Súkromné zariadenie Dobré časy v Brne-Ivančiciach v Českej republike so 167 lôžkami.

Budovy pre sociálne služby sú drahé nevesty

Jeseň ľudského života sa spája s potenciálom tzv. striebornej ekonomiky, ale neznamená to nutne jednofarebnosť. Naopak, sociálne a zdravotné potreby seniorov sú rôznorodé, rovnako ako ich pokrytie.

Zabezpečenie financií na prípravu, výstavbu a prevádzkovanie „kamenných“ zariadení sociálnych služieb (ZSS), zariadení opatrovateľskej služby (ZOS) a ich plánovanie očakávajú občania najmä od štátu a regionálnej a miestnej samosprávy.

Výstavba nového ZSS, ZOS alebo zásadná rekonštrukcia je však pre samosprávy veľmi náročná, a preto využívajú rôzne zdroje financovania. Investujú z vlastného rozpočtu, berú si úvery z bánk i zo Štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB). Získavajú peniaze aj z Európskej únie, ku ktorým patria prostriedky z plánu obnovy.

Postupne sa objavuje aj súkromný kapitál, pre ktorý má výstavba a prevádzkovanie budov sociálnych služieb dlhodobý investičný zmysel. K začiatku roka 2022 žilo na Slovensku vyše 180-tisíc občanov vo veku nad 80 rokov a viac ako 760-tisíc ľudí vo veku od 65 do 79 rokov.

V Dúbravskej oáze pokoja a oddychu v Bratislave je aktuálne vyše 120 klientov.
V Dúbravskej oáze pokoja a oddychu v Bratislave je aktuálne vyše 120 klientov. | Zdroj: Dano Novotný

Potreba sociálnych služieb a zariadení v budúcnosti porastie. A to v dôchodkovom veku nie je silná generácia tzv. Husákových detí, ktoré sa narodili v 70. rokoch minulého storočia. Sociálne služby sú u nás veľkou témou z dôvodu starnutia obyvateľstva a sťahovania za prácou, keď dospelí potomkovia často strácajú kontakt s rodiskom.

Chtiac-nechtiac sa potom často pri zabezpečení starostlivosti o rodičov musia spoliehať na štát, samosprávu, širšiu rodinu a známych. Pri súčasných malých nedostatočných kapacitách je urgentné umiestnenie seniora v zariadení sociálnych služieb otázne. Nie každý má k dispozícii niekoľkoizbový byt alebo rodinný dom, kde môže bývať spolu s rodičmi. Nie každý senior chce dožiť mimo miesta, ku ktorému ho viažu dlhoročné kontakty a spomienky.

940-tisíc občanov vo veku nad 65 rokov žilo na Slovensku na začiatku roka 2022. Z nich vyše 180-tisíc bolo  vo veku viac ako 80 rokov.

Radšej zariadenia rodinného typu ako veľké

Slovenská republika má vo výstavbe ZSS v regiónoch veľký investičný a modernizačný dlh. Ak sa má rekonštrukcia budovy financovať z plánu obnovy, cieľom je určite úspora primárnej energie priemerne vo výške 30 %. Prijímateľ sa navyše zaviaže, že po ukončení realizácie projektu bude poskytovať sociálne služby v zariadení aspoň 10 rokov.

Už nestačí ako v minulosti upraviť bývalú ubytovňu alebo bytovku na ZSS. Trend je opačný – deinštitucionalizácia zariadení, viac sociálnej starostlivosti a zariadení na komunitnej úrovni, tzv. rodinné bývanie, moderný prístup k exteriéru a interiéru.

SCBB 2022.10.11 0029
Senior centrum Tulská v Banskej Bystrici otvorili v októbri tohto roka. | Zdroj: PAHRO

Vláda prijala aj Národnú stratégiu deinštitucionalizácie sociálnych služieb a náhradnej starostlivosti na roky 2020 – 2026, ktorú je možné plniť vďaka reformám a financiám z plánu obnovy. Medzi prvé lastovičky patrí dvojdom v obci Častá v Bratislavskom samosprávnom kraji pre 12 klientov (710-tisíc eur s DPH, IROP, účasť BSK na úrovni 5 %).

Objekt s dvoma bytovými jednotkami postavil Domov sociálnych služieb a zariadenie podporovaného bývania MEREMA. V bratislavskom regióne je do deinštitucionalizácie zapojených 9 zo 14 zariadení.

Pribudne viac ako 120 zariadení?

Na Slovensku je až 28 % seniorov odkázaných na dlhodobú starostlivosť a vyše 70 % klientov žije v zariadení s kapacitou vyše 40 miest. Aj s takýmito číslami pracuje slovenský plán obnovy, ktorý predpokladá rozšírenie kapacity komunitných služieb a zdravotno-sociálnych nízkokapacitných zariadení minimálne o 1 400 miest do druhého štvrťroka 2026.

Rezort práce vyhlásil v októbri tohto roka výzvu na podporu dostupnej a kvalitnej dlhodobej starostlivosti cestou budovania či rekonštrukciou vybraných ZSS. Na projektové zámery je vyčlenených viac ako 192 miliónov eur z plánu obnovy. Podľa ministra Milana Krajniaka sa v najbližších rokoch majú postupne zvýšiť kapacity v regiónoch a pribudne viac ako 120 zariadení.

Vekova struktura obyvatelstva v Slovenskej republike k 1. 1. 2022
Veková štruktúra obyvateľstva v Slovenskej republike k 1. 1. 2022. | Zdroj: Štatistický úrad SR

Presné počty miest, ktoré v zariadeniach vzniknú, ako informovalo ministerstvo, však budú známe po aktualizácii plánu obnovy na prelome rokov 2022/2023. Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) v súčasnosti vie, že kapacita ZSS v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti je 3 083 miest, z toho je v zariadeniach umiestnených 1 193 seniorov. Začiatkom októbra mal kraj v poradovníkoch na umiestnenie v zariadení pre seniorov 477 čakateľov. Služby ZOS kraj neposkytuje, sú v pôsobnosti miest a samosprávy.

„Najviac čakateľov v poradovníkoch o umiestnenie do zariadenia pre seniorov je v okresoch Brezno a Banská Bystrica,“ konštatovalo oddelenie komunikácie BBSK. Podpredseda kraja Ondrej Lunter nevidí situáciu nádejne ani na celoslovenskej úrovni.

„Slovensko bojuje s akútnym nedostatkom miest v zariadeniach sociálnych služieb. Viac než 10-tisíc ľudí dnes čaká na umiestnenie,“ konštatoval a potvrdil, že situácia v jeho krajskom meste je spomedzi ostatných okresov v kraji najvypuklejšia.

Sociálne služby sú u nás silnou témou z dôvodu starnutia obyvateľstva a sťahovania dospelých detí za prácou.

Oddelenie komunikácie BBSK vidí riešenie v poskytovaní služieb pre seniorov priamo v ich domácom prostredí. Práve takto poskytovaná služba pre seniorov je nielen lacnejšia na prevádzkovanie, ale aj omnoho humánnejšia, keďže seniori majú možnosť prežiť jeseň života doma a zároveň je o nich postarané.

„V budúcnosti by sme takýmito centrami radi pokryli až polovicu územia kraja, čo prispeje k menšiemu tlaku na kapacity zariadení sociálnych služieb,“ konštatuje oddelenie komunikácie BBSK. Dôležité je, že rezort práce myslel na zjednodušenie prípravy projektov pre žiadateľov a na plnenie podmienok výstavby.

V spolupráci s Fakultou architektúry a dizajnu Slovenskej technickej univerzity v Bratislave vznikli konkrétne architektonické štúdie. Ich katalóg je zverejnený na stránke rezortu a ponúka štúdie pre ambulantné sociálne služby, nízkokapacitné pobytové služby do 12 miest a sociálno-zdravotné zariadenia do 30 miest.

Vyše 520 zariadení pre seniorov

Podľa centrálneho registra poskytovateľov sociálnych služieb bolo k januáru 2022 registrovaných 213 denných stacionárov s kapacitou 4 039 miest a 528 zariadení pre seniorov s kapacitou viac ako 20-tisíc miest. Celkovo je v SR registrovaných 1 799 zariadení podmienených odkázanosťou s kapacitou takmer 50-tisíc miest.

Seniorom môže byť poskytovaná sociálna služba aj v iných druhoch zariadení podmienených odkázanosťou v závislosti od druhu ich zdravotného znevýhodnenia a ich potrieb, napr. zariadenie opatrovateľskej služby alebo špecializované zariadenie.

Vlna výstavby za peniaze z IROP

Ďalším zdrojov financovania je IROP (Integrovaný regionálny operačný program). Rezort práce informoval v júli ASB, že v rámci uzavretej výzvy v gescii Ministerstva investícií, regionálneho

rozvoja a informatizácie SR sa realizuje 73 výstavieb a rekonštrukcií ZSS na regionálnej úrovni vrátane denných stacionárov a zariadení pre seniorov, ktoré sa majú ukončiť do konca programového obdobia v roku 2023. Ide tu o nenávratný finančný príspevok.

Napríklad menšia bratislavská mestská časť Vajnory získala z IROP 1,05 milióna eur na výstavbu a zariadenie nového domu pre seniorov, ktorý má predpokladaný termín realizácie v roku 2023.

V Dúbravskej oáze pokoja a oddychu v Bratislave je aktuálne vyše 120 klientov.
V Dúbravskej oáze pokoja a oddychu v Bratislave je aktuálne vyše 120 klientov. | Zdroj: Dano Novotný

Najúspešnejší bol prešovský kraj

Záujem samospráv o výstavbu ZSS a jej financovanie zo Štátneho fondu rozvoja bývania výrazne nepoklesol ani v pandemických rokoch 2020 – 2021.

„Nenastal pokles ani v počte prijatých žiadostí na účely výstavby zariadenia sociálnych služieb a technickej vybavenosti či kúpy pozemku. Výrazný pokles sme nezaznamenali ani v súčasnom, popandemickomʻ období v čase začiatku finančnej a hospodárskej krízy. Čo však prinesie budúcnosť, je otázne,“ avizuje fond.

V rokoch 2019 až 2021 bol podľa ŠFRB vo financovaní výstavby ZSS jednoznačne najúspešnejší Prešovský kraj, ďalej Trenčiansky a Košický kraj a za ním v tesnom závese Banskobystrický kraj. V tomto roku má fond v rozpočte na podporu výstavby ZSS, technickej vybavenosti a kúpy pozemku 30 miliónov eur. Na porovnanie, v rokoch 2019 až 2021 poskytol úvery vo výške 11,6 milióna eur na výstavbu 11 zariadení sociálnych služieb.

Vekove zlozenie obyvatelstva v Slovenskej republike k 1. 1. 2022
Vekove zloženie obyvateľstva v Slovenskej republike k 1. 1. 2022. | Zdroj: Štatistický úrad SR

Prichádza čas súkromného kapitálu

Budovy slúžiace svojím účelom a vybavením na poskytovanie sociálnych služieb sú nehnuteľnosťami, do ktorých je možné investovať. V západnej Európe je na rozdiel od Slovenska investovanie do seniorských zariadení oveľa rozvinutejšie.

Príkladom je investičná platforma Crowdberry, ktorá vstúpila do segmentu nehnuteľností poskytujúcich špecializované služby seniorom v rôznom stupni odkázanosti na Slovensku (Dúbravská oáza pokoja a oddychu, Bratislava) a v Česku (Dobré časy, Brno-Ivančice). Okrem investovania bude mať prvá vlna investorov právo prednostného umiestnenia pre seba aj členov rodiny.

Senior centrum Tulská v Banskej Bystrici otvorili v októbtri tohto roka.
Senior centrum Tulská v Banskej Bystrici otvorili v októbtri tohto roka. | Zdroj: PAHRO

„V našom regióne postupne rastie záujem zo strany investorov, či ide o tzv. private equity hráčov, alebo investičné fondy. Je to pochopiteľné, keďže alternatívne investície do prevádzok s cyklickými službami v neistých časoch generujú atraktívnejšie zisky ako tradičné nehnuteľnosti,“ povedal pre ASB partner Crowdberry Michal Ondrišek s tým, že v západných krajinách investujú do tohto druhu aktív takmer iba profesionálne investičné a penzijné fondy.

V Dúbravskej oáze pokoja a oddychu v Bratislave je v súčasnosti 122 klientov a je naplnená na vyše 80 %. Ide o denný stacionár, zariadenie pre seniorov, opatrovateľskú službu a zariadenie pre alzhaimerikov. Z pôvodného chátrajúceho objektu na politickú rekreáciu detí z roku 1984 sa prestavbou v roku 2017 stalo špecializované sociálne zariadenie s nepretržitou zdravotnou starostlivosťou.

Na projektové zámery je vyčlenených z plánu obnovy 192 miliónov eur.

Vstupné náklady na pozemok a výstavbu boli vyše 11 miliónov eur, platforma v súčasnosti preinvestovala viac ako 3 milióny eur. Úvodnú rekonštrukciu financovali bankovým úverom, súkromnými zdrojmi a inštitucionálnym investorom.

Výška doplatku klienta sa môže pohybovať na úrovni 1 000 eur mesačne v závislosti od miery odkázanosti klienta a poskytnutého príspevku od štátu, samosprávneho kraja alebo mesta Bratislava.

Nové zariadenie v Banskej Bystrici so 40 miestami

Nedostatok miest pre seniorov v zariadeniach s komplexnými službami inšpiroval banskobystrickú spoločnosť PAHRO k výstavbe objektu Senior centrum Tulská (investícia 10 miliónov eur) s troma nadzemnými podlažiami a 40 miestami v tomto krajskom meste.

„Vzhľadom na pretrvávajúcu situáciu, ktorá sa týka nedostatku kapacít v Domovoch sociálnych služieb, sme videli potenciál aj v súkromnom projekte. Naši klienti uvoľnia miesta v ostatných zariadeniach a prispejeme tým k zlepšeniu súčasného stavu minimálne v tomto regióne,“ povedal Juraj Hromada za spoločenstvo investorov.

Moderné zariadenie predstavili v polovici októbra po niekoľkých rokoch prác, ktoré ovplyvnila pandémia koronavírusu. Podnety čerpali v nemecky hovoriacich krajinách, kde sú podobné objekty vo vysokom štandarde. Zariadenie má aj záhradu, vlastnú kuchyňu a priestory na spoločné aktivity.

Na otázku, koľko budú klienti platiť, investor odpovedal, že je to otvorené najmä preto, že nevie predikovať vývoj cien energií. Celý projekt bude mať pokračovanie. V ďalšej fáze v okolí centra pre seniorov vzniknú prevádzky, ktoré prispejú k občianskej vybavenosti a budú slúžiť klientom aj verejnosti.

Článok bol uverejnený v časopise ASB 10/2022