• OSMA
  • SKSI

Vývoj stavebníctva a cien stavebných materiálov

image 96901 25 v1

Na očakávaný vývoj stavebníctva a cien stavebných materiálov v roku 2018 sme sa opýtali odborových zväzov a výrobcov stavebných materiálov.

Očakávaný rast stavebníctva sa v tomto roku naplnil, aj keď v nižšej miere, ako odhadovali analýzy zo začiatku roka. Signály o rozbehnutých projektoch však dávajú dobrý základ aj do nasledujúceho roka a nálada v stavebníctve je pozitívna. Stavebníctvo je však zložité odvetvie, kde ceny vstupov do veľkej miery závisia od vývoja ekonomiky v európskom regióne. V posledných rokoch sme zaznamenali pokles cien stavebných materiálov, čo nahrávalo lacnejšej výstavbe. Vývoj cien v stavebníctve však priamo závisí nielen od cien vstupných surovín, spotrebovávaných na výrobu, ale z veľkej miery aj od ceny komodít obchodovaných na burze. Tie v roku 2015 klesali. V roku 2016 sa však ceny na burzách začali hýbať smerom nahor. Podobný trend vidieť aj vo vývoji miezd. Na Slovensku cena práce v druhom kvartáli 2017 medziročne vzrástla o 7,3 %, čo bolo viac, ako bol priemer za celú EÚ (2,2 %). Aký vplyv bude mať tento vývoj na vývoj stavebníctva a cien stavebných materiálov v roku 2018 podľa odborových zväzov a výrobcov stavebných materiálov?

Ing. Ľudovít Kiripolszky,
obchodný riaditeľ a prokurista firmy SEMMELROCK STEIN+DESIGN Dlažby, s. r. o.

Po nie celkom úspešnom roku 2016 v slovenskom stavebníctve je v súčasnosti nálada pozitívnejšia, ale ani terajší stav nezaručuje dlhodobý a stabilný budúci rast stavebnej produkcie na Slovensku. Aby bol rast stavebníctva stabilný a dlhodobý, je potrebné doriešiť niektoré pretrvávajúce nedostatky (napr. nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily) a zaviesť systém v stavebníctve a v jeho legislatíve (novelizácia stavebného zákona, zmeny v územnom pláne miest a obcí, zmena verejného obstarávania – kritérium najnižšia cena…) 

V tomto roku badať rast stavebníctva, a to vďaka verejným investíciám do cestnej infraštruktúry, a miernejší nárast v oblasti pozemného staviteľstva.
V nasledujúcom období očakávame zvýšenie rastu stavebnej produkcie, a to z dôvodu dočerpania dotácií z európskych fondov nielen na dopravnú infraštruktúru, ale aj na ďalšie projekty v stavebníctve, napríklad v súkromnom sektore, kde je orientovaných viac ako 70 % našich zákaziek. Veľký potenciál na spoluprácu vidíme aj v oblasti rozvoja miest a obcí pri zhodnocovaní verejného priestoru.
Súkromný aj verejný sektor v budúcom roku musí rátať s navýšením cien stavebných materiálov, a to aj z dôvodu navýšenia cien vstupných surovín potrebných v rámci výrobného procesu stavebných materiálov a z dôvodu vynaloženia vyšších finančných prostriedkov na získanie kvalifikovanej pracovnej sily.

prof. Ing. Zuzana Sternová, PhD.,
predsedníčka Občianskeho združenia Združenia pre zatepľovanie budov (OZ ZPZ)

Stavebníctvo ako odvetvie je predovšetkým dlhodobo v recesii a oproti roku 2008 objem stavebných prác v bežných cenách klesol až o 31,45 %. Od roku 2009 objem stavebnej produkcie okrem roku 2015 každoročne klesal. V roku 2016 objem stavebnej produkcie oproti roku 2015 opäť klesol o 9,8 % v  b. c. Medziročný pokles v inžinierskych stavbách bol v roku 2016 až o 24,3 % a prejavil sa aj nedostatok súkromných investícií, aj keď ich podiel na všetkých investíciách do stavebníctva tvoril až 99,9 %!

Očakávaný celkový rast stavebníctva o 4 % v roku 2017 a aj v roku 2018 je oproti roku 2016 hlboko pod výsledkom roku 2015, čo opäť nepriaznivo ovplyvní podiel stavebných prác súvisiacich s inžinierskymi stavbami. Návrh rozpočtu MDV SR na rok 2018 rozporuje samotné ministerstvo. Nebude dosť prostriedkov na výkup pozemkov a to ovplyvní aj očakávané zámery v dopravnej infraštruktúre.
Zvýšenie náročnosti na obnovu budov, aj keď to zároveň znamená priaznivý dopad na zabezpečenie kvality stavebného diela, kladie zvýšené nároky na spracovanie projektovej dokumentácie, zručnosti zhotoviteľov, aj nových profesií. Zvýšenie rozsahu stavebných prác nevedie k zvýšeniu počtu obnovených budov.
Z pohľadu OZ ZPZ nás stále mrzí, že SŠÚ nesleduje osobitne objem stavebných prác na obnove bytových a nebytových budov a že sa tieto údaje spočítavajú so stavebnými prácami na nových budovách a spolu tvoria vykazovaný objem stavebných prác. Naše interné hodnotenia obnovy budov sú odvodené od SOBD v roku 2011 a sú presnejšie pri obnove bytových domov. Obnovu rodinných domov len odhadujeme. Obnova nebytových budov sa samostatne vôbec nesleduje a výrazne zaostáva vo všetkých kategóriách stavieb, okrem budov škôl a čiastočne zdravotníckych zariadení.
Z hľadiska nákladov investorov (stavebníkov, vlastníkov) do obnovy je však potrebné zohľadňovať rozsah vykonanej obnovy a energetickú úroveň, na ktorej dosiahnutie sa obnova uskutočňuje. Sprísňovanie požiadaviek na energetickú hospodárnosť budov zvyšuje rozsah vykonania stavebných prác vplyvom potreby uskutočnenia väčšieho počtu opatrení. V súčasnosti už nie je možné hovoriť iba o významnej obnove, zjednodušene o zateplení obalových konštrukcií budovy (vrátane výmeny otvorových výplní), ale aj o významnej obnove technických systémov (vrátane spätného využívania tepla rekuperáciou). Teda je potrebné vykonať hĺbkovú obnovu budov, ktorá je už veľmi blízko k uskutočneniu celkovej obnovy budov. Zvýšenie rozsahu uskutočňovaných opatrení pri obnove budov spôsobuje zvýšenie obstarávacích nákladov pre vlastníkov budov.
Členovia OZ ZPZ už niekoľko rokov nehlásia, že by dochádzalo k rastu cien materiálov. Z vyššie uvádzaných opatrení, resp. špeciálnych stavebných prác je pre naše združenie zaujímavá cena vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov (ETICS). Vzhľadom na sprísňujúce sa požiadavky na obnovu a výstavbu budov (dosiahnutie ultranízkoenergetickej úrovne výstavby a v blízkej budúcnosti dosiahnutie úrovne výstavby budov s takmer nulovou potrebou energie) a zabudovávanie väčších hrúbok tepelnej izolácie, ako komponentu ETICS, by cena ETICS mala stúpnuť. Ide teda o nárast ceny ovplyvnený zvýšením objemu zabudovávaného materiálu, nie jeho jednotkovej ceny. Ak však hovoríme o zvyšovaní miezd pracovníkov, tak to musí mať dopad aj na cenu stavebných prác, a teda aj tých, ktorých vykonávanie súvisí s obnovou budov.

Peter Robl,
podpredseda Asociácie výrobcov minerálnej izolácie

Asociácia výrobcov minerálnej izolácie má ako svoje hlavné poslanie vytváranie legislatívneho prostredia, noriem a podporu štátnych dotačných programov, ktoré vedú k znižovaniu energetickej náročnosti existujúcich a nových stavieb, k zvyšovaniu bezpečnosti v nich a vytváraniu zdravého prostredia pre obyvateľov a užívateľov budov. Z tohto hľadiska sú naše očakávania vývoja stavebníctva v nasledujúcom roku 2018 veľmi pozitívne. Tohtoročná výzva v rámci vládneho programu podpory zatepľovania rodinných domov priniesla v porovnaní s poslednou výzvou nárast záujemcov. Ďalšími zmenami pri zatiaľ pretrvávajúcej vôli štátu ponechať takúto podporu môžeme očakávať v budúcom roku ďalší nárast záujmu. Platforma, ktorej sme členom, Budovy pre budúcnosť, predstavila plán Budovy 2050, ktorý zarezonoval medzi odbornou verejnosťou a zaujal aj predstaviteľov štátu, čo taktiež svedčí o ochote zlepšiť podmienky a podporovať znižovanie energetickej náročnosti budov.

Ing. Jana Pančíková,
obchodná riaditeľka CEMMAC, a. s.

Pociťujeme mierne oživenie stavebníctva čo do objemu a vývoj vidíme aj v roku 2018 pozitívne, aj keď nie až tak optimisticky, ako hovoria niektoré prognózy. Horšia je ekonomická situácia. V roku 2016 ceny stavebných materiálov a ceny stavebných prác reálne klesli, cena predajného štvorcového metra však stúpla, takže investori predávali za vyššie predajné ceny, ale stavali s nižšími nákladmi. Napriek faktu, že výrobné náklady stavebných materiálov narástli skokovo.

Výroba väčšiny stavebných materiálov je energeticky náročná buď na spotrebu uhlia, alebo elektrickej energie. Obe položky rástli už v roku 2016 extrémne (cena uhlia na burze z dôvodu jeho nedostatku stúpla medziročne o viac ako 100 %!). V roku 2017 sa situácia nezlepšila a ceny uhlia aj elektrickej energie v tomto roku ďalej rástli. Zatváranie rudných baní spôsobil okrem nárastu cien aj nedostatok uhlia v našom regióne a uhlie, ktoré je dostupné, sa musí dovážať z podstatne väčších vzdialeností. Zároveň sa všetkých odvetví slovenského hospodárstva dotýka nárast mzdových nákladov, nehovoriac o absolútnom nedostatku stavbárov a odborníkov počas stavebnej sezóny.
V roku 2017 sa nárast nákladov vzhľadom na zazmluvnenosť partnerov nejako výrazne nepremietol do výsledných cien výrobkov. V roku 2018 však aj s prihliadnutím na celkovú infláciu odhadujeme nárast cien v závislosti od typu produktu minimálne na úrovni 3 %, aby sme vôbec boli schopní dlhodobo udržať výrobu s ohľadom na investície v ďalších obdobiach.

Ing. Rastislav Plášek,
obchodný riaditeľ firmy Baumit, spol. s r. o.

V tomto roku sme zaznamenali vyšší nárast predaja, ako predpovedala prognóza na rok 2017. V roku 2018 očakávame len mierny nárast, pretože slovenské stavebníctvo zápasí s nedostatkom pracovných síl. Nárast dopytu po stavebných materiáloch nielen na Slovensku, ale aj v ostatných európskych krajinách spôsobil nedostatok niektorých surovín a komodít, ktorý sa prejavil rastom cien dotknutých materiálov. Naša firma v priebehu tohto roku nemenila ceny, ale vzhľadom na to, že nám predovšetkým zahraniční dodávatelia zvýšili ceny vstupných surovín, pravdepodobne pristúpime v roku 2018 k úprave cien.

Mirloslav Haraszti,
konateľ spoločnosti Cemix, s. r. o.

V roku 2018 očakávame rast stavebníctva približne na úrovni 3 % a nárast cien stavebných materiálov približne o 2,5 %.

Ing. Aleš Trojan,
ekonomický riaditeľ firmy Strabag/Frishbeton

V roku 2018 očakávame pokračujúci trend mierneho rastu stavebníctva. Z dôvodu avizovaného nárastu materiálových vstupov na výrobu betónu očakávame aj nárast cien betónu. Avšak s ohľadom na tvrdé konkurenčné prostredie v oblasti výroby transportbetónu nebude podľa nášho odhadu toto navýšenie úplne odrážať cenový nárast materiálových vstupov. Tento rozdiel pôjde na úkor hospodárskych výsledkov výrobcov transportbetónu.

Ing. Peter Markovič,
generálny riaditeľ spoločnosti Xella Slovensko, spol. s r. o.

Z hľadiska plánovanej výstavby nám tvrdé štatistické čísla hovoria, že situácia na stavebnom trhu v roku 2018 nemusí byť až taká pozitívna. My s týmto tvrdením úplne nesúhlasíme a sme presvedčení, že aktuálny boom vo výstavbe nie je ešte za nami a v zásuvkách stále leží veľa projektov, ktoré čakajú na svoju realizáciu. 

Naopak, naše interné čísla a odhady rozsahu výstavby na budúci rok sú priaznivé. Veríme, že investície predovšetkým do výstavby rodinných a bytových domov nepoľavia, a vo výsledku očakávame dobrý rok 2018. Pokiaľ ide o ceny, na vstupné ceny surovín bude mať vplyv inflácia, čo sa s najväčšou pravdepodobnosťou premietne aj do koncovej ceny nášho stavebného materiálu – pórobetónu. Výsledným efektom pravdepodobne bude mierne navýšenie cien niektorých výrobkov v našom sortimente. 

TEXT: spracovala Andrea Dingová
FOTO: Miro Pochyba, archív firiem, isifa/Shutterstock

Článok bol uverejnený v časopise Stavebné materiály 6/2017.

KategórieStavebníctvo