Partneri sekcie:
  • OSMA
  • STAVMATSTAVEBNINY

Zateplenie šikmej strechy medzi krokvami

image 67431 25 v1

Pri plánovaní tepelnej izolácie šikmej strechy je najdôležitejšie zamerať sa na požiadavky na tepelnoizolačné vlastnosti, nemožno však zabúdať ani na požiarnu odolnosť a akustické vlastnosti. Kvalitná izolácia strechy si vyžaduje správny izolačný materiál a dostatočnú vrstvu tepelnej izolácie. Najčastejšie sa používa minerálna vlna, ktorá vďaka svojej vláknitej štruktúre a flexibilnému tvaru optimálne vyplní priestor v streche.

Zároveň je vysoko priepustná pre vodnú paru. Samotnú izolačnú vrstvu však treba doplniť ďalšími komponentmi, ktoré sú tiež veľmi dôležité. Každý zohráva z hľadiska tepelnej ochrany strechy svoju úlohu a len spolu vytvárajú dokonalý celok – funkčný tepelnoizolačný systém. Na zateplenie šikmej strechy je potrebných niekoľko dôležitých prvkov – difúzne a parozábranové fólie a tiež pásky učené na prelepenie alebo napojenie fólií na ostatné stavebné konštrukcie.

Vhodné materiály

Jednou z možných alternatív na zateplenie šikmých striech je tepelná izolácia na báze ekologickej vlny vyrobená z minerálnych sklených vlákien, ktorá sa aplikuje medzi jednotlivé krokvy strešného plášťa. Z vonkajšej strany sa musí na tepelnú izoláciu umiestniť difúzna fólia, ktorá zabráni prenikaniu vlhkosti do tepelnoizolačného materiálu, a zároveň dovolí odvetrať prípadnú vlhkosť. Vnútorný obklad v miestnosti sa môže realizovať zo sadrokartónu, dreveného obkladu alebo z iných materiálov vhodných a určených do daného priestoru. Tepelná izolácia by mala mať dostatočnú tuhosť a schopnosť držať tvar.

Montáž

Zateplenie sa môže realizovať umiestnením tepelnej izolácie medzi krokvy, pod krokvy, nad krokvy alebo ju možno umiestniť medzi aj pod krokvy. Zateplenie medzi a pod krokvami predstavuje štandardný variant. Pred uložením tepelnej izolácie je potrebné skontrolovať vyhotovenie kontaktnej hydroizolačnej fólie, či je ukončená tak, aby odvádzala vodu mimo obvodu budovy, a či je správne napojená na priliehajúce a prestupujúce prvky (napríklad komínové teleso). Ak sa nerealizovalo vzduchotesné zlepenie jednotlivých pásov hydroizolačnej fólie, odporúča sa realizovať ich dodatočné zlepenie zdola pomocou vhodných pásov. Pred montážou izolácie medzi krokvy treba odrezkami vyplniť dutinu za pomúrnicou. Hrúbka tepelnej izolácie medzi krokvy je rovnaká ako výška krokiev. Z rozvinutého kotúča sa nožom na tepelnú izoláciu režú pásy so šírkou, ktorá zodpovedá svetlému rozponu krokiev plus 10 až 20 mm. Narezané pásy sa vkladajú medzi krokvy tak, aby kopírovali rovinu krokiev. Po vyplnení celej plochy strechy tepelnou izoláciou sa namontujú krokvové závesy alebo priame závesy v súlade s vykonávacími pokynmi dodávateľa suchej výstavby, ktorá sa využije na vytvorenie podhľadu (ak sa použije drevený rošt, tento krok odpadá). Nasleduje montáž roštu nosnej konštrukcie podhľadu. Rošt zároveň vymedzuje priestor na vloženie druhej vrstvy tepelnej izolácie. Jeho vzdialenosť by mala byť, pokiaľ možno, konštantná. Na nosný rošt sa potom uloží parozábrana alebo parobrzda, a to pomocou obojstranných lepiacich pások (na oceľový rošt) alebo pomocou sponiek (na drevený rošt). Fólia sa ukladá s presahom približne 150 mm v mieste spoja fólia – fólia a na mieste, kde sa fólia napája na priliehajúce (štítová a lícová stena) a prestupujúce (komínové teleso, strešné okno a pod.) prvky. Všetky napojenia sa vzduchotesne zlepia lepiacimi páskami určenými na vytvorenie vzduchotesných spojov. Spoje s murovanými konštrukciami sa vytvoria pomocou tesniacej pásky. Po vzduchotesnom zlepení spojov sa môže realizovať záklop zo sadrokartónových alebo sadrovláknitých dosiek. Ak sa použije obklad z drevených paluboviek, je potrebné rošt zdvojiť tak, aby množstvo skrutiek alebo klincov nedegradovalo účinnosť parozábrany pod prípustnú medzu.

11 | Záklop
Po vzduchotesnom zlepení spojov a kontrole tesnosti sa môže realizovať záklop zo sadrokartónových alebo sadrovláknitých dosiek. Ak sa použije obklad z drevených paluboviek, je potrebné rošt zdvojiť tak, aby množstvo skrutiek alebo klincov nedegradovalo účinnosť parozábrany pod prípustnú medzu.

01 | Narezanie izolácie
Tepelná izolácia sa rozbalí porušením polyetylénovej fólie, v ktorej je zabalená, a rozvinie sa tak, aby mohla nadobudnúť svoju hrúbku. Pásy izolácie sa režú o 1 až 2 cm širšie, ako je nameraná medzera medzi krokvami. Rez nožom sa vedie kolmo na rovinu izolácie pozdĺž dvojmetrovej hliníkovej laty.

02 | Vloženie izolácie medzi krokvy
Pred montážou izolácie medzi krokvy treba odrezkami vyplniť dutinu za pomúrnicou. Hrúbka tepelnej izolácie medzi krokvy je rovnaká ako výška krokiev. Narezané pásy sa vkladajú medzi krokvy tak, aby kopírovali rovinu krokiev. Pás sa mierne stlačí a zasunie sa tlakom ruky.

03 | Nosná konštrukcia podhľadu
Izolácia sa postupne vloží medzi krokvy po celej ploche šikmej strechy, pričom treba dbať na to, aby medzi izoláciou a krokvami nevznikli medzery, ktoré by následne vytvorili tepelné mosty. Namontujú sa krokvové alebo priame závesy v súlade s vykonávacími pokynmi dodávateľa suchej výstavby.

04 | Priestor na druhú vrstvu izolácie
Rošt nosnej konštrukcie podhľadu zároveň vymedzuje priestor na vloženie druhej vrstvy tepelnej izolácie, keďže výška krokiev je v rodinných domoch štandardne maximálne 200 až 220 mm. Jeho vzdialenosť by mala byť, pokiaľ možno, konštantná. Závesy sa pripevnia na rošt pomocou rýchlorezných skrutiek.

05 | Priečny rošt
Priečny rošt sa montuje s osovou vzdialenosťou na základe požiadaviek dodávateľa prvkov suchej výstavby.

06 | Druhá vrstva izolácie
Následne sa do pomocného roštu sadrokartónového podhľadu vložia pásy tepelnej izolácie. Treba dbať na to, aby bola celá plocha roštu vyplnená izoláciou.

07 | Napojenie na murivo
Na dosiahnutie súvislej parotesnej vrstvy sa na napojenie parozábrany na murivo použije tesniaci pásik. Odporúča sa nalepiť ho súvisle na omietku po obvode šikmej strechy ešte pred aplikáciou parozábrany.

08 | Parozábrana, parobrzda
Na nosný rošt sa potom pomocou obojstranných lepiacich pások (na oceľový rošt) uloží parozábrana alebo parobrzda. Fólia sa ukladá s presahom približne 150 mm v mieste spoja fólia – fólia a na mieste, kde sa fólia napája na priliehajúce (štítová a lícová stena) a prestupujúce (komínové teleso, strešné okno a pod.) prvky.

09 | Prelepenie stykov
Parozábrana sa na priliehajúcich konštrukciách dotesní pomocou tesniacej pásky s vysokou pevnosťou v ťahu na báze vystuženého HDPE. Rovnako sa prelepia aj vzájomné spoje jednotlivých pásov parozábrany. V prípade vzniku lokálnych poškodení sa tieto prelepia páskou na vzduchotesné spoje na báze sulfátového papiera.

10 | Kontrola tesnosti
Pred aplikáciou podhľadových dosiek sa ešte kompletne prekontroluje tesnosť parotesnej vrstvy, predovšetkým napojenia na murivo.

Info o produkte:

  • Ekologická minerálna vlna bez obsahu formaldehydu, zvýšená tuhosť bez potreby fixácie v konštrukcii, trieda reakcie na oheň A1

Čo budete potrebovať:

  • Vzduchotesný izolačný systém LDS
  • Fólie; Knauf Insulation LDS 0.04 ; kontaktná poistná hydroizolačná fólia z polypropylénovej textílie, Sd ≤ 0,04 m, hmotnosť 150 g/m2, m2; 1,60 €; Knauf Insulation LDS 2 Silk; parobrzda z polypropylénovej textílie, vhodná na rekonštrukcie a difúzne otvorené konštrukcie, Sd ≥ 2,0 m, hmotnosť 110 g/m2, m2 ; 1,50 €; Knauf Insulation LDS 100; vysoko účinná parozábranová fólia na báze PE, Sd ≥ 100 m, hrúbka 200 µm, hmotnosť 190 g/m2, m2;0,66 €
  • Tesniace pásky Knauf Insulation LDS Soliplan páska na vzduchotesné spoje parozábrany a parobrzdy na báze sulfátového papiera, 40 bm, ks ; 18,30 €; Knauf Insulation LDS Solifit; páska na vzduchotesné spoje parozábrany a parobrzdy s vysokou pevnosťou v ťahu na báze vystuženého HDPE, 25 bm, ks; 14,70 €; Knauf Insulation LDS Solitwin páska na vzduchotesné spoje detailov strešného okna – parozábrany a parobrzdy s vysokou pevnosťou v ťahu na báze vystuženého HDPE, 25 bm, k 14,70 € Knauf Insulation LDS Tesniaci pásik obojstranne lepiaci pásik na vzduchotesné spoje parozábrany a parobrzdy s murivom, 10 bm, ks; 14,40 €
  • Doplnky k systému LDS Knauf Insulation Tesniaci tmel LDS Solimur na zhotovenie stálych vzduchotesných spojov parozábranovej fólie a steny, trvalo lepivý a elastický, extrémne odolný proti starnutiu, bez zápachu a obsahu rozpúšťadiel, 310 ml; 5,76 €; Knauf Insulation LDS Manžeta samolepiaca vzduchotesniaca manžeta na trvalé odborné utesnenie vedení cez parozábranovú fóliu, priemer 8 až 12 mm, ks; 4,27 €
  • Tepelná izolácia ; napr. Knauf Insulation Unifit 0,35 ; hrúbka 60 až 240 mm, dĺžka 3 až 9 m, šírka 1,2 m
  • Systém suchej výstavby  
  • Náradie; nôž na tepelnú izoláciu; meter; akumulačný skrutkovač

TEXT + FOTO: Knauf Insulation

Článok bol uverejnený v časopise Stavebné Materiály.