení Štatistického úradu (ŠÚ) SR trend stavebnej aktivity za posledné tri mesiace sa v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom zvýšil, konjunkturálne saldo vzrástlo o 14 na 29 p. b. Rastúcu stavebnú aktivitu zaznamenalo 43 % respondentov, 53 % ju hodnotilo ako nezmenenú a pokles za posledné tri mesiace zaznamenali 4 % podnikov.

Hodnotenie súčasnej úrovne dopytu po stavebnej produkcii sa v porovnaní s októbrom zhoršilo o 1 na -21 p. b., keď 26 % podnikov považovalo úroveň dopytu za nedostatočnú a 74 % za dostatočnú resp. viac ako dostatočnú. Medzi najvýraznejšie faktory, obmedzujúce v súčasnosti rast stavebnej produkcie, zaradilo 21 % respondentov nedostatok zamestnancov, 20 % poveternostné podmienky, 15 % nedostatočný dopyt a 13 % finančné obmedzenia. Medzi dôvody uviedli opýtaní aj platobnú nedisciplinovanosť odberateľov, druhotnú platobnú neschopnosť, nedostatok remeselníkov a rast cien stavebného materiálu. Bariéry rastu nepociťuje 23 % podnikov.

V najbližších troch mesiacoch podniky očakávajú zvýšenie zamestnanosti, konjunkturálne saldo počtu zamestnancov sa po sezónnom očistení v porovnaní s októbrovou úrovňou zvýšilo o 4 na 25 bodov. So zvyšovaním zamestnanosti počíta 9 % respondentov, o zmenách neuvažuje 68 % a 23 % respondentov predpokladá znižovanie počtu zamestnancov v nasledujúcom období, najmä podniky vykonávajúce inžinierske stavby. Konjunkturálne saldo očakávaných cien stavebnej produkcie v nasledujúcich troch mesiacoch sa zvýšilo oproti minulému mesiacu o 7 na 42 p. b., pričom 37 % respondentov počíta s rastom cien, z nich očakávajú 2 % rýchlejšie a 27 % rovnaké tempo rastu cien ako v predchádzajúcom období, 8 % počíta s jeho spomalením. So zmenami cien v nasledujúcich troch mesiacoch neuvažuje 61 % respondentov a 2 % podnikov predpokladajú znižovanie.
Hodnotenie ekonomickej situácie podnikov v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom sa zlepšilo, konjunkturálne saldo vzrástlo o 3 na 9 bodov. Zlepšenie očakáva 21 % podnikov, 71 % nepredpokladá vo vývoji žiadne zmeny, 8 % respondentov očakáva zhoršenie.

Podľa očakávaní opýtaných sa stavebná aktivita v nasledujúcich troch mesiacoch v porovnaní s októbrovým hodnotením nezmení, konjunkturálne saldo ostalo na úrovni 38 bodov. Vyššiu stavebnú aktivitu očakáva 16 % podnikov, jej stabilizáciu 49 % a pokles 35 % podnikov. Na základe objednávok majú firmy zabezpečenú prácu v priemere na 8 mesiacov. Najvyššiu zásobu práce majú podniky s počtom 500 a viac zamestnancov, 9,8 mesiaca, z územného hľadiska ide o podniky v Bratislavskom a Trenčianskom kraji.

Zdroj: TASR