obvodové konštrukcie

Ak do priestoru pivnice preniká z exteriéru voda murivo postupne vlhne a na stenách sa objavujú soľné výkvety. Jednou z možností ako vyriešiť tento problém je aplikácia sanačného omietkového systému. Sanačné omietky sa vyznačujú vysokou pórovitosťou, nízkou kapilárnou nasiakavosťou a nízkym difúznym odporom.

Pred sanáciou zavlhnutých stavebných konštrukcií sa odporúča realizovať odborný prieskum reálneho stavu a na základe výsledkov prieskumu zvoliť správny spôsob sanácie, ako aj materiály.

Knauf Cleaneo RE predstavuje nový typ dierovania v podobe nie rovnako veľkých obdĺžnikov, ktoré sú nepravidelne, ale akusticky nesmierne účinne rozmiestnené.

Zachovanie hodnoty stavebného diela zahŕňa viac ako len vysušenie vlhkého muriva. Napriek zásadnému významu komplexného konceptu renovácie na zachovanie hodnoty stavby sa v praxi často jednotlivé škody posudzujú samostatne – ich vzájomné pôsobenie v súvislosti s celkovým objektom sa nezohľadňuje a podceňuje. Dôsledkom sú škody a ďalšie investície. 

Optická sanácia obvodových plášťov znamená viditeľnú zmenu parametrov obvodového plášťa, pokiaľ ide o farebnosť a čistotu. To všetko sú atribúty viditeľné voľným okom a na ich posúdenie nemusí byť človek žiadny profesionálne zdatný odborník. 

Koncom roka 2016 bol v Bruseli prijatý balík opatrení na udržanie konkurencieschopnosti Európy pod názvom „Čistá energia pre všetkých európanov“, ktorý pre sektor stavebníctva  postavil úlohu urýchliť nákladovo efektívnu výstavbu budov novej koncepcie využívajúcej synergiu stavebných konštrukcií, technických systémov a využitia obnoviteľných zdrojov. Cieľom je zníženie emisií skleníkových plynov, zvýšenie podielu obnoviteľných zdrojov energie a zvýšenie energetickej účinnosti prevádzky budov.

Z hľadiska materiálovej skladby ETICS s ohľadom na voľbu použitého tepelného izolantu majú dominantnú pozíciu na trhu dve skupiny výrobkov: ETICS s izolantom z expandovaného polystyrénu (ďalej "EPS") a ETICS s izolantom z dosiek z minerálnych vlákien. U dosiek z minerálnych vlákien získali postupne na trhu rozhodujúcu prevahu dosky s pozdĺžnou orientáciou vlákna (ďalej "MW pozdĺžne"), ktoré umožňujú montáž izolantu na podklad bodovým lepením a žiadané vyrovnanie povrchu ETICS.

Na výškové založenie prvého radu muriva sa používa tzv. zakladacia súprava, ktorá sa dá kúpiť alebo zapožičať. Alternatívou k zakladaniu s použitím zakladacej súpravy je výškové založenie rohov, keď sa zakladá roh na najvyššom nameranom mieste na minimálnu vrstvu malty.

Na murovanie nie je nevyhnutné používať ľahké malty, ktoré predražujú murovanie a znižujú celkovú pevnosť muriva. Eliminácia tepelných mostov je zabezpečená celoplošným zateplením a na murovanie sa používajú malty s vyššou pevnosťou, čo zabezpečuje vyššiu pevnosť muriva a možnosť voľby tenších nosných stien.

V dôsledku chýbajúcej izolácie dochádza v murive k vzlínaniu kapilárnej vlhkosti. S vlhkosťou sa do muriva dostávajú rozpustné soli, ktoré sa usádzajú v kapilárach, a tým zmenšujú ich priemer. To umožňuje vzlínanie vody do väčšej výšky. Voda sa z povrchu muriva odparuje, soli sa vysušujú a kryštalizujú. Tým zväčšujú svoj objem a vplyvom kryštalického tlaku rozrušujú povrchové vrstvy.

Vlhkosť nepriaznivo ovplyvňuje prakticky všetky vlastnosti materiálov a konštrukcií. Spôsobuje znehodnotenie a následný rozpad materiálov.

Kompletný preklad nad otvorom sa zhotoví vyskladním z potrebného počtu prefabrikátov v závislosti od hrúbky steny. Preklady sa ukladajú na výšku (teda na kratšiu stranu) do cementovej malty nastojato, zásadne na celé tehly.