ASB Články na tému

inžinierskogeologický prieskum

Rýchlostná cesta R2 Šaca – Košické Oľšany s dĺžkou 24 km je rozdelená na dve etapy, resp. na dva úseky, a to I. úsek Šaca – Haniska a II. úsek Košice, juh – Košické Oľšany. Celková dĺžka I. úseku rýchlostnej cesty Šaca – Haniska je 6,8 km, rýchlostná cesta sa navrhuje ako štvorpruhová, smerovo rozdelená komunikácia kategórie R 24,5 s návrhovou rýchlosťou 100 km/h.

Mostný objekt SO 204-00 je nosným objektom stavby I/68 Prešov, odb. Škultétyho – ZVL, II. fáza. Nevyhnutnosť jeho návrhu vzišla z potreby realizácie mimoúrovňového kríženia prevádzaných ciest. Mostný objekt je situovaný nad zrealizovanou okružnou križovatkou a v tesnej blízkosti nových vetiev križovatky, ktoré sa plne využívajú cestnou nákladnou a osobnou dopravou.