Partner sekcie:
 • Heluz
 • Vaillant

Murujeme plot z betónových tvaroviek (Pracovný postup)

Aj v prípade výstavby jednoduchej konštrukcie, akou je plot, treba dodržiavať určité stavebné zásady. Nedostatky pri stavbe sa skôr či neskôr prejavia vznikom trhlín na stenách plotových tvárnic. Základným predpokladom pre úspešnú realizáciu je spracovaná projektová dokumentácia v súlade s platnými technickými normami a predpismi.

Info o materiáli

Betónové plotové tvarovky jednovrstvové vyrobené z prostého betónu, farbené v celom priereze, mrazuvzdorné, odolné proti rozmrazovacím soliam, UV žiareniu a oteru, určené na murovanie okrasných stien, plotových múrikov a stĺpikov.

Čo budete potrebovať

 • Bradstone Travero múr
  • Základný prvok, rozmery: 400 × 200 × 150 mm, spotreba: približne 15,52 ks/m2
  • Krycí prvok, rozmery: 400 × 200 × 150 mm, spotreba: približne 2,45 ks/bm
  • Polovičný prvok, rozmery: 200 × 200 × 150 mm, spotreba: približne 4,8 ks/bm
  • Prvok pre stĺp, rozmery: 305 × 305 × 150 mm, spotreba: približne 6,33 ks/bm
  • Krycia platňa na múr, rozmery: 500 × 235 × 50 mm, spotreba: približne 1,97 ks/bm
  • Krycia platňa na stĺp, rozmery: 355 × 355 × 50 mm
 • Debniace tvárnice
 • Tekutá hydroizolácia
 • Oceľová výstuž ∅ 12 mm
 • Betón trieda C16/20
 • Murovacia a škárovacia malta, min. M5
 • Stavebné lepidlo

Rez plotom

Náradie a pomôcky: miešačka, elektrické miešadlo, murárska lyžica, murárska šnúra, drevené kliny, vodováha, gumené kladivo, plastová nádoba

Zemné práce treba vykonať počas vhodných klimatických podmienok – keď nemrzne alebo neprší a zemina nie je premočená. Základový pás treba vykopať v šírke min. 300 mm, pri stĺpoch min. 400 × 400 mm do nezámrznej hĺbky (min. 800 mm – záleží na klimatických podmienkach daného regiónu). Vďaka tomu nebudú základy premŕzať, čím sa zabráni pohybom celej základovej konštrukcie.

Základ treba vyhotoviť minimálne z betónu triedy C16/20 a vystužiť ho oceľovou výstužou, aby bol dostatočne pevný. Pri vyhotovovaní základu treba pamätať na nevyhnutnosť spojenia základovej konštrukcie a vlastného plotu oceľovou výstužou, ktorá bude prechádzať stredom dutín betónových tvaroviek.

Pri betónovaní základov treba oceľovú výstuž vkladať do betónu tak, aby vy­čnievala nad základovou konštrukciou. V miestach budúcich stĺpikov treba osadiť oceľovú výstuž min. 2 × ∅ 12 mm, ktorá bude po celej výške stĺpikov. Zá­kladovú konštrukciu sa odporúča ukončiť debniacimi tvárnicami osadenými tak, aby vrchná časť týchto tvárnic bola ukončená nad terénom aspoň 50 mm.

Pod stĺpy sa odporúča použiť debniace tvárnice s rozmerom 300 × 300 mm a pod múrovú časť debniace tvárnice so šírkou 200 mm. Na zaliatie debniacich tvárnic je potrebné použiť betón C16/20. Pri stavbe základovej konštrukcie je potrebné zároveň rešpektovať požiadavky na dilatačné celky pre betónové stavby vystavené vonkajším klimatickým podmienkam.

Plotové nadzákladové murivo treba chrániť pred zemnou vlhkosťou, ktorá doň preniká vzlínavosťou a je najčastejšou príčinou jeho rýchleho chátrania. Prenikaniu vody do podmurovky účinne zabraňuje vodorovná izolácia aplikovaná na vyrovnanú, hladkú, tvrdú a suchú plochu základov.

Izoláciu treba robiť za sucha, mimo mrazov, keď murivo základov nie je podchladené a orosené. Ako izolačný materiál slúžia fólie z plastov, tekuté izolačné nátery alebo asfaltovaná lepenka a asfaltový náter (aplikujú sa po vyzretí betónu – po min. 14 dňoch).

01 | Základová konštrukcia
Základový pás sa vykope so šírkou min. 300 mm, v mieste stĺpov min. 400 × 400 mm do nezámrznej hĺbky. Na základ sa uložia debniace tvárnice. V mieste uloženia stĺpu sa do stredu osadí výstuž (2 × ∅ 12 mm). Tvárnice sa zalejú betónom.

02 | Prvý rad tvárnic

Po vyzretí betónu sa aplikuje tekutá hydroizolácia. Potom sa nanesie hrubé maltové lôžko (malta s pevnosťou M5). Treba dodržiavať hrúbku ložnej a styčnej škáry (7 až 10 mm). Rovinnosť osádzaných prvkov sa kontroluje vodováhou.