Partneri sekcie:

Murovanie vápennopieskového obvodového múru s hrúbkou 240 mm

image 91609 25 v1

Na výškové založenie prvého radu muriva sa používa tzv. zakladacia súprava, ktorá sa dá kúpiť alebo zapožičať. Alternatívou k zakladaniu s použitím zakladacej súpravy je výškové založenie rohov, keď sa zakladá roh na najvyššom nameranom mieste na minimálnu vrstvu malty.

Vrstvy malty v ďalších rohoch musia zabezpečiť potrebnú rovinu. Nasleduje murovanie medzi založenými rohmi pomocou murárskeho špagátu a vodováhy. Východiskový bod je najvyššie miesto zistené niveláciou. Pomocou skrutiek, vodováhy a nivelačného prístroja sa určí minimálna výška maltovej vrstvy a potrebná rovina. Približne 2 m od prvej zakladacej súpravy sa umiestni druhá – medzi súpravy sa položí hliníková sťahovacia lata. Následne sa pripraví zakladacia malta.

Tá sa nachystá buď v bubnovej miešačke, alebo v plastovej nádobe zmiešaním suchej malty s vodou (4,5 až 5,2 l vody/40 kg zmesi), a to pomocou nízkootáčkového miešadla s nadstavcom. Mieša sa, až kým nevznikne homogénna zmes. Malta sa nanesie medzi dve zakladacie súpravy a rozprestrie sa po celej dĺžke ohraničenej zakladacími súpravami. Latou sa rozotrie na kraje. Prvá vápennopiesková tehla sa kladie priamo do malty. Začína sa vždy od väzby rohov (hrúbka muriva 240 mm – prvok 2DF-LD).

Rohová tehla sa uloží do čerstvej malty a zarovná sa pomocou vodováhy a napnutých šnúr. V ďalšom kroku sa pripraví malé množstvo tenkovrstvovej murovacej malty (lepidlo). Lepidlo sa rozprestrie zubovou stierkou na celú šírku hornej časti uloženej rohovej tehly. Na rohovú tehlu sa uloží druhá rohová tehla. Rovina sa skontroluje vodováhou a gumeným kladivom. Zubovou stierkou a lepidlom sa vytvorí spoj na bočnej strane uložených rohových prvkov a priloží sa tehla obvodového muriva (8DF-LD).

Tenkovrstvová malta sa na ložnú škáru musí naniesť až k obidvom lícam steny, ale nesmie presiahnuť cez hrany tehál. Preto sa prebytočná malta vytekajúca z ložnej škáry po uložení prvku zotrie murárskou lyžicou. Potom sa pokračuje s kladením ďalších tehál prvého radu od rohov a ostenia do strán po celom obvode stavby. Druhý rad sa začína podobne väzbou rohových tehál nad sebou, ktoré sa uložia kolmo na rohové prvky v prvom rade.

01 | Vytvorenie rohu
Rohová tehla sa uloží do čerstvej malty a zarovná sa. Na celú šírku hornej časti uloženej rohovej tehly sa rozotrie tenkovrstvová lepiaca malta a uloží sa druhá rohová tehla. Zubovou stierkou a lepidlom sa vytvorí spoj na bočnej strane uložených rohových prvkov a priloží sa tehla obvodového muriva. Prebytočné lepidlo sa zotrie.

02 | Druhá tehla
Pokračuje sa kladením tehál od rohov a ostenia po celom obvode stavby. Zvislé škáry sa pri prvkoch so systémom pero-drážka nemaltujú. Manipuláciu s tehlami a ich kladenie uľahčujú kapsy.

03 | Korekcia polohy
Po uložení obvodovej tehly sa pomocou vodováhy zmeria rovinnosť a gumeným kladivom sa skorigujú prípadné nerovnosti.

04 | Druhá strana
Rovnako sa pokračuje s kladením obvodových prvkov na druhú stranu od rohu. Na zvislú časť rohových prvkov sa nanesie lepidlo a priloží sa prvý obvodový prvok. Ďalšie zvislé škáry sa už medzi obvodovými prvkami nemaltujú.

05 | Rovinnosť muriva
Po uložení prvkov sa skontroluje rovinnosť podľa natiahnutej murárskej šnúry a prípadné nerovnosti sa upravia gumeným kladivom. Rovnako je potrebné sledovať a dodržiavať pôdorysný modul.

06 | Murárska šnúra na druhý rad
Pred murovaním druhého radu sa natiahne v požadovanej výške (250 mm) po obvode stavby murárska šnúra.

07 | Tenkovrstvová lepiaca malta
Suchá maltová zmes sa nasype do plastovej nádoby a zmieša sa s vodou (6,5 až 7 l/25 kg vrece). Mieša sa nízkootáčkovým miešadlom, až kým sa suchá zmes úplne nepremieša s vodou a nevznikne homogénna zmes.

08 | Lepiaca malta na lyžicu
Murárskou lyžicou sa naberie pripravená zmes tenkovrstvovej lepiacej malty na presnú lyžicu.

09 | Malta na roh
Druhý rad sa začína murovať uložením rohového prvku. V mieste rohu sa nanesie presnou lyžicou celoplošne pás tenkovrstvovej lepiacej malty.

10 | Rohový prvok druhého radu
Rohový prvok sa uloží do lepiacej malty kolmo na rohové prvky prvého radu.

11 | Rovinnosť – vodorovný smer
Vodováhou a pomocou gumeného kladiva sa skoriguje rovinnosť uloženého rohového prvku vo vodorovnom smere…

12 | Rovinnosť – zvislý smer
… aj vo zvislom smere.

13 | Lepidlo na spoj rohových prvkov
Na celú šírku hornej časti uloženej rohovej tehly sa rozotrie tenkovrstvová lepiaca malta.

14 | Druhý rohový prvok
Na nanesenú vrstvu lepidla sa položí druhý rohový prvok.

15 | Výška uloženia
Vodováhou sa skontroluje rovinnosť a výška uloženia rohových prvkov, ktoré by mali byť vo výške natiahnutej murárskej šnúry (modul 250 mm).

16 | Lepiaca malta pod druhý rad
Nasleduje murovanie druhého radu. Na celú plochu ložnej a styčnej škáry prvého radu sa nanesie v jednom smere presnou lyžicou lepiaca malta v hrúbke 3 mm.

17 | Previazanie muriva
Uloží sa prvá tehla druhého radu. Je potrebné dodržať vzájomné previazanie muriva. Zvislé škáry medzi jednotlivými vrstvami musia byť vždy v dvoch susedných vrstvách predsunuté min. o 95 mm.

18 | Murovanie druhého radu
Pokračuje sa s kladením tehál od rohu po celom obvode stavby. Zvislé styčné škáry sa nemaltujú.

19 | Korekcia polohy
Prvky obvodového muriva sa kladú do nanesenej vrstvy tenkovrstvového lepidla a poklepaním gumovým kladivom sa usadia do želanej polohy. Úpravu polohy prvku možno urobiť max. do 8 min. od nanesenia tenkovrstvovej lepiacej malty.

20 | Druhá strana druhého radu
Po vymurovaní druhého radu tehál v jednom smere od rohu sa pokračuje s kladením obvodových prvkov v druhom smere.

21 | Korekcia polohy
Rovnako sa koriguje poloha uloženia prvkov.

22 | Rovinnosť druhého radu
Rovinnosť vymurovaného druhého radu sa zmeria vodováhou.

Info o materiáli:

 • Vápennopiesková tehla na murovanie tepelnoizolačných viacvrstvových obvodových stien a vnútorných múrov; rozmery (d. × š. × v.): 248 × 240 × 248 mm; súčiniteľ tepelnej vodivosti: λ = 0,38 (W/m . K); trieda reakcie na oheň: A1; požiarna odolnosť: REI 180

Čo budete potrebovať

 • Obvodové murivo
  SENDWIX 8DF-LD
  spotreba: 16 ks/m2, rozmery (d x š x v): 248 x 240 x 248, m2    37,63 €
 • Rohová tehla
  SENDWIX 2DF-LD
  rozmery (d x š x v): 240 x 115 x 123, m2    22,57 €
 • Zakladacia malta
  ZM 920
  spotreba: približne 18,5 kg/m2, papierové vrece, 40 kg    9,84 €
 • Tenkovrstvová murovacia malta
  Lepidlo SX – ZM 921
  spotreba: približne 3,4 kg/m2, papierové vrece, 25 kg    7,95 €
 • Náradie a pomôcky
  nivelačný prístroj a lata
  murársky špagát alebo zakladacia súprava
  murárska lyžica
  naberačka
  zubová stierka
  vodováha
  gumené kladivo
  murárske kladivo
  hoblovaná lata (so značkou po 125 mm na kontrolu dĺžkového a výškového modulu)
  presná lyžica na dávkovanie lepidla na murivo s hrúbkou 240 mm
  kotúčová ručná píla
  nízkootáčkové elektrické miešadlo
  plastové vedro

Zakladacia malta

Murovacia malta na vápennopieskové a betónové bloky 20 N/mm2 ZM 920. Vysokopevnostná a rýchlotuhnúca murovacia malta určená na ručné murovanie vápennopieskových a betónových murovacích prvkov. Vhodná ako zakladacia malta na horizontálne vyrovnávanie prvej vrstvy. Vysoká a zvýšená pevnosť ložných škár, znížené zosadanie sadania škár vplyvom vysokej hmotnosti murovacieho materiálu. Na murovanie nosného muriva a priečok v exteriéri a interiéri.
www.km-beta.sk

TIP
Medzery v múre

Pri murovaní od rohov do strán môže zostať v murive medzera na dokončenie radu. Túto medzeru možno zaplniť presne odrezaným kusom zo základného prvku. Pri dodržaní pôdorysného modulu 125 mm už pri navrhovaní stavby však nie je potrebné prácne rezanie alebo sekanie tehál. Rad možno zostaviť kombináciou prvkov z murovacieho systému.

Murovanie minižeriavom

Pomocou bremenových klieští H21 možno manipulovať formátmi 16DF, 8DF a 4DF priamo z palety a osadzovať do muriva. Aby sa dosiahol optimálny čas murovania, treba pri manipulácii dbať na to, aby palety s tehlami boli na mieste realizácie na základovej doske (príp. na strope) usporiadané tak, aby medzi nimi nevznikli medzery. Tým sa zaručí vysoká produktivita práce. Ak sú palety s tehlami položené na strope, je potrebné vziať do úvahy ich hmotnosť a zabezpečiť podoprenie stropu.

Pri každom zdvihu môžu bremenové kliešte uchopiť až 1 m dlhý rad tehál a položiť ich, tzn. 0,25 m2 plochy múra sa vymuruje v dvoch krokoch. Jedna pracovná skupina, ktorú tvoria dvaja pracovníci, pracuje vždy s jedným žeriavom. Jeden pracovník nanáša lepidlo pomocou presnej lyžice, kladie tehly a vyrovnáva ich. Vďaka systému pero-drážka na zvislých plochách sa dosiahne rovný povrch múra.

Druhý pracovník obsluhuje minižeriav a stará sa o prísun materiálu. Dôležitá je dobre naplánovaná príprava prác. Prvá vrstva sa muruje murovacou maltou a je dôležité jej presné uloženie. Prvá vrstva je totiž zároveň aj vyrovnávacou vrstvou na vyrovnanie výšok a je potrebná na vytvorenie roviny v pozdĺžnom aj priečnom smere.

Tenkovrstvová lepiaca malta

Tenkovrstvová murovacia malta na vápennopieskové a betónové bloky 10 N/mm2 Lepidlo SX – ZM 921. Tenkovrstvová malta určená na ručné tenkovrstvové murovanie vápennopieskových a betónových prvkov tak obvodového, ako aj nosného muriva a výplňového muriva v interiéri a exteriéri.
www.km-beta.sk

TEXT: spracované z podkladov firmy KM Beta
FOTO: KM Beta

Článok bol uverejnený v časopise Stavebné materiály 1/2017.